صفحه سياسي

چرا مردم ايران بهتر از مردم صدر اسلام هستند؟

 دکتر محمد سليماني

حضرت امام خميني(ره) ميفرمايند: «من با جرات مدعي هستم كه ملت ايران و توده ميليوني آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله(ص) و كوفه عراق در عهد اميرالمومنين(ع) و حسين بن علي(ع) ميباشند.»

بارها در تاريخ خوانده و شنيده ايم كه ابن زياد(لعنت ا... عليه) در رويارويي با امام حسين(ع) از حربه تطميع، تهديد و تزوير و مكر استفاده كرد و توانست جمعيتي چند ده هزار نفره به جنگ امام بفرستد و فقط 72 نفر را نتواست فريب دهد. در انتخابات اخير حربه تهديد و تطميع و مكر و تزوير نتوانست حداقل 16 ميليون نفر را فريب دهد و اگر اجازه ميدادند اين عدد به بالاي 20 ميليون ميرسيد. مقايسه 16 ميليون راي به اضافه آنهايي كه حق راي از آن‌ها گرفته شد با 72 نفر در صدر اسلام به خوبي نشان ميدهد كه مردم ايران از بصيرت عالي، هوشياري خوب و ايمان محكم برخوردارند و به يقين ميتوان گفت مردم ايران بهتر از مردم صدر اسلام هستند و اين ادعاي امام خميني(ره) يكبار ديگر اثبات شد و به يقين قلبي افزود.

اجازه ميخواهم در اين مقايسه چند سطر بنويسم:

1- عمر سعد با وعده حكومت ري فريفته شد. در دوران انتخابات نيز به خيليها وعده دادند و جمع كثيري از دولتيان وارد قضيه انتخابات شدند به اميد رسيدن به مقامي و اين‌گونه فريفته شدند.

2- ابن زياد از انگيزه شهواني استفاده كرد و عدهاي را فريب داد.(مثلا فردي كه در كربلا گفت: اگر در سپاه عمر سعد نباشم به محبوبه خود نميرسم). در انتخابات اخير هم به خيلي وعده اين چنيني دادند.

3- ابن زياد مردم را از سه جهت تهديد كرد: حمله سپاه شام، امنيتي شدن جامعه و ايجاد بي نظمي، محدود شدن آزاديهاي فردي. ابن زياد به مردم ميگفت سپاه بزرگي از شام به سمت كوفه در حال آمدن است. در انتخابات اخير نيز عدهاي مردم را ترساندند كه اگر به ما راي ندهيد آمريكا جنگ را شروع مي‌كند. ابن زياد ميگفت جامعه ما جامعه آرامي بود و مردم به راحتي زندگي ميكردند و مسلم بن عقيل(ع) باعث اختلاف و چند دستگي در جامعه شده است و نظم جامعه را به هم زده است. در اين انتخابات نيز عدهاي رقيب خود را به امنيتي عمل كردن و برهم زدن نظم اجتماعي و محدود كردن آزادي فردي توصيف كردند و مردم را حسابي ترساندند. حرف مفت و دروغ ديوار كشي در پياده رو را طرح كردند و گفتند رقيب ما ميخواهد پوست از كله مردم بكند! چه شباهتهاي نزديكي!

4- ابن زياد تجربه جنگ با معاويه را به رخ مردم ميكشيد و كشته شدن عده زيادي از مردم، آتش زدن مزارع و ويران شدن خانهها را يادآور ميشد و ميگفت مردم اگر حسين(ع) بيايد وضع اين طور ميشود. جالب است كه ديديم عدهاي ادعا كردند كه اگر رئيسي بيايد همراه خود جنگ، ويراني، و نابودي ميآورد.

5- ابن زياد به بسياري از افراد و روساي قبايل پول داد و آن افراد پول را بين قبايل تقسيم و توزيع كردند. جالب است كه در انتخابات اخير پولهاي زيادي توزيع شد. به دهياران ده ميليون تومان پول داده شد. پيامك دادند حقوق معلمان و بازنشستهها 20 درصد افزايش يافت، براي حدود پنج ميليون نفر پيامك رفت كه يارانه قطع شده شما وصل ميگردد؛ به كارمندان شركتهاي دولتي نظير نفت و گاز پاداش اوپك و پاداش خاص داده شد، مستمري عدهاي سه برابر شد و غيره.

6- ابن زياد در حضور مردم به مسلم بن عقيل تهمت شراب خوري زد و از جهل و ترس مردم استفاده موثر كرد. در اين انتخابات به آيت‌ا... رئيسي تهمتهايي نظير قاتل و سوء استفاده از امام رضا(ع) زدند ولي قاطبه مردم قبول نكردند.

7- ابن زياد از حربه مرجئه(ارجاء)(همان سكولاريسم فعلي) استفاده ميكرد و ميگفت: ما از عقيده و باطن كسي خبر نداريم پس سزاوار است ثواب و عقاب را به قيامت به تاخير بياندازيم. در اين انتخابات هم سكولارها به ميدان آمدند و آن چه خواستند عليه اسلام گفتند و به مردم وعده نشاط و بي بند و باري دادند ولي اكثر مردم غيور آن‌ها را پس زدند.

8- ابن زياد ميگفت ما اين كار را با حسين(ع) ميكنيم و بعد استغفار و توبه ميكنيم چون اسلام رحماني است. در اين دوره نيز عدهاي از اسلام رحماني گفتند تا پايه ايماني مردم را سست كنند. ولي نتيجه انتخابات نشان داد اين حربه كارگر نبود.

9- ابن زياد حضرت امام حسين(ع) را خارجي ميناميد و ميگفت حسين(ع) ميخواهد آرامش ما را به هم بزند و نظم اجتماعي را مختل نمايد. در اين انتخابات هم با حربه ترس از به هم ريختگي آرامش خواستند فرزند حسين(ع) را خارجي جلوه دهند و گفتند اينها اگر بيايند جامعه مدني ضربه ميبيند ولي بحمدلله مردم به اين فريب پاسخ دادند.

10- ابن زياد با تهديد، تطميع، مكر و تزوير توانست 18 هزار نفر را از دور مسلم بن عقيل دور كند. ولي در اين انتخابات حربه تهديد و مكر و فريب نتوانست حداقل 16 ميليون نفر را از دور آيت‌ا... رئيسي پراكنده كند و اگر اجازه داده بودند اين عدد به بالاي 20 ميليون ميرسيد.

11- خواص، زبدگان و برجستگان جامعه از امام حسين(ع) دعوت به عمل آوردند اما در اثر تهديد، مكر و فريب ابن زياد تا آخر نيامدند ولي در اين انتخابات علما، جامعتين و برجستگان جامعه از آيت‌ا... رئيسي دعودت كردند و تا آخر هم پاي كار وي ايستادند و او را حمايت كردند.

12- ابن زياد توانست با تطميع، تهديد و ارعاب و فريب , افراد ضعيف الايمان را تحت تاثير قرار دهد. در اين انتخابات مردم جانانه در مقابل اين حربه ايستادند و مخالفت كردند.

13- اگر ابن زياد براي متفرق كردن مردم از افراد متملق بهره برد و آن‌ها شايع كردند كه هر كسي از ابن زياد تبعيت كند از مال و منال بيش‌تري برخوردار ميشود و اگر تبعيت نكند سهم بيت المال او قطع خواهد شد، در اين برهه زماني نيز افراد متملق و چاپلوس سبيل چرب شده به راه افتادند و مردم را تهديد كردند كه اگر به فلاني راي ندهيد يارانه و بودجه روستاي شما قطع ميشود و پست شما گرفته ميشود.

14- بعد از شهادت امام حسين(ع) در عراق و شام جشن بزرگ برپا كردند و رقاصهها به رقاصي پرداختند ولي در اين انتخابات صرفا تعداد بسيار اندكي به رقص و پايكوبي پرداختند.

در آن زمان جعل رآي؛ ندادن تعرفه؛ اجازه دادن رأي دوبار به ساكنين آمريكا؛ تهديد به عدم برگزاري انتخابات در صورت برخورد با برادر، تهديد به كاهش بودجه رسانه ملي، خريد رأي سر صندوق و... نبوده است.

بنابراين از هر زاويهاي نگاه كنيم ميبينيم سياست تطميع، تهديد، مكر و فريب در ايران به نتيجه مطلوب نرسيد و مشخصا دستكم 16 ميليون نفر فريب نخوردند، مرعوب نشدند، طمعكار نگرديدند و از حق جانانه دفاع كردند و اين سرمايه بزرگي براي جبهه حق است كه در درازمدت باطل را كنار خواهد زد.

بيانيه جبهه پايداري درباره انتخابات رياست جمهوري

جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت برگزاري دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و حواشي آن بيانيهاي صادر كرد. در اين بيانيه آمده است:

ملت شريف و بزرگوار ايران

انتخابات با شكوه دوازدهمين دوره رياست جمهوري كه در 29 ارديبهشت با حضور حماسي رقم خورد، چشمان جهانيان را خيره كرد و همه نخبگان و سياستمداران جهان را به شگفتي واداشت. مشاركت 73 درصدي شما پس از گذشت 39 سال از انقلاب اسلامي كه در حقيقت رأي به نظام اسلامي و ايستادن بر سر آرمانهاي انقلاب بود جهانيان را متعجب و دشمنان را سخت عصباني نمود.

جبهه پايداري انقلاب اسلامي وظيفه خود ميداند از آحاد ملت ايران كه با حضور خود اين حماسه بزرگ را خلق كردند تشكر نموده و به صورت ويژه از حضور و مجاهدتها، و تقواي سياسي برادر عزيزمان آيت‌ا... دكتر سيدابراهيم رئيسي كه با گفتمان انقلابي، شعار حمايت از محرومان و مبارزه بي امان با فساد و ارائه الگويي واقعي از رعايت اخلاق و رعايت شأن رياست جمهوري، فضاي جديدي به روي مردم گشودند، تشكر كند.

با پايان يافتن انتخابات، اكنون فرصت آن است كه جبهه پايداري انقلاب اسلامي، نكات مهمي را با ملت بزرگ ايران در ميان گذارد:

1. پيروز اصلي اين انتخابات، ملت بزرگ ايران، نظام مقدس جمهوري اسلامي و رهبر معظم انقلاب هستند كه بار ديگر صحنه شكوهمندي از عشق و اعتماد متقابل بين مردم و حكومت اسلامي را با لبيك به نداي رهبر فرزانه انقلاب و مشاركت بيش از 70 درصدي خود رقم زدند.

2. انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري بركات زيادي براي جبهه حاميان انقلاب اسلامي داشت كه ميتوان مختصراً به برخي از آن‌ها اشاره كرد:

2-1. اگر نگوييم مهمترين، ولي قطعاً يكي از مهمترين دستاوردهاي 29 ارديبهشت 96 بر همگان، حتي آنهايي كه ميگفتند بايد شخص اصلح را به‌دليل عدم رأي آوري كنار گذاشت و سراغ افراد رأي آور رفت، اين بود كه اگر كانديداي مورد نظر حقيقتاً اصلح باشد، يعني ويژگيهاي اصلي چون تقوا، سابقه اجرايي و مديريتي كلان و قابل قبول، شناخت دقيق از نيازهاي كشور داشتن، مردمي بودن و با درد و مشكلات مردم آشنايي داشتن، شجاع بودن و ايستادگي كردن در برابر هجمهها و تهمتها، و كارآمدي و توانايي اداره قوه مجريه را دارا باشد، قطعا رأي آور نيز خواهد بود. اصلح بودن به معناي حجره نشيني و عزلت گزيني نيست. اصلح بودن به معناي بيعرضگي و تنها دم از انقلاب زدن نيست. اصلح كسي است كه معيارهاي لازم و كافي براي اداره كشور را داشته باشد؛ و اگر چنين شخصي پيدا شود و به ميدان آورده شود، حتي اگر كمتر از 2 ماه برايش تبليغ شود، 16ميليون رأي خواهد آورد.

2-2. از ديگر بركات اين انتخابات آن بود كه شاهد بوديم وقتي فرد اصلح شناخته شد و به ميدان آورده شد، تمامي سلايق سياسي ذيل گفتمان انقلاب اسلامي، زير يك چتر واحد جمع خواهند شد. شايد در هيچ كدام از ادوار گذشته انتخابات رياست جمهوري، شاهد ايجاد چنين وحدتي و چنين گردهمايي تفكرات متنوع سياسي انقلابي، ذيل يك چتر واحد نبوديم.

3. اين رأي 16 ميليوني كه براساس وجود مباني عموماً مشترك بين رأي دهندگان شكل گرفت، قدرت بسيار خوبي براي نظام در جلوگيري از اعوجات احتمالي دولت دوازدهم ايجاد خواهد كرد. مثلاً از ياد نبردهايم كه مقام معظم رهبري، با در دستور قرار دادن سياست نرمش قهرمانانه، با آنكه مكرر اعلام كرده بودند از توافق با غربيها و آمريكاييها چيزي گير ملت ايران نخواهد آمد، اما مذاكره با 1+5 را پذيرفتند و به دولت اجازه مذاكره دادند و متاسفانه در نهايت با تصويب برجام و عدم پايبندي غربيها به تعهداتشان در اين توافقنامه، پيش بيني ايشان محقق شد. بنابراين در دولت آينده، اين رأي بالا كه گواه وجود انتقادات اساسي در بخش عظيمي از مردم نسبت به عملكرد 4 ساله گذشته دولت آقاي روحاني ميباشد، امكان خوبي براي نظارت بر عملكردهاي دولت و دفاع از حقوق ملت و جلوگيري از انحرافات دولت و عقب نشيني از منافع كشور ايجاد خواهد كرد.

4. از اتفاقات مهم اين انتخابات آن بود كه حاميان جبهه انقلاب با حمايت گسترده و واحد از آيت‌ا... رئيسي، آن هم با وجود عمليات رواني از سوي حاميان دولت يازدهم مبني بر رقيب هراسي و القاي وقوع جنگ و تحريم و از بين رفتن آزادي در صورت پيروزي آقاي رئيسي، حمايت 16 ميليوني از وي رقم زدند. اين رأي 16 ميليوني سبب ميشود تا ديگر حاميان دولت نتوانند با تحقير رقيب، آن‌ها را عدهاي قليل خطاب كرده و از زير بار مسؤوليت پاسخگويي در قبال وظايف ذاتي خود شانه خالي كنند. كسب اين 16 ميليون رأي سبب خواهد شد تا جبهه قدرتمندي از منتقدين دلسوز در برابر دولت مستقر شكل بگيرد. بر اين اساس دولت ناچار خواهد بود به مطالبات بر حق اين بخش بزرگ از جامعه، كه از قضا وحدت گفتماني و اشتراكات مبنايي عميق و فراواني نيز با يكديگر دارند، توجه جدي داشته باشد.

5. متاسفانه در زمان تبليغات انتخابات رياست جمهوري برخلاف منافع ملي، حرفهايي در جهت تحقير توانمنديهاي دفاعي و نظامي از برخي كانديداها گفته شد كه يادآور همان سخنان كذايي چند وقت قبل ليدر اين جريان كدخدابين بود، آنجا كه گفته شد "دنياي امروز، دنياي گفتمانهاست نه دنياي موشكها!" گرچه گوينده اين سخن امروز در بين ما نيست، اما ملت ايران خود مشاهده كردند كه تنها يك هفته پس از برگزاري انتخابات در ايران، بزرگترين قرارداد نظامي و تسليحاتي تاريخ، بين آمريكا و عربستان به ارزش نزديك به 110 ميليارد دلار منعقد شد و تحريمهاي جديدي نيز عليه كشور عزيزمان در شرف تصويب قرار گرفت. كاش دولت دوازدهم از گذشته عبرت گيرد و بداند در درياي خروشان و پرتلاطم منطقه غرب آسيا، كه تقريباً اكثر كشورهاي اين منطقه درگير جنگهاي ساخته شده توسط آمريكا و عمال مرتجع و وابسته منطقه هستند، راهي جز تقويت بنيههاي دفاعي كشور وجود ندارد.

6. تخلفات گسترده و اثرگذار انتخاباتي نيز از جمله مسائل مهمي است كه ميبايست به آن‌ها توجه كرد. در اين انتخابات متأسفانه از القاي دروغ 8 ساله بودن مدت رياست جمهوري در ايران و تهديد مردم شهرستانها و روستاها به قطع امكانات آن مناطق درصورت كم بودن آراي كانديداي دولت مستقر در صندوق آن حوزهها توسط مسؤولان مربوطه، پخش كردن بيحساب و كتاب پول بين فرمانداران و دهياران و ترساندن مردم از وقوع جنگ در صورت رأي آوري كانديداي رقيب گرفته تا خريد و فروش وسيع رأي در سراسر كشور، نرساندن تعرفه رأي به تعداد زيادي از حوزههاي رأي‌گيري، شروع رأي‌گيري در تعدادي از حوزهها ساعتها پس از آغاز ساعت رسمي رأي‌گيري، عدم درج شهرت آقاي رئيسي در تعدادي از حوزههاي اخذ رأي، چاپ در رديف اول و با فونت درشت نام آقاي حسن روحاني در شعبات اخذ رأي، امتناع از رأي گرفتن از مردم در ساعات پاياني اخذ رأي در حوزهها و مناطقي كه رأي دكتر رئيسي بالاتر از رقيب بوده در حالي كه اخذ رأي در بسياري از حوزههاي ديگر تا ساعتها- حتي پس از ساعت 24 روز 29 ارديبهشت- ادامه داشته است، در نظر نگرفتن شعبه و صندوق رأي‌گيري در بسياري از مناطق روستايي كه عمدتاً رأي آقاي رئيسي در اين مناطق بالاتر از رقيب بوده است و... به وقوع پيوست. اسناد اين تخلفات در بيش از 3 هزار صفحه هم اكنون در اختيار شوراي نگهبان گذاشته شده است. اميد آن ميرود كه رسيدگي به اين تخلفات و مجازات خاطيان جلوي تبديل شدن آن به يك روند و سنت غلط را بگيرد.

7. دولت توجه داشته باشد كه پس از انتخابات، چه حاميان كانديداي پيروز و چه منتقدان عملكرد دولت يازدهم، مترصد تحقق وعدهها هستند و به شكل ويژه بر مطالبه حق مردم و رعايت حقوق محرومان تأكيد دارند. در اين زمينه از رسانهها و به ويژه رسانه ملي ميخواهيم كه با جديت و بدون تعارف به اين مطالبه بحق مردم بپردازند.

8. دولت يازدهم متأسفانه در حوزههاي مختلف اعم از اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، آزادي بيان و پذيرش نقد دلسوزان، حفظ عزت ملي و كرامت مردم و... دچار ضعفهاي جدي بوده است. در اقتصاد، كشور با ركود بيسابقه و بيكاري افسارگسيخته مواجه شد. بودجه عمراني كشور با كاهش معنادار مواجه شد، در حالي كه هزينههاي جاري دولت يازدهم نسبت به دولت قبل، دو برابر شده است.

در اين چهار سال، رئيس دولت، منتقدان را مكرراً با الفاظ دون شأن جايگاه رياست جمهوري مورد خطاب قرار داد و به جاي اينكه رئيس جمهور تمام ملت باشد، خود را تنها پاسخگو به حاميان خود ميدانست. ارتباط مثبت با كشورهاي دوست و همسايه، كشورهاي اسلامي و همپيمانان آمريكاي لاتين و آمريكاي جنوبي كاهش پيدا كرد. جسارت به دو نوجوان در فرودگاه جده شد و فاجعه منا رقم خورد، نماينده ايران با مخالفت آمريكا، در سازمان ملل پذيرفته نشد، كشور 800 هزار نفري جيبوتي به ملت بزرگ ايران دهن كجي كرد و روابط ديپلماتيك خود را با ايران قطع كرد و...

حال، خواست اساسي از دولت دوازدهم اين است كه با پذيرش اشتباهات گذشته، نسبت به تغيير روشها و روندهاي غلط گذشته اقدام كند. نسبت به رفع فقر و بيكاري كارگران و جوانان و بانوان و... تعهد داشته باشد و همچون دو ماه منتهي به انتخابات پركار باشد و در جهت رسيدگي به محرومان بكوشد، كرامت ايرانيان را در مواجهه با زورگويان و قدرتطلبان غربي حفظ، و از عزت ملي دفاع كند، نسبت به اعتلاي فرهنگ اسلامي- ايراني اهتمام ورزد، نقد دلسوزان كشور را به جان بخرد و در جهت رفع نواقص و كاستيها از اين ديدگاهها بهره ببرد، از افتادن به ورطههاي سياسي و برخوردهاي جناحي بپرهيزد و نسبت به بكارگيري جوانان متخصص در دولت دوازدهم تعهد داشته باشد.

9. درخاتمه از همه امت در صحنه مخصوصاً جوانان انقلابي درخواست داريم كه با قوت و قدرتي بيش‌تر از پيش در جهت بسط و حاكميت هرچه بيش‌تر گفتمان انقلاب اسلامي و بصيرت افزايي در بين تودههاي مردم تلاش جهادي نموده و يقين داشته باشند كه پيروزي نهايي از آن مؤمنين و مجاهدين ولايتمدار است.

آقاي لاريجاني! موضع شما در مورد سند 2030 مناسب نيست!

درحالي كه آقاي رئيس جمهور در پاسخ به فرمايش مقام معظم رهبري و مراجع عظام تقليد و نخبگان كشور، تصويب سند 2030 را دروغ دانست و طلاب و فضلا را به باد تمسخر گرفت طرح يك پرسش و پاسخ در مجلس، حقيقت را افشاكرد.

حاجي دليگاني در جلسه علني روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي با اخطار اصل 138 قانون اساسي گفت: مصوبه 2030 در شهريورماه در هيأت دولت تصويب شد. وي افزود: سوالم اين است كه آيا اين مصوبه به مجلس فرستاده شد يا خير؟ يا اينكه دولت مصوبه را به مجلس ارسال نكرده است و چرا از حق خود در اين رابطه استفاده نكرديد؟ مراجع عظام تقليد نيز به اين مسأله ورود كردهاند.

علي لاريجاني در پاسخ به اين اخطار با بيان اينكه سند2030 از دو منظر محتوايي و شكلي قابل بررسي است، تصريح كرد: از نظر شكلي اين گونه است كه دولت مصوبهاي داشته كه ما ميخواهيم اين ساختار را دنبال كنيم. وي افزود: بنده اين موضوع را به هيأت تطبيق مصوبات فرستادم، نظر دادند كه به لحاظ شكلي اشكال قانوني ندارد. اما محتوا بحث ديگري است كه نياز است شوراي عالي انقلاب فرهنگي و كميسيون آموزش و تحقيقات آن را بررسي كنند. وي اظهار داشت: اينكه سوال شود كه محتواي اين مصوبه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده يا خير بايد بگويم كه چنين بحثي نبوده، يعني جايي مورد بررسي قرار نگرفته و شوراي انقلاب فرهنگي نيز به اين بحث هنوز ورود نكرده، هرچند كه بايد ورود ميكرد.

از پاسخ رئيس مجلس معلوم ميشود:

1. آقاي رئيس مجلس در جريان تصويب اين سند در هيات دولت بوده است و متاسفانه نسبت به تصويب آن موضع گيري نكرده است! از اين زشت تر، اينكه ايشان با تفكيك ميان شكلي و محتوايي به توجيه اين سند ذلت بار پرداخته و ميگويد از نظر شكلي قانوني بوده است! آيا هر سندي در هيات دولت تصويب شود صرفا از اين جهت كه در هيات دولت تصويب شده است قانوني است و از نظر شكلي قانوني است؟! اگر در هيات دولت مصوبهاي گذرانده بودند كه نظارت مجلس به‌طور كلي حذف شود از نظر شما قانوني بود؟

2. آقاي لاريجاني! جنابعالي هم رئيس مجلس هستيد و هم عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛ چگونه چنين سندي به تصويب رسيده و يك سال از اجراي آن ميگذرد و شما از محتواي آن بياطلاع بوده ايد؟ اگر از محتوي اطلاع داشته ايد و مهر سكوت بر لب زده ايد چه پاسخي براي ملت ايران در پيشگاه الهي داريد؟ آيا نگاه جناحي تا آن جا سايه افكنده است كه فرهنگ و دين و شرف ملت و انقلاب و اسلام نيز بايد به پاي آن قرباني كرد؟ آيا بررسي محتوايي اين سند ننگين كه دل رهبري و مراجع عظام تقليد را به درد آورده بايد پس از يك سال اجرا و بعد از تذكرات پي در پي بزرگان باشد؟! به راستي اگر سايه ولايت بر سر ما نبود و ايشان اين هشدار را نميدادند، قرار بود جنابعالي چشمان خود را بر اين سند ببنديد و دين و فرهنگ يك ملت به تاراج ببرند؟!

 يادداشت هفته

سفر پرماجراي ترامپ به منطقه

 علي اكبر عالميان

سفر دونالد ترامپ به منطقه اگر هيچ دستاوردي براي برخي از سران مرتجع منطقه نداشته باشد، حداقل دو دستاورد براي رئيس جمهور ايالات متحده داشته است: ايران هراسي و كسب دلارهاي باد آورده نفتي توسط رئيس جمهور تاجرمسلك آمريكا. كاملا مشخص بود كه انتخاب عربستان به عنوان اولين مقصد سفر ترامپ بعد از انتخاب شدن به عنوان رئيس جمهور آمريكا، انتخابي معنادار است. او نه به جهت اهميت قائل شدن براي حاكمان عربستان بلكه به خاطر دلارهاي نفتي سعوديها، اين كشور را به عنوان اولين سفر خود برگزيد. بوي خوش نفت عربستان و دلارهاي پرزرق و برق ناشي از فروش آن خود بهترين عامل براي جذب رئيس جمهوري بود كه به سبب پيشه تجارت مسلكانه اش دست به هركاري ميزند تا به اين دلارهاي بادآورده دست يابد؛ حتي به قيمت رقص با شمشير در كنار آل سعود و يا حضور در كنار ديوار ندبه! اين مساله نشان ميدهد كه ترامپ براي رسيدن به پول حاضر است دست به هركاري بزند و براي او فرقي نمي‌كند كه رقص با شمشير را در كنار كساني انجام دهد كه بيش‌ترين مورد نقض حقوق بشررا مرتكب شدهاند. همانگونه كه خود ترامپ هم پيش از اين سفر اعلام كرده بود، او به دنبال دوشيدن شير گاو به عربستان رفته بود. او به خوبي نيز توانست اين گاو شيرده را بدوشد غافل از اينكه سران آل سعود هيچ گاه متوجه نشدند كه چگونه دوشيده شدند. ترامپ بعد از پايان اين سفر تاكيد كرده است كه صدها ميليارد دلار را از خاورميانه به آمريكا بازگردانديم و اين يعني ايجاد شغل. اما چه فايده كه سعوديها متوجه اين خبط بزرگ نشده و با اهداي پول هنگفتي به اندازه 500ميليارد دلار، جيب كارخانههاي اسلحه سازي ايالات متحده را از دلارهاي بادآورده نفتي پركردهاند.
حال اين پرسش مطرح است كه سعوديها آيا توانايي بهره برداري از اين همه سلاح مدرن را دارند؟ آيا ارتش نازپرورده عربستان و نظاميان كارنابلد آن ميتوانند از اين همه سلاح مدرن و پيچيده بهره ببرند؟ اصلا سوال اين است كه رژيم عربستان براي چه اين كشور را به انباري از سلاحهاي آمريكايي تبديل كرده است؟ آل سعود به دنبال چيست و چرا ولع سيري ناپذيري براي جمع آوري اين همه سلاح كه در خوشبينانهترين حالت، توانايي استفاده از ده درصد آن را هم نخواهد داشت، به خرج ميدهد؟ پاسخ اين سوال كاملا روشن است. عربستان براي شاخ و شانه كشيدن براي كشورهاي همسايه به ويژه جمهوري اسلامي ايران، به اين همه گشاده دستيهاي سخاوتمندانه! نياز دارد. اين كشور ميخواهد به اصطلاح، قدرت خود را به رخ كشورهاي منطقه و به ويژه ايران بكشد و در اين راه هيچ كاري به بزرگترين دشمن جهان اسلام يعني رژيم صهيونيستي ندارد. دقيقا به همين دليل است كه يك مقام مسؤول آمريكايي تاكيد كرده است كه اين قراردادها، برتري نظامي اسرائيل را تهديد نخواهد كرد. پر واضح است كه اين سلاحها براي سعوديها هيچ گونه كارايي ندارد چرا كه اكنون چندين ماه است از انواع و اقسام اين سلاحها در يمن بهره برده تا بلكه مردم اين كشور را به تسليم وادارند، اما در اين كار ناتوان ماندهاند.
در آن سوي ماجرا اما اين پرسش همچنان باقي است كه چرا آمريكا اين همه سلاح را به ناقض ابتداييترين حقوق انسانها ميفروشد؟ آيا اين اقدام كاخ سفيد منافي همه آنچه در مورد لزوم رعايت حقوق بشر ادعا ميگرديده است، نشده است؟ آيا فروختن اين همه سلاح به رژيمي كه آشكارا از اين سلاحها براي كشتن مردم بي دفاع يمن استفاده مي‌كند، نقض آشكار حقوق بشر نيست؟ پاسخ كاملا روشن است. آمريكا به دنبال پول است وعربستان نيز براي باج دادن به آمريكا مجبور به خريدن اين همه سلاح شده است. سعوديها حتي از اين هم فراتر رفتهاند. در سفر چندي قبل شاهزاده محمد بن سلمان به واشنگتن، او از سرمايهگذاري 200 ميليارد دلاري در پروژههاي زيرساختي آمريكا طي 4 سال يعني در دوره نخست رياستجمهوري ترامپ خبر داد. واقعا اين همه باج دادن به ايالات متحده چه معنايي ميتواند داشته باشد؟ آيا وضعيت زيرساختي خود عربستان ايده آل است كه آل سعود به دنبال احياي پروژههاي زيرساختي آمريكا هستند؟ اگر اين گونه است، پس كمبود بودجه 84 ميليارد دلار امسال عربستان چگونه جبران خواهد شد؟ به نظر ميرسد كه حمايت تمام قد ترامپ از عربستان، معنايي جز حمايت دولت ايالات متحده از تروريسم ندارد. عربستان مظهر تروريسم منطقه است و به عنوان كانون ترور و خشونت و نقض حقوق بشر به شمار ميآيد. «فريد زكريا» تحليلگر ارشد آمريكايي در شبكه سيانان مينويسد: «حمله اين هفته در منچستر، تاكيدي مخوف بر اين است كه تهديد تروريسم راديكال اسلامگرا همچنان ادامه دارد و سفر رئيسجمهور ترامپ به خاورميانه هم نشان داد كه چطور يك كشور مركزي در حوزه گسترش اين نوع از تروريسم يعني عربستان سعودي، توانسته جوري مديريت كند كه از پذيرش هرگونه مسؤوليتي در قبال آن سرباز زند. در واقع بايد گفت كه ترامپ به عربستان سعودي، آزادي عمل در منطقه داده است. واقعيتها در اين باره، كاملا براي همگان شناخته شده هستند. عربستان سعودي براي 5 دهه است كه در حال گسترش روايت تنگ نظرانهاي از اسلام در سراسر جهان اسلام است.
اسامه بن لادن و 15 تن از 19 تروريست عامل حمله 11 سپتامبر، تبعه سعودي بودند. »
البته ترامپ براي فروختن اين همه سلاح به عربستان از حربهاي ديگر هم بهره برده است. اين حربه عبارت است از«ايران هراسي». او با برجسته كردن دروغين خطر ايران براي عربستان، آل سعود را مجبور به خريد سلاح كرد. به تعبير عبدالباري العطوان، كارشناس و تحليلگر برجسته عرب، «دولت ترامپ از «خطر ايران» به عنوان يك «مترسك» براي گرفتن پولهاي عربستان استفاده مي‌كند. » اصولا واژه ايران براي سعوديها واژهاي حساسيت برانگيز است و آنان را براي اتخاذ هر رويكردي بر ضد جمهوري اسلامي بر ميانگيزاند. دقيقا به همين دليل است كه بعد از مواضع ضد ايراني ترامپ، سعوديها به وجد آمده و اين گونه سخاوتمندانه سركيسه را براي آمريكاييها شل كردهاند. تركي الفيصل، رئيس سابق دستگاه امنيتي عربستان سعودي، بعد از اظهارات ترامپ در مقالهاي، ضمن تمجيد از اين سخنان رئيس جمهور آمريكا، در ادعاهايي موهنانه، ضمن اعلام حمايت از اين اظهارات، جمهوري اسلامي ايران را محرك خونريزيها و ناكاميها در سوريه، عراق و يمن خوانده و از ترامپ ميخواهد براي مقابله با ايران دست به كار شود. در سفر اخير ترامپ به منطقه، او موفق شد تا با سياستمداري خاص، به دلارهاي هنگفت نفتي دست يابد. او گرچه از اين بابت به موفقيت دست يافت اما از سويي ديگر، شكستي نيز در كارنامه اش ثبت شد. اين شكست عبارت است از ادعاي دروغين در دفاع از حقوق بشر. ترامپ دقيقا در زماني به منطقه سفر كرد كه ملت ايران در حال برگزاري عينيترين مظهر دموكراسي يعني انتخابات بودند. حضور بيش از 40 ميليوني مردم كشورمان در اين انتخابات، حد نصاب بي نظيري را نه تنها در منطقه بلكه در جهان ثبت كرد. ترامپ در حالي ايران را مورد حمله قرار داد كه ملت ايران در حال نمايش قدرتمندانه دموكراسي بودند و در حالي به حمايت از عربستان پرداخت، كه بيگانه با راي و دموكراسي ميباشد و به تعبير سيد حسن نصرا... صندوق راي را با جعبه تخم مرغ اشتباه ميگيرد و اين خود نشانه شكست سفر اخير ترامپ به منطقه است.

 شما و پرتو

انعكاس صداي ملت

حركت كند و مرده در مقابل تندروهاي ضدانقلاب، عين بياحتياطي و موجب خطراست! بايد آن‌ها را با موانعي سخت و محكم مواجه نموده و يا با حركتي تندتر، طعم خطر را به آن‌ها چشاند وگرنه همچنان بر ما پيشروي مي‌كنند.
0913...9005

اين دولت چرا اين قدر امنيتي و مشكوك عمل كرد؟! چرا مثل دورههاي قبل نتايج رو تدريجي اعلام نكرد؟! چرا نتايج رو به تفكيك اعلام نكرد؟!
0935...0078

اين انتخابات نشان داد بعضيها براي قدرت، به جز خودشان هيچ خط قرمزي قائل نيستند.
0919...8895

به قاليباف عزيز تبريك ميگويم كه باصداقت و صراحت خود حرف دل ملت را به گوش روحاني رساند.
0933...6982

پشتوانه آراي روحاني مثل پشتوانه آراي 1+5 او دربرجام است.
0913...9005

سؤال من اين است؛ اگر بين ايران اسلامي و كشور مرموزي جنگ صورت بگيرد؛ رزمندگان جبههها از بين۱۶ميليون هستند يا ۲۳ميليون؟
0918...8893

هزار وعده روحاني يكي وفا نكند!
0910...0877

به نظر اين حقيرشانزده ميليون رأي به آيت‌ا... رئيسي ذخيره بزرگي براي فتح مجلس آينده مي‌باشد! به فرموده امام راحل، مجلس در رأس امور است! لذا تا مجلس دردست اصولگرايان نباشد حقوقها همچنان نجومي است و از سبك زندگي اسلامي نيز خبري نخواهد بود تا چه رسد به اقتصاد مقاومتي!
يك شهروند