صفحه بانوي مسلمان

در محضر برترين بانوي آفرينش و همسر باوفايش
درس هايي براي زنان فاطمي مسلك

مقدمه

به نام خداوندي كه همه چيز را براي انسان آفريد و انسان را براي تكامل!

خانواده، سبزترين سفرهاي است كه دست كرامت خداوند در زمين گشوده است.

اين اجتماع كوچك، اولين وگستردهترين عرصه رشد و تعالي هر انساني است. اسلام نيز در تمام ابعاد حيات به الگودهيهاي كاملي براي تكامل بشر پرداخته است.

بينظيرترين زندگي مشتركي كه در تاريخ زمين، تا هميشه جاودان خواهد ماند، زندگي بانوي آب و مولاي عشق حضرت زهرا(س) و امام علي(ع) است. از اين رو، بر بال ملكوتي احاديث در آسمان هزار و چهارصد ساله تشيع به پرواز درآمديم تا به خانه با صفاي علي(ع) و فاطمه(س) رسيديم.

نشستيم و پرسيديم و پاسخ شنيديم! گفت‌وگوي ما با اين زوج بي مثال در قالب مصاحبهاي شكل گرفته و در پاورقي هر صفحه، نشاني پاسخها ذكر شده است.

خانهاي است كوچك و ساده ولي به وسعت تمام آفرينش. بوي معطر نم، مشام جان را نوازش ميدهد. در باز است؛ قرن هاست كه درهاي چوبي اين خانه به روي انسان گشوده مانده است. قبل از آن كه اذن ورود بخواهم من را به داخل ميخوانند. وارد ميشوم و گوشه اتاق كاهگلي بر حصير مينشينم.

گويي قدرت تكلم براي مصاحبه را در جاذبه اين فضا ميجويم.

مولا با تبسمي دلنشين لب به سخن ميگشايد:

از من بپرسيد كه من به راه هاي آسمان داناترم تا طرق زمين(1.)

آشنايي با راههاي آسمان! قطعاً همين طور است؛ خانهاي كه مهبط وحي بوده جز چنين ساكناني را در خود نميپروراند. به چشمان زلال و آسماني بانو خيره ميشوم. حسي فراسويي در درونم زمزمه ميكند:

بهراستي شما كيستيد؟

آرامتر از هر نواي وحي آميزي ميفرمايد:

من فاطمه(س) هستم دختر محمد(ص) كه آغاز و پايان سخن من(2) بر حق است.

و همين جمله كافي است تا من در محضر آسمانياش جسارت حضور بيابم: چقدر زندگي در اين خانه صفا دارد؛ اين جا اصلاً دل كسي نميگيرد!

بانو با لبخندي ميفرمايد:

ولي من شب آغاز زندگيام در اين خانه گريستم.

با تعجب نگاه ميكنم.

مولا ادامه ميدهد:

آري! آن شب فاطمه(س) به ياد شب اول قبر گريست؛ حتي از من خواست در آغازين لحظه زندگي به نماز بايستيم و خدا را عبادت كنيم(3.)

اين عجيب نيست؛ زيرا شما بهترين و ارزشمندترين انسان‌ها هستيد.

بانو با نگاهي به مولا ميفرمايد:

بهترين مردم كسي است كه در برخورد با ديگران مهربان تر و نرم تر است و ارزشمندترين بشر كسي است كه با همسرش مهربان و بخشنده باشد(4.)

حال كه در مورد اخلاق صحبت فرموديد، بهراستي شما رفتار و اخلاق انسان ها را متأثر از چه ميدانيد؟

مولا ميفرمايد:

مردم هر مملكت، ساخته دو محيط و تحت تأثير دو قدرتند: اول، محيط خانواده و قدرت تربيتي پدران و مادران و دوم، محيط كشور و رفتار هيئت حاكمه. حتي شباهت مردم به حكام از شباهت به پدران بيش‌تر است(5.)

بانو ادامه ميدهد:

براي همين، خدا اطاعت و پيروي از ما را سبب برقراري نظم اجتماعي در امت و رهبري ما را عامل وحدت و در امان ماندن از تفرقه ها قرار داده است(6.)

در اين صورت براي كودك كه ارتباط محسوسي با اجتماع ندارد تربيت چگونه صورت ميگيرد؟

مولا ميفرمايد:

قلب نوزاد مثل زمين خالي از بذر و گياه است؛ هر تخمي كه در آن افشانده شود، به خوبي ميپذيرد و در خود ميپرورد. بايد از اين فرصت استفاده كرد پيش از آن‌كه دل تربيت پذير او سخت شود و مطالب گوناگون عقلش را اشغال كند(7.)

با اين حساب شما خانواده را اولين مركز تربيتي انسان ميدانيد.

مولا ميفرمايد: آري! بهترين ارثي كه پدران ميتوانند به فرزندان خويش بدهند ادب و تربيت صحيح است. كسي كه كودك دارد، بايد در راه تربيت او خود را تا سر حد طفوليت تنزل دهد( 8 .)

صداي خنده كودكاني شاداب از حياط كوچك خانه به گوش ميرسد، در همين لحظه دو كودك به اتاق ميدوند و خود را در آغوش مادر مياندازند؛ بانو آن ها را نوازش ميدهد و ميبوسد.

مولا ميفرمايد:

بوسيدن كودك رحمت و محبت است(9.)

توجه من به لباس ساده بانو جلب ميشود. بانو متوجه نگاه شگفت زده من ميشود، آن گاه بدون آن كه چيزي بگويم با تبسم ميفرمايد:

سلمان هم از سادگي لباس من حيران شده بود. پنج سال است فرش خانه ما پوست گوسفندي است كه روزها روي آن شترمان علف ميخورد و شب ها بر آن ميخوابيم و بالش ما چرمياست كه از ليف خرما پرشده است(10.)

نگاهم به آسياب دستي كنار اتاق ميافتد. بانو به مولا نگاه ميكند.

مولا ميفرمايد:

دستان فاطمه(س) در اثر كار كردن با اين آسياب سنگي تاول زده و زخم شده؛ زيرا گاهي گندم آرد ميكند و زماني آرد را خمير ميسازد(11.)

حيرت زده ميگويم: بانو! شما دختر پيغمبر هستيد؛ چرا خود را اين قدر به زحمت مياندازيد؟

بانو ميفرمايد:

رسول خدا به من سفارش كرده كه كارهاي خانه را با فضه تقسيم كنم. يك روز او كار كند و روز ديگر نوبت من باشد. امروز هم روز كار من است(12.)

ميگويم: اما اسلام كار خانه را بر زن واجب نكرده است؛ زن اين مسؤوليت را از روي بزرگواري و محبت انجام ميدهد.

مولا ميفرمايد:

اتفاقا كارهاي خانه بين من و فاطمه (س) تقسيم شده است.

بانو ادامه ميدهد:

جز خدا كسي نمي داند كه چه اندازه از اين تقسيم كار خوشحالم، زيرا پيامبر مرا از انجام كارهايي كه مربوط به مردان است بازداشته است(13.)

ميپرسم: اين مشاركت تا چه مرزي از زندگي شما ادامه دارد؟

بانو ميفرمايد:

تا حدي كه با خداوند عهد كرده ام روح و جانم را سپر بلاي جان همسرم قرار دهم؛ چه در خير و نيكي و چه در سختي و بلا (14.)

ميپرسم: بي ترديد همين حس، شما را تا اين اندازه به خدا نزديك كرده است.

بانو ميفرمايد:

تمام آن لحظاتي كه زن در خانه خود ميماند و به امور زندگي و تربيت فرزند ميپردازد نزديك ترين لحظات او به خداوند است(15.)

ميپرسم: شما نيكوترين چيز را براي زن چه ميدانيد ؟

بانو ميفرمايد:

آن‌چه براي زن نيكو است اين است كه بدون ضرورت مرد نامحرم را نبيند و نامحرمان نيز او را نبينند(16.)

ميپرسم: شما در سنگر خانه چقدر به آموزش و دانش بها ميدهيد؟

بانو ميفرمايد:

آن قدر كه خانه خود را كلاس آموزش و مدرسه تعليم زنان قرار داده ام.

ميپرسم: آيا با وجود اين همه مسؤوليت چنين كاري براي شما سخت نيست ؟

بانو ميفرمايد:

آيا اگر كسي را اجير كنند كه بار سنگيني را به بام برده و در مقابل صد هزار دينار طلا مزد بگيرد اين كار براي او دشوار خواهد بود؟

با تعجب به بانو نگاه ميكنم و ميگويم: معلوم است كه نه !

بانو ميفرمايد:

من در مقابل هر مسألهاي كه پاسخ ميدهم بيش از فاصله بين زمين و عرش، گوهر و لؤلؤ پاداش ميگيرم. پس سزاوار است كه بر من سنگين نيايد(17.)

ميگويم: توجه شما به ابعاد مختلف زندگي نشان از مديريت عالي شماست. در زمينه آموزش مسائل بهداشتي چه نظري داريد؟

بانو ميفرمايد:

بهداشت جزء دستورات ديني ماست. حتي در آداب غذا خوردن هم به آن توجه شده است؛ مثلا من به كودكانم آموزش داده ام كه اگر كسي پس از خوردن غذا با دست چرب بخوابد هيچ كس جز خودش را سرزنش نكند(18.)

رو به بانو ميپرسم: راستي ارتباط شما با همسايگان چگونه است؟

بانو به مولا نگاه ميكند، آن گاه با تبسم جواب ميدهد:

همين قدر بگويم كه در منطق ما اول همسايه، بعد خانه (19.)

ميپرسم: از خدا چه ميخواهيد؟

بانو رو به مولا سكوت ميكند، پس از لحظاتي ميفرمايد:

لذتي كه از خدمت حضرت حق ميبرم، مرا از هر خواسته اي باز داشته است؛ حاجتي جز اين ندارم كه پيوسته ناظر جمال زيباي خداوند باشم(20.)

طنين ايمان و عشقي كه در صداي بانو جريان دارد نگاه مولا را در چشمان او متوقف ميكند.

در مقابل عظمت حضور آنان چنان احساس كوچكي ميكنم كه دلم ميخواهد هر چه زودتر از اين فضا به خلوت متفكرانه اي پناه ببرم و با تمام وجود به حقايقي كه در كلام اين زوج آسماني است بيانديشم...

پي‌نوشت‌ها

1. خطبه 93 نهج البلاغه

2. خطبه فدكيه

3. غايه المرام في رجال البخاري ص 295

4. نهج الحياه ص 295

5. بحارالانوار ج 17 حديث 129

6. خطبه فدكيه

7. نهج البلاغه ملا فتح حديث 442

8. غرر الحكم حديث 393

9. بحارالا‌نوار، ج 23، حديث 113

10. بحارالا‌نوار، ج 8، ص 303

11. كنزالاعمال، ج 15، ص 507

12. دلايل الامامه ص 47

13. مستدرك الوسايل، ج 13، ص 48

14. كوكب الدري، ج 1، ص 196

15. بحارالانوار، ج 42، ص 92

16. كشف الغمه، ج 2، ص 23

17. بحارالانوار، ج 2، ص 3

18. كتاب ابن ماجه، ص 265

19. بحارالانوار، ج 43، ص 82

20. نهج الحياه، ص 99

 گوناگون

حجاب در كلام شهيدان

«اين وصيت نامه ها انسان را مي لرزاند و بيدار مي‌كند»
امام خميني (ره)
«خواهران ما در حالي كه چادر خود را محكم برگرفته‌اند و خود را هم چون فاطمه و زينب حفظ مي‌كنند... هدف‌دار در جامعه حاضرشده‌اند.»
(رئيس جمهور شهيد محمد علي رجايي)
«و تو اي خواهر ديني‌ام! چادر سياهي كه تو را احاطه كرده است ازخون سرخ من كوبنده تر است.»
(شهيد عبدالله محمودي)
«خواهرم! محجوب باش و باتقوا، كه شماييد كه دشمن را با چادرسياهتان و تقوايتان مي‌كُشيد.» «حجاب تو سنگر تو است، تو از داخل حجاب دشمن را مي بيني و دشمن تو را نمي بيند.»
(سردار شهيد رحيم آنجفي)
«حفظ حجاب هم چون جهاد در راه خداست«
(شهيد محمد كريم غفراني)
«از تمامي خواهرانم مي‌خواهم كه حجاب، اين لباس رزم، را حافظ باشند.»
(شهيد سيد محمد تقي ميرغفوريان )
«يك دختر نجيب بايد باحجاب باشد.»
(شهيد صادق مهدي پور)
«خواهرم، حجاب تو مشت محكمي بر دهان منافقين و دشمنان اسلام مي زند.»
(شهيد بهرام يادگاري)
« تو اي خواهرم... حجاب تو كوبنده تر از خون سرخ من است.»
(شهيدابوالفضل سنگ راشان)
«به پهلوي شكسته فاطمه زهرا(س) قسمتان مي‌دهم كه حجاب را، حجاب‌را، حجاب را، رعايت كنيد.»
(شهيد حميد رستمي)
«شما خواهرانم و مادرانم! حجاب شما جامعه را از فساد به سوي‌معنويت و صفا مي‌كشاند.»
(شهيد علي رضائيان)
«از خواهران گرامي خواهشمندم كه حجاب خود را حفظ كنند، زيرا كه‌حجاب خون‌بهاي شهيدان است»
(شهيد علي روحي نجفي)
«مادرم... من با حجاب و عزت نفس و فداكاري شما رشد پيدا كردم.»
(شهيد غلامرضا عسگري)
«اي خواهرم! قبل از هر چيز استعمار از سياهي چادر تو مي‌ترسد تاسرخي خون من.»
(شهيد محمد حسن جعفرزاده)
«خواهرم! زينب‌گونه حجابت را كه كوبنده‌تر از خون من است‌حفظ كن.»
(شهيد محمد علي فرزانه)

شيرزني از بني هاشم

ام كلثوم، دومين دختر امام علي(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) است. او در سال ششم هجري متولد شد. از زنان فاضل، بليغ، فهيم و بلند مرتبه خاندان بنيهاشم و همسر عون بن جعفر بن ابي‌طالب بود. در سال 54 هجري در مدينه وفات يافت. او نيز همانند خواهرش زينب كبري شيرزني بود كه در دامان مادري چون زهرا(س) و تحت نظارت پدري چون امير مؤمنان بزرگ شد و از زنان قهرمان تاريخ گرديد.
در اين‌جا با نگاهي كوتاه و گذرا زندگي اين بانوي بزرگوار را بررسي مي كنيم.
شهامت وبلاغت
ام كلثوم همراه برادرش اباعبدا... الحسين(ع) به كربلا رفت.روز عاشورا با تمام مصيبت‌هاي خونبارش به پايان رسيد. آن شب ام كلثوم در كنار خواهرش زينب، به پرستاري و نگهداري اطفال پرداخت.
روز بعد قافله اسرا به سوي كوفه حركت داده شد. هنگام ورود به كوفه، ام كلثوم،كوفيان رامخاطب قرار داد و فرمود:
«اي مردم كوفه ! بدي و رسوايي بر شما باد! شما را چه شده است كه حسين را ياري نكرديد و او را كشتيد؛ اموال ودارايي اش را غارت و تصرف نموديد و اهل بيتش را به اسارت گرفتيد.حال بر او گريه مي كنيد؟! هلاك وتباهي و دوري از رحمت خدا بر شما باد! آيا ميدانيد چه جنايت بزرگي مرتكب شده و چه گناه و بار سنگيني بر پشت خود نهادهايد و چه خون‌هايي ريخته و چه پرده نشينان بزرگواري را مصيبت زده و چه دختراني را جامه ربوده و چه اموالي را غارت كردهايد؟! بهترين مردم بعد از رسول خدا را كشتيد. رحم از دل‌هاي شما رخت بر بسته است. آگاه باشيد كه حزب و گروه خدا رستگارانند و حزب و گروه شيطان از زيانكاران.»
شجاعت
درمجلس ابن زياد، وقتي آن نانجيب در مكالمه با حضرت زينب كبري(س) از كشته شدن امام حسين عليه السلام اظهار خوشحالي كرد، ام كلثوم خطاب به اوگفت:
«اي پسر زياد! اگر چشم تو به قتل امام حسين(ع) روشن گرديد، بدان كه هر آينه چشم رسول به ديدار او روشن ميشد.خود را براي جواب فردا آماده كن.»
عفت
وقتي اسرا را به شام وارد ميكردند مردم براي نظاره آن‌ها جمع شده بودند. ام كلثوم به شمر رو كرد و گفت:
«ما را از دروازهاي كه مردمان كم‌تري آن‌جا اجتماع كرده اند وارد كن و بگو سرهاي شهدا را از ميان محمل‌ها دور كنند تا مردم به نظاره سرها مشغول شوند و كم‌تر به حرم رسول خدا بنگرند.»
شمر، كه مقصود آن بانو را فهميد، بهخاطر سرشت ناپاكي كه داشت بر عكس عمل كرد.

مسلمان شدن يك خانم روس در روز عاشورا

خانم «ناتاشا» در روز عاشورا با حضور در مسجد خاتم الانبيا(ص) مسكو و گفتن شهادتين مسلمان شد.
به گزارش واحد مركزي خبر از مسكو، خانم ناتاشا مي گويد: پس از مطالعه اسلام و مقايسه آن با اديان ديگر آگاهانه دين مبين اسلام را پذيرفته ام.
وي كه نام زينب را براي خود انتخاب كرده است افزود: از اين‌كه مسلمان شده ام احساس بسيار خوبي دارم چرا كه در اسلام خداوند از هر چيزي بالاتر است و مهر و محبت، دوستي و يكرنگي كه در ميان مسلمانان ديده است در ساير اديان وجود ندارد.

حضرت آيت ا... سبحاني:
فمنيست ها براي درك جايگاه زن بايد به آيات قرآن مراجعه كنند

حضرت آيت‌ا... سبحاني گفت: قرآن ارزش زيادي براي زنان قائل است و فمنيست‌ها براي درك جايگاه زن بايد به آيات قرآن مراجعه كنند.
به گزارش مركز خبر حوزه، اين مرجع تقليد با اشاره به به جايگاه زن در قرآن افزود: از نظر قرآن زن و مرد در مسايل مهم مانند پاداش‌هاي اخروي يكسان هستند و اگر هم در جايي تساوي وجود ندارد به مصلحت زنان است.
ايشان ادامه داد: براي مثال وقتي زنان مدينه متوجه ثواب جهاد و جنگ در راه خدا شدند، به پيامبر (ص) گلايه كردند كه چرا ما از اين اجر عظيم محروم هستيم كه پيامبر (ص) پاسخ دادند جهاد زن، خانه‌داري و خدمت به شوهر بوده و ثواب آن با جهاد در ميدان جنگ برابر است.

ارايه بورسيه تحصيلي شهيده حجاب

دكتر محمود احمدي نژاد با استقبال از پيشنهاد ارايه بورسيه تحصيلي شهيده مروه`الشربيني، ايجاد اين بورس را اقدامي ارزشمند در برابر تهاجم مخرب فرهنگي غرب دانست.
رئيس جمهور در جلسه كارگروه فرهنگ و هنر استان فارس اظهار داشت: دانشگاه شيراز در كنار ساير دانشگاه‌هاي كشور مي‌تواند شماري از دانشجويان محجبه را كه از تحصيل آن ها جلوگيري مي‌شود، بورسيه كند.
گفتني است، مروه`الشربيني به جرم مسلمان بودن و حفظ پوشش اسلامي مورد تعرض و بي احترامي فردي نژادپرست قرار گرفت. وي پس از شكايت از اين فرد در دادگاه آلمان در حال شهادت دادن، از سوي متهم مورد حمله قرار گرفت و در برابر شوهر و فرزند سه ساله اش به شهادت رسيد!

رسالت بصيرت بخشي حضرت زينب(ع) وظيفه زنان امروز جامعه است

فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان گفت: با الهام از رسالت بصيرت‌بخشي حضرت زينب(س)، روشنگري و آگاهي ‌دادن وظيفه زنان امروز جامعه است و خانواده مهم‌ترين نهاد در اين عرصه به شمار مي‌رود.
عبدالرضا آزادي در همايش زنان، نهاد خانواده و تذكر لساني با بيان اين‌كه امروزه جنگ نرم تلاش سازمان يافته دشمن براي گرفتن هويت ديني جوانان است، اظهار داشت: امروزه از سوي دشمنان افكار جوانان و حاكميت ديني اين سرزمين مورد هدف قرار گرفته شده است.
وي بصيرت و روشنگري را وظيفه زنان جامعه اسلامي خواند و بيان داشت: بعد از حادثه كربلا اصلي‌ترين رسالت حضرت زينب(س) روشنگري و آگاهي بخشي به مردم و رسوا كردن چهره واقعي يزيديان بود.

زنان با سرمايه عاطفي خود در جامعه معجزه مي كنند

نماينده ولي فقيه در سيستان و بلوچستان گفت: زنان با سرمايه ‌عاطفي كه خداوند به آن‌ها هديه داده، در جامعه معجزه مي‌كنند.
آيت‌ا... عباسعلي سليماني در همايش بزرگ «حضرت زينب(س) احياگر امر به معروف و نهي از منكر» افزود: عاطفه و احساس سرمايه‌هاي گرانسنگ، هيجان آميز و اميدبخش در زندگي هستند كه خداوند زنان را از اين نعمت بزرگ بهره‌مند كرده است.
وي اظهار داشت: احساس و عاطفه، گرما بخش زندگي انسان است و خداوند در قرآن زنان را سكينه آرامش در كانون خانواده معرفي مي‌كند.
امام جمعه زاهدان گفت: زنان در تربيت فرزندان در خانواده نقش بسيار مهم و حياتي دارند و بايد با استفاده از امر به معروف و نهي از منكر فرزندان صالح تربيت و به جامعه اسلامي تحويل دهند.
وي بيان كرد: مردان اگر به مقام و منزلتي مي‌رسند، بخش عمده موفقعيت‌هاي آنان از وجود زنان شايسته و صالح است و بار سنگين كربلا بيش از آن‌كه بر دوش امام حسين(ع) باشد، بر دوش حضرت زينب(س) است و بايد زنان جامعه اسلامي با الگو گرفتن از حضرت زينب(س) در راستاي ترويج ارزش‌هاي اسلامي تلاش كنند.