صفحه فصل رويش

دسترسي به برق و گاز

"برق" امروزه مورد استفاده ترين نوع انرژي محسوب مي گردد. در عصر حاضر نياز به مردم به برق باتوجه به توسعه فناوري بيشتر شده و لذا براي تأمين انرژي الكتريكي مورد نياز مردم، كشورهاي مختلف سرمايه گذاري بسيار زيادي را در زمينه توسعه خطوط انتقال و پايدار سازي برق انجام داده اند.

دسترسي داشتن به منبع انرژي مطمئن و ارزان از معيار بسيار مهم در تشخيص سطح رفاه يك جامعه به شمار مي رود؛ از اين رو براي بررسي سطح رفاه و آسايش مردم ايران به بررسي اين موضوع پرداخته خواهد شد.

توسعه بهره وري از برق در ايران

با پيروزي انقلاب اسلامي، افزايش درصد مردم استفاده كننده از برق در صدر امور خدمت رساني به مردم شهرها و روستاها قرار گرفت. برق رساني به مناطق مسكوني صعب العبور و دور دست در خلال جنگ تحميلي متوقف نشده و در حال حاضر ايران توانسته به 100 درصد جمعيت شهري و روستايي برق رساني نمايد؛ در حالي كه 12.7 درصد از مردم جهان از نعمت برق محروم بوده و در مناطق روستايي محروميت از برق به 24 درصد مي رسد. در تصوير 1 به مقايسه دسترسي مردم ايران و متوسط جهاني پرداخته شده است، همان گونه كه در تصوير به خوبي مشاهده مي گردد در سال هاي اخير مردم ايران همواره بالاتر از متوسط جهاني از برق بهره مي برده اند.

الف) دسترسي كل مردم به برق

ب) دسترسي مردم مناطق روستايي به برق

تصوير 1 ) درصد دسترسي مردم به برق ايران در قياس با متوسط جهاني از سال 1990 الي 2016 ميلادي

مقايسه قيمت برق در ايران و ديگر كشورها

قيمت تمام شده انرژي از مواردي است كه لازم است در كنار بررسي دسترسي به انرژي به آن توجه شود؛ چرا كه امكان دارد در كشوري درصد دسترسي به برق براي مردم بالا باشد ولي هزينه تمام شده برق نيز بالا بوده و لذا همه ي مردم امكان استفاده را نداشته باشند. براي بررسي اين نكته در تصوير 2 رتبه بندي قيمت برق براي كشورهاي مختلف دنيا نشان داده شده است. طبق گزارش نشان داده شده، ايران در جايگاه سوم ارزانترين قيمت انرژي الكتريكي در جهان با قيمت هركيووات ساعت برق 0.03 دلار مي باشد. ميانگين قيمت هر كيلووات ساعت برق در جهان برابر0.14 دلار مي باشد و لذا رتبه سوم ايران از حيث ارزاني قيمت مصرفي، در كنار درصد دسترسي 100 درصدي براي كل مردم ايران نشان دهنده رفاه بسيار مناسب مردم ايران در زمينه ي دسترسي به برق بوده و حتي مي توان ايران را بهترين كشور دنيا در اين حيطه دانست.

تصوير 2 ) رتبه بندي قيمت برق مصرفي مشورهاي دنيا در سال 2018 ميلادي

دسترسي به گاز

كشور ايران از لحاظ دارا بودن ذخاير گازي، پس از روسيه در رتبه دوم جهان قرار دارد و در حدود 17.8 درصد از كل ذخاير گازي جهان را در مخازن خود جاي داده است. اين ذخاير عظيم اغلب در مناطق نفت خيز جنوب و جنوب غربي و خليج فارس واقع شده است. وجود اين منابع عظيم يكي از بهتر ين فرصت هاي طبيعي براي ايران به شمار مي رود. استخراج و فروش اين ميادين به تفصيل در حوزه انرژي شرح و تبيين گرديد و ليكن در اين بخش به بررسي استفاده مردم از گاز طبيعي و نفتي براي مصارف روزمره و گرمايشي پرداخته خواهد شد.

منابع گازي و نفتي ايران

دور بودن از نقاط توليد كننده و نيز سردسير بودن اكثر مناطق شهري ايران، از دلايلي محسوب مي گردد كه اهميت توسعه و انتقال انرژي و سوخت را از مناطق نفت خيز و گاز خير به ساير مناطق را نشان مي دهد. تصوير 3 موقعيت يابي ذخاير گازي (نقاط قرمز رنگ) و ذخاير نفتي (نقاط سبز رنگ) را نشان مي دهد. هما گونه كه در تصوير نيز مشخص است پراكندگي اين ذخاير در قسمت هاي جنوبي و غربي تمركز يافته است و اين در حالي است كه توزيع جمعيتي ايران بيشتر در نقاط شمالي و شمال غربي تمركز يافته است.

تصوير 3 ) نمايش موقعيت ذحاير گازي و نفتي ايران

مردم ايران در طول تاريخ سوخت هاي مختلفي را براي تأمين نياز هاي خود استفاده كرده اند، اما به طور غالب سوخت هاي نفت سفيد و گاز شهري بيشترين استفاده را براي مصارف روزمره و گرمايشي به خود اختصاص داده اند. روند استفاده از منابع سوختي در تصوير 4 نشان داده شده است.

الف) نمايش ميزان گاز طبيعي مصرفي در 40 سال اخير

ب) نمايش ميزان نفت سفيد مصرفي ايران در 40 سال اخير

تصوير 4 ) نمايش ميزان گاز طبيعي مصرفي و نفت سفيد مصرفي ايران در 40 سال اخير

 گوناگون

منشأ عظمت انقلاب اسلامي

براي تحليل و ارزيابي صحيح منشأ عظمت انقلاب اسلامي، از دو ديدگاه مي‎توان آن را مورد توجه قرار داد:
1.ديدگاه كساني كه نگرش الهي و اسلامي نداشته و يا نسبت به اين انقلاب خصومت مي‎ورزند: براساس اين ديدگاه جامعه‎شناسانه، تحقق اين انقلاب پديده‎اي برخلاف معادلات بين‎المللي بود كه تحليلگران سياسي هرگز احتمال آن را نيز مطرح نمي كردند. چنين انقلابي توانست به ‎سرعت بر معادلات جهاني اثر گذاشته، تمام جهان را تحت الشعاع خود قرار دهد. اين ديدگاه، هرچند كه بخشي از عظمت انقلاب را بيان مي‎كند؛ ولي نمي‎تواند بيان‎كننده عظمت واقعي انقلاب بوده، تمام حقيقت را بيان نمايد.
2.ديدگاه كساني كه در پيروزي انقلاب نقش داشتند و براي تحقق آن بسياري از سختي ها را به جان خريدند: بر اساس ديدگاه مذكور تلاش تمامي انبيا، اوصيا، اوليا و مجاهدان الهي، در طول هزاران سال، براي برقراري حكومت الهي و حاكميت قانون عدل الهي در روي زمين، به ‎وسيله اين انقلاب به نتيجه رسيد و همين امر منشأ عظمت اين انقلاب مي‎باشد. جايگزين شدن حكومت الهي مبتني بر عدالت به جاي حكومت هاي مبتني بر ظلم، خودمحوري، خودگزيني و قدرت‎طلبي است كه اين انقلاب را تبديل به پديده‎اي بي‎نظير كرده است.
انقلاب اسلامي ايران از انقلاب هاي بزرگ جهان كه در عرصه روابط بين الملل مطرح است، كاملاً متمايز است. تلاش نماييد از طريق آشنايي با انقلاب هاي مذكور، آنها را با انقلاب اسلامي مقايسه كنيد. چه تفاوت هاي بنياديني ميان آن ها مشاهده مي كنيد؟
(منبع: كتاب انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن به قلم علامه مصباح يزدي(ره)، ص 97)

 دستاوردها

پيشرفت صنعت دفاعي

پس از پيروزي انقلاب اسلامي گسترش روزافزون تحريم هاي مختلف از سوي دشمنان انقلاب اسلامي؛ متخصصان دلسوز و جوان اين كشور را واداشت تا كمر همت در بي نيازي كشور از قدرتهاي جهاني ببندند و در اين راه دستاوردهاي گوناگوني را در حوزه هاي مختلف از جمله صنعت دفاعي و نظامي كشور رقم بزنند. پيشرفت ايران در زمينه ساخت و توليد انواع سلاحها و تجهيزات نظامي بقدري شگفت انگيز بوده كه موسسه " گلوبال فايرپاور " در آماري كه اخيرا منتشر كرد؛ اعلام كرده كه ارتش ايران در رتبه 23 جهان قرار گرفته است و اين در حالي مي باشد كه اين آمار پيشرفت ايران را در زمينه نظامي ثابت مي كند. نمونه هاي زير تنها بخشي كوچك از پيشرفت هاي خيره كننده ايران در صنعت نظامي و دفاعي كشور پس از انقلاب اسلامي است و اين پيشرفت ها در حالي بدست آمده كه تا پيش از انقلاب اسلامي نيروهاي مسلح ايران در بعد تجهيزات و آموزش كاملا وابسته به غرب بودند.
• ساخت انواع سلاح ها و تجهيزات نظامي از جمله: ساخت انواع هواپيما و جت هاي جنگنده مافوق صوت رادارگريز (مانند؛ صاعقه و آذرخش)، آموزشي (مانند؛ پرستو، درنا، سيمرغ، شفق، تندر)
• خودكفايي در توليد و ساخت انواع هواپيماهاي بدون سرنشين مدرن
• ساخت انواع بالگرد(مانند، بالگردهاي شاهد، شباويز ۲۰۷۵ و۲۰۶۱ و بالگرد ضد تانك ۲۰۹۱) و تعمير انواع هواپيما و بالگرد با كسب رتبه پنجم جهاني بخشي از دستاوردهاي صنعت هوايي است.