صفحه فصل رويش

گسترش عدالت اجتماعي

منظور از عدالت اجتماعي، توزيع «عادلانه» ثروت و درآمد ملي در ميان افراد جامعه است.براي سنجش عدالت اجتماعي بايستي همزمان به «كاهش نابرابري» و همچنين «كاهش فقر» در ميان مردم كشور، توجه نمود.

نابرابري

براي سنجش ميزان كاهش نابرابري در توزيع درآمد در يك كشور، ميتوان از دو شاخص «ضريب جيني» و شاخص «سهم دهك‌هاي درآمدي از درآمد كل كشور»، استفاده كرد.

معرفي ضريب جيني

براي تشخيص توزيع مناسب ثروت در يك جامعه از معيار " ضريب جيني" استفاده مي‌شود. اين ضريب يك واحد اندازه گيري است كه براي سنجش ميزان نابرابري در توزيع درآمد يا ثروت در يك جامعه آماري استفاده مي‌شود. اين معيار بدين صورت تعريف مي‌شود كه اگر در يك جامعه ثروت به صورت كاملا يكسان و برابر توريع شده باشد؛ ضريب جيني برابر صفر و اگر ثروت به صورت كاملا ناعادلانه توزيع شده باشد به گونه‌اي تمام ثروت جامعه در اختيار يك شخص و مابقي افراد جامعه بدون هيچ درآمدي باشند عدد ضريب جيني برابر عدد يك مي‌باشد. هر چقدر ضريب جيني نزديك به عدد صفر باشد، برابري بيشتر در توزيع درآمد را نشان مي‌دهد و بالعكس هر چقدر ضريب جيني نزديك به عدد يك باشد، توزيع نابرابر درآمد را مشخص مي‌كند. در برخي منابع معيار ضريب جيني به صورت درصد نيز بيان مي‌گردد.

معايب ضريب جيني

اين ضريب تنها به مقايسه درآمد افراد يك جامعه مي‌پردازد و اين بررسي بدون توجه به سطح درآمد هر كشور اين انجام مي‌گيرد، لذا امكان دارد دو كشور ضريب جيني يكسان داشته باشند وليكن يكي نسبت به ديگري ثروتمندتر باشد، بنابراين ضريب جيني عموميت رفاه را دريك جامعه مشخص مي‌كند و نمي‌توان اين معيار را براي مقايسه برابري فرصت‌هاي شغلي و ميزان درآمد افراد در يك جامعه استفاده نمود.

مزاياي ضريب جيني

براي بررسي توزيع درآمد در يك جامعه در يك دوره از زمان مي‌توان از معيار ضريب جيني استفاده نمود؛ براي مثال اگر ضريب جيني يك كشور در طول يك بازه زماني كاهش داشته باشد، نشان دهنده افزايش عدالت اجتماعي و كاهش يافتن فاصله طبقاتي در آن كشور خواهد بود. مقايسه و بررسي تغييرات اين معيار در يك دوره زماني براي كشور ملاكي مناسب براي تشخيص فاصله طبقاتي و موفقيت آن كشور در زمينه عدالت اجتماعي خواهد بود.

مقايسه روند تغييرات ضريب جيني در كشورهاي مختلف دنيا

يكي از راه‌هاي تشخيص ميزان تحقق عدالت اجتماعي در هر كشور، بررسي مقايسه‌اي ضريب جيني در كشورها است. به عنوان مثال، ضريب جيني درآمد خانوار در كشورهاي توسعه يافته از 41.4 در دهه 1990 به 45.3 در دهه ابتدايي قرن بيستم افزايش يافته و ضريب جيني در كشورهاي درحال توسعه از 38.5 به 41.5 افزايش پيدا كرده است كه اين نشان از رشد بي‌عدالتي در اين بيست سال و بالاتر شدن اختلاف طبقاتي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است. (تصوير شماره 1)

آمارها نشان مي‌دهند كه با حركت به سمت جهاني شدن و توسعه يافتگي، اخلاف طبقاتي و بي‌عدالتي نيز افزايش پيدا خواهد كرد.

روند تغييرات ضريب جيني در برخي از كشورهاي دنيا

در ادامه براي بررسي موفقيت كشورهاي مختلف دنيا در زمينه افزايش سطح عدالت اجتماعي و كاهش فاصله طبقاتي، تغييرات ضريب جيني در طول سال‌هاي اخير قرار داده شده است. نمودارها با توجه به اطلاعات موجود در سايت بانك جهاني بوده و لذا بازه زماني در نظر گرفته شده با توجه به اطلاعات مندرج در سايت مي‌باشد.

الف) آمريكا

براي كشور آمريكا اين نمودار براي 40 سال اخير، به شرح ذيل مي‌باشد. مجموعا نرخ ضريب جيني رشدي نزديك به 6.9 درصد را داشته است.

ب) آلمان

براي كشور آلمان اين نمودار براي 25 سال اخير، به شرح ذيل مي‌باشد. مجموعا نرخ ضريب جيني رشدي نزديك به 2.5 درصد را داشته است.

پ) فرانسه

براي كشور فرانسه اين نمودار براي 10 سال اخير، به شرح ذيل مي‌باشد. مجموعا نرخ ضريب جيني رشدي نزديك به 2.1 درصد را داشته است.

ت) اسپانيا

براي كشور اسپانيا اين نمودار براي 10 سال اخير، به شرح ذيل مي‌باشد. مجموعا نرخ ضريب جيني رشدي نزديك به 2.9 درصد را داشته است.

ث) سوئد

براي كشور سوئد اين نمودار براي 10 سال اخير، به شرح ذيل مي‌باشد. مجموعا نرخ ضريب جيني رشدي نزديك به 3.1 درصد را داشته است.

ج) دانمارك

براي كشور دانمارك اين نمودار براي 10 سال اخير، به شرح ذيل مي‌باشد. مجموعا نرخ ضريب جيني رشدي نزديك به 3.3 درصد را داشته است.

چ) كانادا

براي كشور كانادا اين نمودار براي 33 سال اخير، به شرح ذيل مي‌باشد. مجموعا نرخ ضريب جيني رشدي نزديك به 1.6 درصد را داشته است.

بررسي روند تغييرات ضريب جيني در كشور ايران

همانطور كه مشاهده شد، ضريب جيني در اكثر كشورها سير صعودي داشته كه نشانگر افزايش فاصله طبقاتي و دور شدن از عدالت اجتماعي است. اما در مقابل، جمهوري اسلامي ايران بعد از انقلاب اسلامي، توانسته است ضريب جيني را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد.(تصوير شماره 2)

تغييرات نرخ ضريب جيني از سال 1365 تا سال 1393 هجري شمسي برابر 8.6 درصد كاهش داشته است.

 دستاوردها

دستاوردهاي انقلاب اسلامي در عرصه انرژي


افزايش 3 برابري توليد بنزين
توليد بنزين پالايشگاهي پس از انقلاب و تا پايان سال ۱۳۸۸ نسبت به قبل از انقلاب تا ۱۳۵۷ با رشدي بالغ بر 2 / 199 درصد تقريبا ۳ برابر شده و از 43/ 14 ميليون ليتر در روز به 18/ 43 ميليون ليتر در روز افزايش يافته است.
البته ناگفته نماند كه پس از سال ۱۳۸۸ و با توجه به طرح تحول اقتصادي و همچنين سرمايه گذاري‌هاي جديد در واحدهاي پالايشگاهي كشور، آمارهاي توليد مربوط به بنزين و چهار فراورده اصلي ديگر به طور چشمگيري افزايش يافته است.
افزايش توليد گاز مايع
توليد گاز مايع پس از انقلاب و تا پايان سال ۱۳۸۸، نسبت به قبل از انقلاب با رشدي بالغ بر ۱۴۳ درصد تقريبا 4 / 2 برابر شده و از 44 / 3 ميليون ليتر در روز به 36 / 8 ميليون ليتر در روز افزايش يافته است.
افزايش توليد نفت سفيد
توليد نفت سفيد پس از انقلاب نسبت به قبل از آن با رشدي بالغ بر 1 / 39 درصد تقريبا 4 / 1 برابر شده و از 31 / 13ميليون ليتر در روز به 52 / 18 ميليون ليتر در روز افزايش يافته است.
رشد 5/ 3 برابري توليد نفت گاز
توليد نفت گاز پس از انقلاب و تا پايان سال ۱۳۸۸ نسبت به ۶۷ سال قبل از انقلاب(۱۲۹۱ تا ۱۳۵۷) با رشدي بالغ بر 8 / 254درصد تقريبا 5 / 3 برابر شده و از ۲۵ ميليون ليتر در روز به 7 / 88 ميليون ليتر در روز افزايش يافته است.

 گوناگون

انسانيت انسان در گفتمان انقلاب اسلامي


ويژگي منحصر به فرد انقلاب اسلامي كه آن را از ساير انقلاب‌ها ممتاز مي‌سازد، همانا پيروي از حركت انبياي الهي است. حركت انبيا نيز داراي ويژگي‌هاي منحصر به فردي بوده است كه از آن جمله مي‌توان به برتري دادن عقايد حق بر عقايد باطل اشاره كرد. بر اساس اين ديدگاه بايد نسبت به شناخت حق تلاش نمود، براي اثبات و ترويج آن، اقدامات لازم را انجام داد و ذره‌اي نسبت به افكار باطل، روي خوش نشان نداد. از اين‌روست كه حركت انبيا، در ويژگي‌ها، در خط‌مشي‌ها و نيز در روش‌ها، با ساير حركت‌ها، تحولات و انقلاب‌هاي اجتماعي تفاوت دارد.
مهم‌ترين ويژگي حركت انبيا، و به تبع آن انقلاب اسلامي ايران، توجه دادن انسان به ابعاد معنوي اوست. همين ويژگي است كه اين حركت را نسبت به حركت‌هاي ديگر به‌طور كامل متمايز مي‌سازد و انسانيت انسان را مورد توجه قرار مي‌دهد. ويژگي ديگر حركت انبيا اين است كه هرگز به فردگرايي، خودخواهي و خودگزيني بها نمي‌دهد؛ چرا كه اموري از اين قبيل، لازمه مادي‌گرايي و دنياگروي است كه انبيا همواره در مسيري خلاف آن قدم برمي‌داشتند. ايشان همواره تلاش مي‌كردند تا تمام انسان‌ها از بركات خداوند متعال بهره‌مند شوند و در جهت سير الي الله و تقرب به‌سوي او گام بردارند. ايجاد وحدت ميان اقشار مختلف جامعه، يكي ديگر از ويژگي‌هاي حركت انبيا است كه در جهت نيل به سعادت حقيقي انسان‌ها صورت پذيرفته ‌است.
بايد به مطلب نيز توجه داشت كه اين وعده الهي است كه سرانجام، پيروزي نهايي با انبيا است: «وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ• اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ• وَاِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُون؛ و قطعاً فرمان ما درباره بندگان فرستاده ما از پيش(چنين) رفته است كه آنان(بر دشمنان خودشان) حتماً پيروز خواهند شد و سپاه ما هرآينه غالب خواهند آمد.»