صفحه اقتصاد

«افزايش حقوق» بهترين راهكار افزايش قدرت خريد مردم نيست

راه حل منطقي اين است كه دولت با استفاده از سياست‌هاي پولي و مالي و كنترل تورم و نه از راه افزايش حقوق، قدرت خريد مردم را افزايش دهد و از ايجاد چرخه دستمزد-تورم كه منجر به تشديد تورم مي‌شود، جلوگيري كند.

به گزارش فارس، چندماهي است كه اخبار افزايش حقوق كارمندان و همسان سازي حقوق بازنشستگان، حواشي فراواني به دنبال داشته است.

عده‌اي معتقدند افزايش‌هاي مكرر حقوق بدون در نظر گرفتن منابع تامين اعتبار پايدار اشتباهي محرز است ولي گروهي ديگر معتقدند كه دولت ناگريز از افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان است. نقطه مشترك هر دو ديدگاه، نرخ تورم كشور است. در واقع، مدافعان افزايش حقوق بر اين باورند كه بايد افزايش نرخ تورم و كاهش قدرت خريد اقشار مختلف كارمندي و بازنشسته را با افزايش حقوق جبران نمود ولي كارشناسان مخالف افزايش حقوق نيز معتقدند كه افزايش حقوق مشاغل مختلف بدون وجود منابع تامين مالي، به معناي چاپ پول بيشتر و به تبع آن افزايش نرخ تورم است. به عبارت ديگر، سياستي كه قرار است افزايش نرخ تورم و كاهش قدرت پول را جبران نمايد، خود موجب افزايش مجدد نرخ تورم و كاهش قدرت خريد مي‌شود و در نتيجه، مجددا لازم است تا حقوق و دستمزد افزايش يابد و در نهايت منجر به ايجاد چرخه دستمزد- تورم در كشور مي‌شود.

اتفاقي كه در بسياري از كشورها رخ داده و صدمات زيانباري را موجب شده كه نزديك‌ترين نمونه آن، چرخه دستمزد- تورم سال 2001 تركيه است كه نرخ تورم را تا بيش از 70 درصد افزايش داد و پس از چالش‌هاي فراوان، با تدبير كمال درويش وزير خزانه داري وقت تركيه كه از او به عنوان معمار كبير اقتصاد تركيه نيز ياد مي‌شود، بالاخره اين چرخه متوقف شد و نرخ تورم در كمتر از سه سال، تك رقمي شد. تدبير كمال درويش اين بود كه با اقناع جامعه كارگري و كارمندي در سال هاي بحران، نه تنها افزايش حقوق اعمال نشد، بلكه كاهش درآمد ساليانه اعمال شد تا تورم كنترل شود.

اين در حالي است كه در ماه‌هاي اخير، شاهد هستيم رقابت سنگيني براي افزايش حقوق در بين كارمندان دستگاه‌هاي مختلف در جريان است؛ اتفاقي كه مي‌تواند موجبات ايجاد چرخه دستمزد-تورم و نهايتا ايجاد ابرتورم در ايران شود. به نظر مي‌رسد راه حل منطقي اين است كه دولت با استفاده از سياست‌هاي پولي و مالي و كنترل تورم و نه از راه افزايش حقوق، قدرت خريد مردم را افزايش دهد و از ايجاد چرخه دستمزد-تورم جلوگيري كند.

ظرفيت منابع انرژي تجديدپذير ايران چقدر است؟

اگر از جاده منجيل رودبار عبور كرده باشيد، پس از ديدن درياچه زيباي منجيل، حتما چشمتان به توربين‌هاي سر به آسمان ساييده انرژي بادي افتاده است. اين توربين‌ها وظيفه تبديل انرژي باد به انرژي برق را دارند و بدون استفاده از منابع انرژي فسيلي و بدون آلودگي مي‌توانند نسبت به توليد برق بپردازند.

بررسي شرايط انرژي كشور بيانگر اين موضوع است كه تامين امنيت اين حوزه نيازمند توجه جدي به منابع تجديدپذير است. بر اساس پژوهش‌هاي انجام شده در كمتر از 2 دهه آينده تامين گاز طبيعي به عنوان سوخت اصلي نزديك به 90 درصد از واحدهاي نيروگاهي كشور با مشكلات جدي مواجه شده و تداوم وضعيت كنوني ايران را به يك وارد كننده صرف انرژي تبديل خواهد كرد.

همين مسأله سبب مي‌شود تا توسعه توليد برق به وسيله انرژي‌هاي تجديدپذير از نان شب براي كشور واجب‌تر باشد و تامين امنيت انرژي در گروه توسعه انرژي تجديدپذير قرار گيرد.

با توجه به اهميت مسأله انرژي‌هاي تجديدپذير، توسعه اين انرژي‌ها در كشور نيازمند توجه جدي و بررسي همه‌جانبه جزئيات اين حوزه است. در اين رابطه، بررسي پروژه توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در قالب پرونده "آينده انرژي ايران" مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

با توجه به اين‌كه توسعه منابع انرژي براي توليد برق وابسته به وجود ظرفيت توسعه تلقي مي‌شود، لذا در گام اول به منظور تجويز نسخه افزايش ظرفيت نصب شده انرژي تجديدپذير بايد نسبت به پتانسيل سنجي در اين حوزه اقدام كرد.

در همين راستا اگر، منابع انرژي تجديدپذير را به 3 دسته كلي، منابع انرژي باد، منابع انرژي خورشيد و منابع توليد انرژي زمين‌گرمايي بدل كنيم، زمينه پتانسيل سنجي در اين حوزه به وجود مي‌آيد.

به گزارش فارس، بر اساس نتايج منتشر شده در قالب اطلس باد ميان مقياس كشور كه با استفاده از داده‌هاي باز تحليل Era-Interim و مدل عددي پوياي وضع هواي WRF اطلس باد با تفكيك پذيري جغرافيايي ۵ كيلومتر تهيه شده است، يكي از بادخيزترين مناطق دنيا در مرز ايران و افغانستان واقع شده است. اين ناحيه گسترده تحت تاثير باد هرات كه بر اثر پديده‌اي جوي به نام مونسون از شبه‌قارۀ هند رشد مي‌كند، در تابستان به مدت 120 روز در اين محدوده وجود دارد.

اين باد 120 روزه در كانال بين كوه هرات و ديوارۀ سمت شرقي ايران قرار مي‌گيرد و اين منطقه را به بهشت توليد برق از انرژي باد بدل مي‌كند. را به منطقۀ خاصي بدل مي‌كند.

علاوه بر منطقه ياد شده، ساير استان‌هاي كشور نظير استان‌هاي شمالي و غرب كشور نيز پتانسيل توسعه انرژي بادي را دارد. لازم به تاكيد است توسعه اين نيروگاه‌ها در دريا نيز در شرايط كنون مد نظر قرار گرفته و لازم است، اين اطلس در ارتباط با منابع دريايي كشور نيز تكميل شود.

ايران معدن انرژي خورشيدي است

ظرفيت فوق‌العاده توليد انرژي بادي در كشور تنها منبع انررژي تجديدپذير كشور نيست و ايران بهشت توليد برق از انرژي خورشيد نيز به حساب مي‌آيد. بر اساس اطلس ميانگين مجموع بلند مدت تابش انرژي خورشيدي در كشور، مناطق مركزي، جنوبي و جنوب شرق كشور از پتانسيل بي‌نظيري برخوردار هستند.

توسعه فناوري انرژي‌هاي تجديدپذير در طول سال‌ها اخير نيز سبب شده تا محدوديت‌هاي استفاده از سلول‌هاي خورشيدي نظير كاهش راندمان با افزاي دما مرتفع شده و مسير حداكثر استفاده از ظرفيت توليد برق خورشيدي ميسر شود.

توليد برق از دل زمين امكان‌پذير است

يكي ديگر از انرژي‌هاي تجديد پذير، انرژي حاصل از گرماي زمين است كه در دهه‌هاي اخير مورد توجه جدي قرار گرفته است. استفاده از اين انرژي به سبب استحصال بدون وقفه در شبانه روز و همچنين هزينه پايين عملياتي توليد برق، مي‌تواند در كانون جدي توجه قرار گيرد.

با توجه به پتانسيل سنجي انجام شده در اين حوزه، شمال غرب كشور مي‌تواند به پايتخت انرژي زمين گرمايي تبديل شده و علاوه بر تامين برق منطقه نسبت به صادرات برق نيز اقدام شود.

 اقتصاد مقاومتي

اقتصاد غيرنفتي را رونق بدهيد


تحريم ميتواند يك فرصت باشد كه تا كنون هم تا حدود زيادي فرصتهايي را براي ما به وجود آورده، بعد از اين هم ميتواند يك فرصت بزرگ را براي ما به وجود بياورد. اگر ما مسؤولين هوشيارانه عمل بكنيم، ميتواند اقتصاد كشور را از اتّكاء به نفت نجات بدهد، بندِ نافِ اقتصاد را از نفت بِبُرد و قطع كند. عامل عمده و مهمّ مشكلات اقتصادي ما اين است: وابستگي به نفت كه موجب شده براي درآمد كشور، به نيروي داخل و جوشش داخلي، به استعدادهاي گوناگون و ظرفيّتهاي گوناگون داخلي توجّه چنداني نشود، خاطرمان جمع باشد كه نفت ميفروشيم، درآمد كشور تأمين خواهد شد؛ عامل عمده‌ي مشكلات كشور اين است. اگر چنانچه ما بتوانيم اين كار را انجام بدهيم، بهترين فرصت را از تهديد دشمن -يعني از همين تحريم- توانسته‌ايم براي خودمان به دست بياوريم.
در گزارشهايي بنده ديدم كه توصيه ميكنند كه نگذاريد ايران، اقتصاد بدون نفت را تجربه كند؛ بين خودهايشان اين گفته ميشود كه نگذاريد ايران، اقتصاد بدون نفت را تجربه كند. يك راه پشتي‌اي درست كنيد، حالا تحريمها را برنميداريد، امّا يك راهي را پيدا كنيد، درست كنيد كه ايران بكلّي منقطع نشود، چون اگر منقطع شد ميرود سراغ اقتصاد غيرنفتي. آنها به اين توجّه دارند و دنبالش ميروند؛ ما مسؤولين بايستي حواسمان جمع باشد. مسؤولين كشور، بخصوص مسؤولين اقتصادي بايد حواسشان جمع باشد.
اگر ما مسؤولين هوشيارانه عمل بكنيم، تحريم ميتواند اقتصاد كشور را از اتّكاء به نفت نجات بدهد، بندِ نافِ اقتصاد را از نفت بِبُرد و قطع كند.
(بيانات در ديدار فرماندهان و كاركنان نيروي هوايي ارتش/ 1398)

 خبر اقتصاديسهامداران حق شكايت از شركت بورس را دارند
حميد اسدي، كارشناس حقوقي بازار سرمايه، به اين سوال كه آيا سهامداران شركت بورس مي‌توانند به دليل تخلف انجام شده، از اين شركت شكايت كنند يا خير، پاسخ داد: سهامداران از جهت رسيدگي انضباطي به موارد مطروحه در دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات و دستورالعمل انضباطي ناشران حق شكايت دارند و سازمان در اين مورد ورود مي‌كند و درصورت احراز تخلف حكم انضباطي صادر مي‌كند.
وي تاكيد كرد: سازمان بورس مديريتي دارد تحت عنوان مديريت نظارت بر بورس‌ها كه درصورت وقوع تخلف، موارد را به كميته تخلفات ارجاع مي‌دهد. درصورتي كه سهام‌داران در سامانه‌هاي سازمان ثبت شكايت كنند، اين مديريت مسؤوليت رسيدگي به آن شكايت و پاسخگويي به سهامداران را بر عهده دارد.

بررسي برنامه‌هاي دولت در كميسيون اقتصادي مجلس خبرگان
كميسيون اقتصادي مجلس خبرگان رهبري به منظور بررسي مشكلات معيشتي و طرح مطالبات اقتصادي مردم در دفتر دبيرخانه مجلس خبرگان در تهران تشكيل جلسه داد.
در اين جلسه اعضاي كميسيون، دغدغه‌ها و مشكلات معيشتي و اقتصادي كشور را با حضور سيد احسان خاندوزي، وزير اقتصاد دولت سيزدهم مطرح كردند.
ضرورت باورمندي مسؤولان و مديران اقتصادي به اقتصاد اسلامي، تشكيل اتاق فكر مبتني بر اقتصاد اسلامي با حضور نخبگان حوزوي و دانشگاهي، اتخاذ تصميم لازم براي كنترل تورم و گراني كالاهاي اساسي و مايحتاج اوليه مردم، لزوم قطع وابستگي بودجه سالانه از نفت، كنترل و مديريت برداشت از صندوق توسعه ملي از جمله مطالبات نمايندگان خبرگان رهبري از دولت بود.