صفحه فصل رويش

بحران معنويت در غرب

انقلاب اسلامي پيام آور دين و معنويت در جهان بحران زده ضد دين و معنويت بود. با صنعتي شدن كشورهاي غربي به مرور توجه به بعد اقتصادي بيشتر شد. يك بعدي شدن نگرش كشورهاي توسعه يافته به مفهوم پيشرفت باعث گرديد كه اين كشورها رشدكردن و توسعه‌يافتگي را تنها در اقتصاد و صنعت معنا كنند. از اين رو به مرور توجه به ساير ابعاد از جمله ابعاد معنوي و روحي كمرنگ و بعضاً بي‌رنگ شود. برژينسكي، نظريه پرداز و سياستمدار معروف آمريكايي در بيان اهميت معنويت مي‌گويد: «خلأ معنوي، تعبير دقيق‌تري از پوچي معنوي است. همان پوچي معنوي كه بخش بزرگي از تمدن غرب را فراگرفته است». بنجامين اسپاك روان شناس آمريكايي كه برخي از كتاب‌هاي او در زمينه روانشناسي از پرفروش‌ترين كتاب‌هاي تاريخ است در تحليل وضعيت اجتماعي جامعه آمريكا مي‌گويد: «جامعه ما به شدت از فقدان ارزش‌هاي معنوي رنج مي‌برد».

اثبات اين ادعا با مرور برخي گزارشات و جمع بندي كردن برخي شواهد به راحتي استنباط خواهد شد و لذا در اين بخش تنها به صورت موردي چند بحران كه غرب و كشورهاي توسعه يافته دچار آنها شده‌اند مرور خواهد شد تا تاثير انقلاب اسلامي در اين مقطع آشكارتر گردد.

افزايش خودكشي

تعالي و ارتقاي سطح معنويت براي يك فرد باعث ايجاد روحيه و افزايش انگيزه براي تلاش و فعاليت بيشتر مي‌شود.كشورهاي غربي با ناديده گرفتن اسلوب و قاعده‌ي تربيت معنوي افراد باعث عدم رشد معنوي افراد شده و لذا افراد را دچار پوچ‌گرايي مي‌كند. اين پوچ گرايي كه در نهايت باعث افزايش خودكشي شده در سال‌هاي اخير رشد فزاينده به خود گرفته است.

در تصوير 1 آمار خودكشي برخي از كشورهاي دنيا نشان داده شده است، اين نمودار كه نرخ تعداد افراد خودكشي كرده در هر 100 هزار نفر را نشان مي‌دهد، كمترين نرخ(حدود 5 نفر) را براي ايران و بالاترين نرخ(حدود 25 نفر) را براي كره جنوبي معرفي كرده است. نكته حائز اهيمت اين‌كه كشور كره جنوبي به عنوان معجزه اقتصادي در دنيا معروف است و رشد نرخ همراه با صنعتي شدن اين كشور خود گواهي از شكست تئوري غربي براي تربيت افراد جامعه محسوب مي‌شود. اما براي كشور ايران اين نرخ حالت كاهشي به خود گرفته و در قياس با كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و حتي توسعه نيافته پايين نرخ را دارا مي‌باشد.

تصوير 1) نمودار نرخ خود كشي براي كشورهاي مختلف از سال 1990 الي 2016 ميلادي

قانون منع حجاب

حق طبيعي هر انساني است كه دين خويش را آزادانه انتخاب كند. رعايت پوشش و حفظ "حجاب" كه در تمام اديان الهي به آن اشاره شده است نيز حق مسلم افراد به خصوص بانوان مي‌باشد.

حال نقطه عجيب ماجرا در اين است كه كشور فرانسه كه شعار «آزادي، برابري، برادري» را براي خود برگزيده و در اعلاميه‌هاي حقوق بشر خود مدام از آزادي مي‌گويد در ماه مارس 2004 قانوني را تحت عنوان «ممنوعيت استفاده از نشانه‌هاي مذهبي در مدارس فرانسه» به مقابله با باورهاي ديني افراد برخواسته است. چطور مي‌شود كه با شعار آزادي، آزادي افراد در انتخاب پوشش اسلامي سلب مي‌شود! پس از تصويب اين قانون استفاده از حجاب اسلامي در مدارس دولتي فرانسه ممنوع اعلام شد در حالي كه جامعه مسلمانان فرانسه يكي از بزرگترين جوامع مسلمانان اروپا است.

تصوير 2) متن قانون ممنوعيت حجاب در فرانسه

شيوع بيماري‌هاي رواني

بر اساس آمار مؤسسه ملي سلامت روان آمريكا، كه توسط اتحاديه ملي بيماري‌هاي رواني منتشر شده است، شاخص سلامت روان بزرگسالان در آمريكا به شرح زير است:

- يك نفر از هر 5 نفر در آمريكا، يك بيماري رواني را تجربه مي‌كند.

- تقريبا يك نفر از هر 25 نفر بزرگسال در آمريكا(حدود 10 ميليون نفر) با يك بيماري روحي جدي زندگي مي‌كنند.

- نيمي از تمام بيماري‌هاي رواني مزمن از سنين 14 سالگي شروع مي‌شود؛ سه چهارم از اين بيماري‌ها نيز از سنين حدود 24 سال آغاز مي‌شوند.

الف) نمايش افراد بيمار رواني در آمريكا

- بر اساس همين آمار ميزان شيوع بيماري‌هاي رواني به نسبت نژاد، در بوميان آمريكا و همچنين بين سفيد پوستان بيشتر از سياه پوستان است.

ب) درصد افراد درگير بيماري رواني

- ميزان بهره مندي نژادهاي مختلف مردم آمريكا از خدمات درماني حوزه بهداشت رواني نيز به گونه‌اي نشان دهنده ميزان شيوع اين بيماري‌ها در گونه‌هاي مختلف و همچنين ميزان برابري ارائه خدمات در بين افراد مختلف است.

پ) بهره مندي از خدمات درماني رواني

• گزارش اتحاديه ملي بيماري‌هاي رواني آمريكا درباره آمار بيماري‌هاي رواني در كودكان و نوجوانان نشان مي‌دهد كه يك نفر از هر 5 كودك بين 13 تا 18 سال از يك بيماري جدي رواني رنج مي‌برد و يا به آن مبتلا خواهد شد.

ت) جوانان درگير بيماري‌هاي رواني

- شدت بيماري‌هاي رواني در بين كودكان و نوجوانان به حدي است كه 37 درصد از اين كودكان ترك تحصيل مي‌كنند. ترك تحصيل ناشي از اين ناتواني رتبه اول ترك تحصيل نسبت به ساير ناتواني‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد.

- خودكشي كه از عواقب شوم بيماري‌هاي رواني به شمار مي‌رود رتبه سوم را در بين عوامل مرگ جوانان بين 10 تا 24 سال به خود اختصاص داده است. 90 درصد از افرادي كه خودكشي كرده‌اند نيز از بيماري رواني رنج مي‌برند.

 گوناگون

ماهيت ويژه انقلاب اسلامي


با مراجعه به نظريات استاد مطهري مي‌توان ماهيت ويژة انقلاب اسلامي ‌‌را به صورت ذيل دسته‌بندي كرد: 1ــ براي انقلاب اسلامي‌‌ نمي‌توان نظير و مثالي در دنيا پيدا كرد؛ 2ــ انقلاب ايران انقلابي با ماهيت اسلامي‌ ‌بوده است؛ يعني انقلابي است كه در همة جهات مادي و معنوي، سياسي و عقيدتي، روح و هويتي اسلامي‌ ‌دارد؛ 3ــ انقلاب اسلامي‌ ‌به عوامل معنوي تكيه داشته است؛ 4ــ معنويت موجود در اين انقلاب نيز با معنويت اديان ديگر متفاوت است؛ 5ــ انقلاب اسلامي‌ ‌به عوامل مادي و سياسي نيز صبغة اسلامي‌ ‌بخشيد؛ 6ــ اشاعة مفاهيمي ‌‌چون روح آزاديخواهي، حريت و عدالت بنابر تعاليم اسلام، سبب همه‌‌گير شدن انقلاب اسلامي ‌‌شد؛ 7ــ انقلاب اسلامي، ‌‌بر خلاف انقلاب مشروطه، انقلابي همه‌گير و عمومي ‌‌بود و به طبقه و قشر خاصي محدود نمي‌‌شد؛ 8ــ اين انقلاب روحية خودباختگي ملت ايران در برابر غرب و شرق را نيز از بين برد؛ 9ــ تقويت اعتماد به نفس و تشكيل مكتب مستقل از اهداف انقلاب اسلامي بود.
شهيد مطهري براي بقا و تداوم انقلاب اسلامي ‌‌به چهار ركن اصلي اشاره كرده است: 1ــ ادامه دادن مسير عدالت‌خواهي؛ 2ــ احترام به آزادي‌هاي معقول؛ 3ــ استقلال مكتبي؛ 4ــ معنويت اسلامي.
«پس آيندة ما آن‌ وقت محفوظ خواهد ماند كه عدالت را حفظ كنيم، آزادي را حفظ كنيم، استقلال را حفظ كنيم، استقلال سياسي، استقلال اقتصادي، استقلال فرهنگي يا استقلال فكري، استقلال مكتبي».
قبل از ورود به اين مباحث بايد به اين نكته اشاره كرد كه در حفظ و تداوم هر نظامي مسؤولان و رهبران سياسي جامعه تأثير بيشتري دارند. شهيد مطهرى دراين‌باره گفته است: «وظيفة رهبرى نهضت است كه از آفت‏زدگى پيشگيرى نمايد و اگر احياناً آفت نفوذ كرد با وسايلى كه در اختيار دارد و يا بايد در اختيار بگيرد آفت‏زدايى نمايد».
ايشان معتقد است مداخله نكردن رهبرى در اين زمينه سبب مي‌شود نهضت عقيم بماند: «اگر رهبرى يك نهضت‏ به آفت‏ها توجه نداشته باشد يا در آفت‏زدايى سهل‏انگارى نمايد، قطعاً آن نهضت عقيم يا تبديل به ضدخود خواهد شد و اثر معكوس خواهد بخشيد».
(منبع: پرتال جامع علوم انساني)

 دستاوردها

دستاوردهاي راهبردي سپاه در حوزه چك و خنثي‌سازي بمب


آيين افتتاح نمايشگاه دستاوردهاي راهبردي و رونمايي از تجهيزات حوزه چك و خنثي‌سازي بمب سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با حضور فرمانده كل سپاه پاسداران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري فارس، چندي پيش آيين افتتاح نمايشگاه دستاوردهاي راهبردي و رونمايي از تجهيزات حوزه چك و خنثي‌سازي بمب سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با حضور سرلشكر حسين سلامي فرمانده كل سپاه، برگزار شد.
در اين مراسم معاونت مهندسي و پدافند غيرعامل سپاه جديدترين دستاوردهاي خود در حوزه كشف، چك و خنثي سازي بمب و مواد منفجره را رونمايي و به سپاه‌هاي استاني سراسر كشور تحويل داد.
ربات غواص يونس با ماموريت رصد و شناسايي سطح زيرين كشتي‌ها و دكل‌هاي نفتي، راكت چك و بازرسي با كاربرد بازرسي بدني، متلاشي كننده بمب و تله انفجاري رعد ۱ با قابليت متلاشي كردن بسته‌هاي انفجاري، آشكار ساز مواد منفجره نسل ۱ و ۲ با قابليت آناليز ميداني مواد منفجره و مخدر و انواع ربات‌هاي كشف و خنثي سازي بمب و مواد منفجره از جمله دستاوردهايي است كه امروز در اين نمايشگاه رونمايي شده است.