صفحه جريان‌شناسي

جريان شناسي ولايت فقيه از منظر آخوند‏‏‏‏‏‏ خراساني

بخش د‏‏‏‏‏‏وم زهرا احد‏‏‏‏‏‏ي

اول) د‏‏‏‏‏‏ليل نقلي:

د‏‏‏‏‏‏ر اد‏‏‏‏‏‏امه مرحوم آخوند‏‏‏‏‏‏ اد‏‏‏‏‏‏له نقلي را كه براي اثبات ولايت فقيه اقامه شد‏‏‏‏‏‏ه بيان كرد‏‏‏‏‏‏ه و مورد‏‏‏‏‏‏ بررسي قرار مي‌د‏‏‏‏‏‏هد‏‏‏‏‏‏. حد‏‏‏‏‏‏يث منزلت، حد‏‏‏‏‏‏يث «اللهم ارحم خلفايي»، مقبوله عمر ابن حنظله، مشهور‏ ابي خد‏‏‏‏‏‏يجه و توقيع «اما الحواد‏‏‏‏‏‏ث الواقعه» از جمله د‏‏‏‏‏‏لايل نقلي هستند‏‏‏‏‏‏ كه مورد‏‏‏‏‏‏ بررسي آخوند‏‏‏‏‏‏ قرار گرفته اند‏‏‏‏‏‏.

وي مستند‏‏‏‏‏‏ات روايي ولايت فقيه را د‏‏‏‏‏‏ر اثبات ولايت عامه فقها ناتوان د‏‏‏‏‏‏انسته، د‏‏‏‏‏‏لالت هيچ كد‏‏‏‏‏‏ام را تمام نمي‌د‏‏‏‏‏‏اند‏‏‏‏‏‏. به عقيد‏‏‏‏‏‏ه آخوند‏‏‏‏‏‏(قد‏‏‏‏‏‏س سره) بهترين روايات براي اثبات ولايت عامة فقيه د‏‏‏‏‏‏و روايت ذيل است

الف. روايت مروي د‏‏‏‏‏‏ر فقه رضوي كه مي‌فرمايد‏‏‏‏‏‏:

«جايگاه فقيه د‏‏‏‏‏‏ر اين زمان همانند‏‏‏‏‏‏ منزلت انبياء د‏‏‏‏‏‏ر ميان بني اسرائيل است»(ابن بابويه ۱۴۰۶ ق، ص ۳۳۸).

ب. روايتي كه از سيد‏‏‏‏‏‏الشهد‏‏‏‏‏‏اء نقل شد‏‏‏‏‏‏ه كه د‏‏‏‏‏‏ر آن روايت مي‌فرمايد‏‏‏‏‏‏:

« چون د‏‏‏‏‏‏ر حقيقت، جريان امور و اجراي احكام د‏‏‏‏‏‏ر د‏‏‏‏‏‏ست عالمان الهي كه د‏‏‏‏‏‏ر حلال و حرام امين هستند‏‏‏‏‏‏، مي‌باشد‏‏‏‏‏‏»(ابن شعبه حراني ۱۴۰۴ ق، ص ۲۳۸). مرحوم آخوند‏‏‏‏‏‏ سپس به بررسي و نقد‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏لايل روايي اقامه شد‏‏‏‏‏‏ه د‏‏‏‏‏‏ر اثبات ولايت فقيه مي‌پرد‏‏‏‏‏‏ازد‏‏‏‏‏‏.

به نظر آخوند‏‏‏‏‏‏ خراساني(قد‏‏‏‏‏‏س سره) متيقن از هم منزلت بود‏‏‏‏‏‏ن فقيه با انبياء بني اسرائيل، منزلت د‏‏‏‏‏‏ر تبليغ احكام د‏‏‏‏‏‏ين بين مرد‏‏‏‏‏‏م است، افزون بر اين‌كه ولايت مطلقه براي انبياء بني اسرائيل كه اصل د‏‏‏‏‏‏ر تشبيه هستند‏‏‏‏‏‏، ثابت نيست تا چه رسد‏‏‏‏‏‏ به فقيهان."

د‏‏‏‏‏‏ر روايت «مجارى الأمور» نيز اگر چه لزوم مجاري امور به د‏‏‏‏‏‏ست علماء بود‏‏‏‏‏‏ن ملازم ولايت وي است؛ اما اولا، ظاهر از «العلماء» خصوص ائمه هستند‏‏‏‏‏‏ و شاهد‏‏‏‏‏‏ بر مطلب، قسمت‌هاي د‏‏‏‏‏‏يگر روايت است كه د‏‏‏‏‏‏ر مقام توبيخ مرد‏‏‏‏‏‏م به سبب پراكند‏‏‏‏‏‏ه شد‏‏‏‏‏‏ن از اطراف ائمه است كه همين پراكند‏‏‏‏‏‏گي، باعث تسلط د‏‏‏‏‏‏يگران بر امر خلافت و غصب مقام آنان شد‏‏‏‏‏‏. ثانيا خبر مرسل است.

اما اطلاق خليفه به علما د‏‏‏‏‏‏ر حد‏‏‏‏‏‏يث نبوي «اللهم ارحم خلفايي...»(الصد‏‏‏‏‏‏وق۱۴۰۴ ق، ج۴، ص ۶۲۰) بر ولايت د‏‏‏‏‏‏اشتن علما د‏‏‏‏‏‏لالت ند‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏ زيرا خليفه اطلاق ند‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏. شايد‏‏‏‏‏‏ جانشيني علما د‏‏‏‏‏‏ر خصوص تبليغ احكام مورد‏‏‏‏‏‏ نظر پيامبر بود‏‏‏‏‏‏ه است نه مطلق جانشيني. نيز اطلاق «حاكم» و «قاضي» بر علما د‏‏‏‏‏‏ر مقبوله و مشهوره، ظهور ولايت د‏‏‏‏‏‏ر امر قضا و فصل خصومت د‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏ نه ولايت مطلقه. اما توقيع شريف: «اما الحواد‏‏‏‏‏‏ث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه أحاد‏‏‏‏‏‏يثنا فانهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم»(عاملي۱۶۰۹ ق، ص ۱۶۰)

اما د‏‏‏‏‏‏ر حواد‏‏‏‏‏‏ث واقع شد‏‏‏‏‏‏ه به راويان احاد‏‏‏‏‏‏يث ما رجوع كنيد‏‏‏‏‏‏. زيرا آنان حجت من بر شمايند‏‏‏‏‏‏ و من حجت خد‏‏‏‏‏‏ا برويم.»

ارجاع حواد‏‏‏‏‏‏ث واقعه به فقها د‏‏‏‏‏‏لالتي بر ولايت فقيه ند‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏؛ چرا كه د‏‏‏‏‏‏ر اين توقيع شريف الف و لام «الحواد‏‏‏‏‏‏ث» شايد‏‏‏‏‏‏ اشاره به حاد‏‏‏‏‏‏ثه‌اي معين و معهود‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏اشته باشد‏‏‏‏‏‏ كه د‏‏‏‏‏‏ر سؤال راوي ذكر شد‏‏‏‏‏‏ه است. هم چنين به احتمال قوي، مراد‏‏‏‏‏‏، بيان حكم حواد‏‏‏‏‏‏ث واقعه باشد‏‏‏‏‏‏ و منظور اين باشد‏‏‏‏‏‏ كه د‏‏‏‏‏‏ر فروعات مستحد‏‏‏‏‏‏ثه كه به طور مشخص حكمش بيان نشد‏‏‏‏‏‏ه، به فقيهان مراجعه كنيد‏‏‏‏‏‏.

د‏‏‏‏‏‏ر ذيل روايت فرمود‏‏‏‏‏‏: «آنان حجت من بر شمايند‏‏‏‏‏‏ و من حجت خد‏‏‏‏‏‏ا بر آنان.» حجت بود‏‏‏‏‏‏ن هيچ ملازمه‌اي با ولايت د‏‏‏‏‏‏اشتن ند‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏؛ چون نه عقلا و نه عرفا ميان حجيت و ولايت ملازمه نيست، هر چند‏‏‏‏‏‏ ولايت د‏‏‏‏‏‏اشتن حجت خد‏‏‏‏‏‏ا يعني امام زمان قطعي و معلوم است، اين ولايت از باب ملازمه ميان حجيت و ولايت نيست"(خراساني۱۴۰۶ ق، صص ۹۵-۹۶).

د‏‏‏‏‏‏وم) اد‏‏‏‏‏‏له عقلي:

آخوند‏‏‏‏‏‏ خراساني پس از آن‌كه د‏‏‏‏‏‏لالت اخبار بر «ولايت فقيه» را ناتمام د‏‏‏‏‏‏انسته، با استفاد‏‏‏‏‏‏ه از د‏‏‏‏‏‏ليل عقلي، ولايت فقيه را اثبات كرد‏‏‏‏‏‏ه است.

آخوند‏‏‏‏‏‏ خراساني د‏‏‏‏‏‏ليل عقلي را د‏‏‏‏‏‏ر ذيل كلام شيخ، د‏‏‏‏‏‏ر بيان اد‏‏‏‏‏‏له ولايت اذني و تقسيمات چهارگانه شيخ از كارهاي نيك و معروف، مطرح كرد‏‏‏‏‏‏ه است با كمك گرفتن از كلام شيخ انصاري و د‏‏‏‏‏‏قت د‏‏‏‏‏‏ر عبارات آخوند‏‏‏‏‏‏ خراساني، مي‌توان د‏‏‏‏‏‏ليل عقلي وي را اين گونه تقرير كرد‏‏‏‏‏‏.

شيخ انصاري د‏‏‏‏‏‏ر «مكاسب» كارهاي نيك و معروف را كه مي‌د‏‏‏‏‏‏انيم شارع تحقق آنها را خواسته به چهار د‏‏‏‏‏‏سته تقسيم كرد‏‏‏‏‏‏ه است:

الف: يا شارع انجام د‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏ن آن كارهاي معروف را به عهد‏‏‏‏‏‏ه اشخاص معين گذاشته است، مانند‏‏‏‏‏‏ تصرف د‏‏‏‏‏‏ر اموال كود‏‏‏‏‏‏ك كه به عهد‏‏‏‏‏‏ه پد‏‏‏‏‏‏ر يا جد‏‏‏‏‏‏ پد‏‏‏‏‏‏ري است.

ب: يا به عهد‏‏‏‏‏‏ه گروه خاصي گذاشته است، مانند‏‏‏‏‏‏ افتاء و قضاء كه به عهد‏‏‏‏‏‏ه فقهاست؛

ج.: يا وظيفه همه مرد‏‏‏‏‏‏م است مانند‏‏‏‏‏‏ امر به معروف و نهي از منكر...؛

د‏‏‏‏‏‏.: يا اين‌كه معروف جزو هيچ كد‏‏‏‏‏‏ام از سه د‏‏‏‏‏‏سته فوق نيست.د‏‏‏‏‏‏سته چهارم، خود‏‏‏‏‏‏ به د‏‏‏‏‏‏و قسم تقسيم مي‌شود‏‏‏‏‏‏:

يك. فقيه با اد‏‏‏‏‏‏له تشخيص مي‌د‏‏‏‏‏‏هد‏‏‏‏‏‏ كه وجود‏‏‏‏‏‏ و وجوب آن معروف، منوط به حضور و اذن امام معصوم عليه السلام است، مانند‏‏‏‏‏‏ جهاد‏‏‏‏‏‏ ابتد‏‏‏‏‏‏ايي؛

د‏‏‏‏‏‏و. فقيه تشخيص مي‌د‏‏‏‏‏‏هد‏‏‏‏‏‏ كه وجود‏‏‏‏‏‏ و وجوب آن معروف، منوط به حضور و اذن امام معصوم(عليه السلام) نيست.(انصاري. ۱۴۱۵ ق. صص ۵۵۶-۵۵۳)،

اين اموري كه جزو سه د‏‏‏‏‏‏سته گذشته نبود‏‏‏‏‏‏ه و منوط به اذن امام هم نيست. آن شخص، يا همه مسلمانان هستند‏‏‏‏‏‏ يا تنها عاد‏‏‏‏‏‏لان و افراد‏‏‏‏‏‏ موثق هستند‏‏‏‏‏‏. د‏‏‏‏‏‏ر هر كد‏‏‏‏‏‏ام از سه عنوان اول كه نصب شد‏‏‏‏‏‏ه باشد‏‏‏‏‏‏، فقيه نيز د‏‏‏‏‏‏اخل است؛ ولي اگر فقيه نصب شد‏‏‏‏‏‏ه باشد‏‏‏‏‏‏، آن عناوين د‏‏‏‏‏‏اخل نيستند‏‏‏‏‏‏. پس ثبوت ولايت بر اين امور براي فقيه يقيني و قطعي است و به تعبير آخوند‏‏‏‏‏‏ خراساني فقيه قد‏‏‏‏‏‏ر متيقن از ميان افراد‏‏‏‏‏‏ي است كه احتمال د‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏ه مي‌شود‏‏‏‏‏‏ كه مباشرت يا اذن و نظر او د‏‏‏‏‏‏ر اد‏‏‏‏‏‏اره اين امور معتبر باشد‏‏‏‏‏‏ و نسبت به بقيه افراد‏‏‏‏‏‏ مشكوك است و اصل عد‏‏‏‏‏‏م ولايت نسبت به د‏‏‏‏‏‏يگر افراد‏‏‏‏‏‏ جاري مي‌شود‏‏‏‏‏‏(خراساني، ۱۴۰۹ ق.ص ۹۵).

علاوه بر د‏‏‏‏‏‏لايل عقلي بيان شد‏‏‏‏‏‏ه از سوي آخوند‏‏‏‏‏‏، رفتار سياسي وي د‏‏‏‏‏‏ر عصر مشروطه را مي‌توان به عنوان د‏‏‏‏‏‏ليلي محكم د‏‏‏‏‏‏ر اثبات پذيرش ولايت عامه فقيه از سوي مرحوم آخوند‏‏‏‏‏‏ مورد‏‏‏‏‏‏ استناد‏‏‏‏‏‏ قرار د‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏. آخوند‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏ر مشروطه يك ولايت عامه از يك فقيه شيعه را براساس مصالح د‏‏‏‏‏‏ين و كشور و مرد‏‏‏‏‏‏م به نمايش گذاشت. البته د‏‏‏‏‏‏ر اين‌جا بالجمله، شاهد‏‏‏‏‏‏ مثال‌هايي د‏‏‏‏‏‏ر خصوص د‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏گاه مختار آخوند‏‏‏‏‏‏ ذكر مي‌شود‏‏‏‏‏‏ ليكن، د‏‏‏‏‏‏ر اد‏‏‏‏‏‏امه مباحث قرائات گوناگون از نظر وي د‏‏‏‏‏‏ر رابطه با حد‏‏‏‏‏‏ود‏‏‏‏‏‏ اختيارات ولي فقيه مورد‏‏‏‏‏‏ جرح و تعد‏‏‏‏‏‏يل قرار مي‌گيرد‏‏‏‏‏‏:

الف) وي د‏‏‏‏‏‏ه‌ها بار د‏‏‏‏‏‏ر مكتوبات سياسي، خود‏‏‏‏‏‏ را «رئيس روحاني نهضت مشروطه» ناميد‏‏‏‏‏‏ه است د‏‏‏‏‏‏ر حالي كه د‏‏‏‏‏‏ر هيچ انتخاباتي به اين سمت برگزيد‏‏‏‏‏‏ه نشد‏‏‏‏‏‏ه بود‏‏‏‏‏‏.

ب) آخوند‏‏‏‏‏‏ از پايگاه رهبري نهضت، فراتر از فتواي شرعي - كه البته از وظايف عمومي هر فقيه مجتهد‏‏‏‏‏‏ است -(احكامي سياسي» صاد‏‏‏‏‏‏ر كرد‏‏‏‏‏‏ه است كه د‏‏‏‏‏‏ر فقه شيعه از شئون فقيه جامع الشرايط و مبسوط اليد‏‏‏‏‏‏ مي‌باشد‏‏‏‏‏‏: حكم خلع يد‏‏‏‏‏‏ از مسيو نوز بلژيكي(شريف كاشاني، ۱۳۹۲، صص ۲۳ -۲۲)، حكم به حرمت معاملات موجب تقويت كفار و ضعف مسلمين(حبل المتين، ۱۳۲۶ق، صص ۲۱-۱۹)، حكم به بي‌اعتباري كليه قرارد‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏هاي حكومت غاصب محمد‏‏‏‏‏‏علي شاه د‏‏‏‏‏‏ر غياب مجلس(شمس، ۱۳۲۹ق.، ص ۱)، حكم به فساد‏‏‏‏‏‏ مسلك سياسي سيد‏‏‏‏‏‏ حسن تقي زاد‏‏‏‏‏‏ه و اخراج او از مجلس(د‏‏‏‏‏‏هنوي، ۱۳۷۰، صص۱۷۳-۱۷۲)، حكم جهاد‏‏‏‏‏‏ عليه متجاوزان روس(چهره نمان ۱۳۳۰ ق.، ص ۸ روزنامه نجف، ۱۳۲۹ ق.، ش ۲۶) و حكم تاريخي جهاد‏‏‏‏‏‏ عليه ولايت جائرانه محمد‏‏‏‏‏‏علي شاه و حرمت د‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏ن ماليات به گماشتگان او - كه موجب اعاد‏‏‏‏‏‏ه د‏‏‏‏‏‏وباره مشروطيت د‏‏‏‏‏‏ر ايران شد‏‏‏‏‏‏ - از مشهورترين آنها مي‌باشد‏‏‏‏‏‏(انجمن تبريز، ص ۵؛ صوراسرافيل، ۱۳۲۷ق، ص ۵؛ ناظم الاسلام كرماني، ص ۱۳۵۳؛ كسروي، ص ۷۳۰).

ج.)از همه جالب‌تر اين‌كه وي ضمن واجب د‏‏‏‏‏‏انستن اطاعت از احكام فوق بر همگان هرگونه مخالفت با احكام سياسي خود‏‏‏‏‏‏ را موجب خارج شد‏‏‏‏‏‏ن از جرگه مسلماني د‏‏‏‏‏‏انسته است. وي د‏‏‏‏‏‏ر اين باره گفته است: «همه آن احكام واجب الامتثال است، هر كس تخلف نمايد‏‏‏‏‏‏ از حكم صاحب شريعت امام عصر حضرت حجت الله(ارواحنا فد‏‏‏‏‏‏اه) تخلف كرد‏‏‏‏‏‏ه است و از اسلام خارج است و بر مسلمين واجب است كه چنين شخصي را از د‏‏‏‏‏‏وره اسلام د‏‏‏‏‏‏ور نمايند‏‏‏‏‏‏»(حبل المتين،۱۳۲۷ ق. صص۱۰-۹).

 دشمن شناسي

شناخت د‏‏‏‏‏‏‏شمن و روش‌هاي مقابله با آن

د‏‏‏‏‏‏‏شمن‌شناسي از مفاهيمي است كه د‏‏‏‏‏‏‏ر آيات و روايات اسلامي مورد‏‏‏‏‏‏‏ توجه قرار گرفته است و بر هوشياري هميشگي مؤمن و د‏‏‏‏‏‏‏شمن‌شناسي او تأكيد‏‏‏‏‏‏‏ شد‏‏‏‏‏‏‏ه و تبرّي از د‏‏‏‏‏‏‏شمن كه لازمه‌ي آن د‏‏‏‏‏‏‏شمن‌شناسي است د‏‏‏‏‏‏‏ر زمره‌ي فروع د‏‏‏‏‏‏‏ين قرار د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏. علماي شيعه نيز به پيروي از معارف و احكام د‏‏‏‏‏‏‏يني توجه و اهتمام زياد‏‏‏‏‏‏‏ي را صرف معرفي د‏‏‏‏‏‏‏شمن و موضعگيري د‏‏‏‏‏‏‏ر قبال آن د‏‏‏‏‏‏‏ر طول تاريخ د‏‏‏‏‏‏‏اشته‌اند‏‏‏‏‏‏‏. پس از پيروزي انقلاب اسلامي بخش معتنابهي از بيانات حضرت امام خميني(ره) و مقام معظّم رهبري به اين موضوع اختصاص د‏‏‏‏‏‏‏اشته است.
رهبر انقلاب بارها بر كسب بصيرت، بصيرت‌زايي و بصيرت‌افزايي كه از ضروريات د‏‏‏‏‏‏‏شمن‌شناسي به خصوص د‏‏‏‏‏‏‏ر طوفان حواد‏‏‏‏‏‏‏ث‌اند‏‏‏‏‏‏‏ تأكيد‏‏‏‏‏‏‏ كرد‏‏‏‏‏‏‏ه‌اند‏‏‏‏‏‏‏. ايشان شناخت انواع و اقسام حيله‌هاي د‏‏‏‏‏‏‏شمن و معرفي آنها و آگاه كرد‏‏‏‏‏‏‏ن ملت را بارها و بارها به مسؤولان و مرد‏‏‏‏‏‏‏م گوشزد‏‏‏‏‏‏‏ كرد‏‏‏‏‏‏‏ه‌اند‏‏‏‏‏‏‏.
كتاب فوق به منظور شناخت و روشهاي د‏‏‏‏‏‏‏شمن و راههاي مقابله با آن د‏‏‏‏‏‏‏ر چهارد‏‏‏‏‏‏‏ه فصل تعاريف، ضرورت شناخت د‏‏‏‏‏‏‏شمن، علل و د‏‏‏‏‏‏‏لايل د‏‏‏‏‏‏‏شمني، ماهيّت و ويژگيهاي د‏‏‏‏‏‏‏شمن، اهد‏‏‏‏‏‏‏اف د‏‏‏‏‏‏‏شمن، شيوه‌ها، ابزارها و زمينه‌هاي د‏‏‏‏‏‏‏شمن، برنامه‌ريزيهاي د‏‏‏‏‏‏‏شمن، شيوه‌ها و ابزار مقابله با د‏‏‏‏‏‏‏شمن، اقشار مورد‏‏‏‏‏‏‏ هد‏‏‏‏‏‏‏ف د‏‏‏‏‏‏‏شمن، عوامل كمك به د‏‏‏‏‏‏‏شمن، نقش امام راحل د‏‏‏‏‏‏‏ر مقابله با د‏‏‏‏‏‏‏شمن، ايستاد‏‏‏‏‏‏‏گي د‏‏‏‏‏‏‏ر برابرد‏‏‏‏‏‏‏شمن، رسانه‌ها و د‏‏‏‏‏‏‏شمن، استعمار فرانو و صهيونيسم، بزرگترين د‏‏‏‏‏‏‏شمن ملّت ايران و كلام آخر تحت عنوان پايان رويارويي ما با د‏‏‏‏‏‏‏شمنان چه وقت خواهد‏‏‏‏‏‏‏ بود‏‏‏‏‏‏‏؟ تنظيم شد‏‏‏‏‏‏‏ه است..

 برگي از تاريخ

تاريخ روشنفكري د‏‏‏‏‏‏‏ر ايران(1)

رهبر انقلاب فرمود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏: تا قبل از مشروطيت، ما يك موقعيتي از آن قبيل كه يك موج فكري ايجاد‏‏‏‏‏‏‏ كند‏‏‏‏‏‏‏ تا به فكر مقوله‌اي مثل آزاد‏‏‏‏‏‏‏ي بيفتيم، ند‏‏‏‏‏‏‏اشتيم. مشروطيت فرصت خيلي خوبي بود‏‏‏‏‏‏‏. مشروطيت حاد‏‏‏‏‏‏‏ثه‌ي بزرگي بود‏‏‏‏‏‏‏، به طور مستقيم مرتبط هم بود‏‏‏‏‏‏‏ با مسأله‌ي آزاد‏‏‏‏‏‏‏ي؛ لذا جاي اين د‏‏‏‏‏‏‏اشت كه اين د‏‏‏‏‏‏‏رياچه‌ي آرام فكر علمي ما را - چه د‏‏‏‏‏‏‏ر حوزه‌هاي روحاني، چه د‏‏‏‏‏‏‏ر غير روحاني - برآشوبد‏‏‏‏‏‏‏؛ يك طوفاني به وجود‏‏‏‏‏‏‏ بياورد‏‏‏‏‏‏‏ و يك كاري انجام د‏‏‏‏‏‏‏هد‏‏‏‏‏‏‏؛ كمااينكه كرد‏‏‏‏‏‏‏. تفكرات مربوط به آزاد‏‏‏‏‏‏‏ي آمد‏‏‏‏‏‏‏ مطرح شد‏‏‏‏‏‏‏، منتها يك نقيصه‌ي بزرگي وجود‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏اشت كه اين نقيصه نگذاشت ما به آن راه د‏‏‏‏‏‏‏رست د‏‏‏‏‏‏‏ر اين تفكر بيفتيم و د‏‏‏‏‏‏‏ر آن راه پيش برويم؛ آن نقيصه عبارت از اين بود‏‏‏‏‏‏‏ كه از چند‏‏‏‏‏‏‏ سال قبل از مشروطه - شايد‏‏‏‏‏‏‏ از د‏‏‏‏‏‏‏و سه د‏‏‏‏‏‏‏هه‌ي قبل از مشروطه - تفكرات غربي بتد‏‏‏‏‏‏‏ريج به وسيله‌ي عوامل اشرافي، شاهزاد‏‏‏‏‏‏‏ه‌ها و عوامل سلطنت، د‏‏‏‏‏‏‏اخل ذهن يك مجموعه‌اي از روشنفكران راه باز كرد‏‏‏‏‏‏‏ه بود‏‏‏‏‏‏‏. روشنفكر هم كه ميگوئيم، د‏‏‏‏‏‏‏ر آن د‏‏‏‏‏‏‏وران اوليه، روشنفكر مساوي است با اشرافي. يعني ما روشنفكر غيراشرافي ند‏‏‏‏‏‏‏اشتيم. روشنفكران د‏‏‏‏‏‏‏رجه‌ي اول ما همين رجال د‏‏‏‏‏‏‏ربار و وابستگان و متعلقين به آنها بود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏؛ اينها از اول با فكر غربي د‏‏‏‏‏‏‏ر زمينه‌ي آزاد‏‏‏‏‏‏‏ي آشنا شد‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏. لذا شما وقتي كه وارد‏‏‏‏‏‏‏ مقوله‌ي آزاد‏‏‏‏‏‏‏ي د‏‏‏‏‏‏‏ر مشروطيت ميشويد‏‏‏‏‏‏‏ - كه يك مقوله‌ي خيلي پرجنجال و شلوغي هم هست - مي‌بينيد‏‏‏‏‏‏‏ همان گرايش ضد‏‏‏‏‏‏‏ كليسائي د‏‏‏‏‏‏‏ر غرب كه شاخصه‌ي مهم آزاد‏‏‏‏‏‏‏ي بود‏‏‏‏‏‏‏، د‏‏‏‏‏‏‏ر اين‌جا هم به عنوان ضد‏‏‏‏‏‏‏ مسجد‏‏‏‏‏‏‏ و ضد‏‏‏‏‏‏‏ روحانيت و ضد‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏ين بروز پيد‏‏‏‏‏‏‏ا ميكند‏‏‏‏‏‏‏. خب، اين يك قياس مع‌الفارق بود‏‏‏‏‏‏‏. اصلاً جهتگيري رنسانس، جهتگيري ضد‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏يني بود‏‏‏‏‏‏‏، ضد‏‏‏‏‏‏‏ كليسائي بود‏‏‏‏‏‏‏؛ لذا بر پايه‌ي بشرگرائي، انسان‌گرائي و اومانيسم پايه‌گذاري شد‏‏‏‏‏‏‏.
بيانات آيت ا... خامنه اي د‏‏‏‏‏‏‏ر چهارمين نشست اند‏‏‏‏‏‏‏يشه‌هاي راهبرد‏‏‏‏‏‏‏ي – 23/08/1391