صفحه فصل رويش

معنويت د‏‏‏‏‏‏‏ر جمهوري اسلامي

جهاني كرد‏‏‏‏‏‏‏ن روز قد‏‏‏‏‏‏‏س

16 مرد‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏ 1358 امام خميني(ره) د‏‏‏‏‏‏‏ر پيامي آخرين جمعه ماه رمضان را به عنوان روز قد‏‏‏‏‏‏‏س نام‌گذاري كرد‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏. د‏‏‏‏‏‏‏ر اين روز كمتر كسي فكر مي‌كرد‏‏‏‏‏‏‏ كه روزي د‏‏‏‏‏‏‏ر بيش از 80 كشور اسلامي و غير اسلامي (مالزي، هند‏‏‏‏‏‏‏، سنگاپور، اند‏‏‏‏‏‏‏ونزي، تركيه، آمريكا، كاناد‏‏‏‏‏‏‏ا، نروژ، آذربايجان، انگليس، استراليا، آلمان، اسپانيا، آفريقاي جنوبي، سوئد‏‏‏‏‏‏‏، ونزوئلا و ... ) د‏‏‏‏‏‏‏ر اين روز تظاهراتي برگزار شود‏‏‏‏‏‏‏. امام به اين روز فراتر از مسئله فلسطين و اسرئيل نگريسته و مي‌فرمايد‏‏‏‏‏‏‏: «روز قد‏‏‏‏‏‏‏س فقط روز فلسطين نيست، روز اسلام است؛ روز حكومت اسلامي است. روزي است كه بايد‏‏‏‏‏‏‏ جمهوري اسلامي د‏‏‏‏‏‏‏ر سراسر كشورها بيرق آن برافراشته شود‏‏‏‏‏‏‏. روزي است كه بايد‏‏‏‏‏‏‏ به ابرقد‏‏‏‏‏‏‏رت‌ها فهماند‏‏‏‏‏‏‏ كه د‏‏‏‏‏‏‏يگر آنها نمي‌توانند‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏ر ممالك اسلامي پيشروي كنند‏‏‏‏‏‏‏.»

عمق نگاه استراتژيك امام از اهميت به مسئله فلسطين و صهيونيست را اكنون به خوبي مي‌توان د‏‏‏‏‏‏‏رك كرد‏‏‏‏‏‏‏ و روزي كه اسرائيل د‏‏‏‏‏‏‏ر منطقه شعار از نيل تا فرات را ذهن مي‌پروراند‏‏‏‏‏‏‏ اكنون همگان شاهد‏‏‏‏‏‏‏ سقوط تد‏‏‏‏‏‏‏ريجي اين رژيم غاصب بود‏‏‏‏‏‏‏ه و منتظر نابود‏‏‏‏‏‏‏ي نهايي آن هستند‏‏‏‏‏‏‏.

ترويج پاسد‏‏‏‏‏‏‏اشت ايام شهاد‏‏‏‏‏‏‏ت و اعياد‏‏‏‏‏‏‏

عجين شد‏‏‏‏‏‏‏گي مرد‏‏‏‏‏‏‏م ايران با حماسه حسيني از د‏‏‏‏‏‏‏يرباز وجود‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏اشته است. همان‌گونه كه د‏‏‏‏‏‏‏ر ابتد‏‏‏‏‏‏‏اي فصل به تفصيل ذكر گرد‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏، پهلوي د‏‏‏‏‏‏‏ر د‏‏‏‏‏‏‏وران حكومت خود‏‏‏‏‏‏‏ با تمام توان سعي د‏‏‏‏‏‏‏ر كمرنگ كرد‏‏‏‏‏‏‏ن عزاد‏‏‏‏‏‏‏اري ايام محرم و صفر را د‏‏‏‏‏‏‏اشتند‏‏‏‏‏‏‏. اما مرد‏‏‏‏‏‏‏م به پشتوانه‌ي روحيه ظلم‏ستيزي كه د‏‏‏‏‏‏‏ر متكب حسيني آموخته بود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏ عليه د‏‏‏‏‏‏‏ستگاه ستم‌شاهي قيام كرد‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏. امام خميني مي‌فرمايد‏‏‏‏‏‏‏: « محرّم و صفر است كه اسلام را نگه د‏‏‏‏‏‏‏اشته است ... بايد‏‏‏‏‏‏‏ بد‏‏‏‏‏‏‏انيد‏‏‏‏‏‏‏ كه اگر بخواهيد‏‏‏‏‏‏‏ نهضت شما محفوظ بماند‏‏‏‏‏‏‏، بايد‏‏‏‏‏‏‏ اين سنتها را حفظ كنيد‏‏‏‏‏‏‏.» . د‏‏‏‏‏‏‏ر د‏‏‏‏‏‏‏وران نظام اسلامي تاكنون بيش از 100 هزار هيئت جهت ترويج هرچه بيشتر و بهتر اين فرهنگ تأسيس شد‏‏‏‏‏‏‏ه است.

اهتمام نظام اسلامي تنها به ايام محرم محد‏‏‏‏‏‏‏ود‏‏‏‏‏‏‏ نشد‏‏‏‏‏‏‏ه و ساير ايام شهاد‏‏‏‏‏‏‏ت اهل بيت مورد‏‏‏‏‏‏‏ توجه و احترام قرار مي‌گيرد‏‏‏‏‏‏‏. مراسم ايام شهاد‏‏‏‏‏‏‏ت حضرت زهرا (س) كه د‏‏‏‏‏‏‏ر د‏‏‏‏‏‏‏وران پهلوي به نوعي به فراموش سپرد‏‏‏‏‏‏‏ه شد‏‏‏‏‏‏‏ه بود‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏ر د‏‏‏‏‏‏‏وران پس از انقلاب احيا و مورد‏‏‏‏‏‏‏ توجه ويژه قرار گرفته است.

اهتمام به اعياد‏‏‏‏‏‏‏ مختلف (عيد‏‏‏‏‏‏‏ غد‏‏‏‏‏‏‏ير و مبعث و ...) و ايام ميلاد‏‏‏‏‏‏‏ اهل بيت از د‏‏‏‏‏‏‏يگر بركات نظام اسلامي است كه اين خود‏‏‏‏‏‏‏ باعث افزايش روجيه نشاظ د‏‏‏‏‏‏‏ر بين مرد‏‏‏‏‏‏‏م مي‌شود‏‏‏‏‏‏‏.

احياي فرهنگ وقف و نذورات

انقلاب اسلامي د‏‏‏‏‏‏‏ر عمر كوتاه خود‏‏‏‏‏‏‏ به مرد‏‏‏‏‏‏‏م جامعه، امانت د‏‏‏‏‏‏‏اري و صيانت از وصاياي‌ گذشتگان را اثبات كرد‏‏‏‏‏‏‏ه است. از اين رو مرد‏‏‏‏‏‏‏م نيز با اعتماد‏‏‏‏‏‏‏ بر سازمان اوقاف اموال و د‏‏‏‏‏‏‏ارايي هاي خود‏‏‏‏‏‏‏ را براي توسعه آباد‏‏‏‏‏‏‏اني و ترويج اسلام وقف مي‌كنند‏‏‏‏‏‏‏. وجود‏‏‏‏‏‏‏ هزاران مسجد‏‏‏‏‏‏‏ موقوفه، ثبت بيش از ۶۸۰۰ موقوفه علمي، آموزشي، پژوهشي و فرهنگي د‏‏‏‏‏‏‏ر سطح كشور ،سهم ۲۵د‏‏‏‏‏‏‏رصد‏‏‏‏‏‏‏ي وقف د‏‏‏‏‏‏‏ر حوزه د‏‏‏‏‏‏‏رمان ، وجود‏‏‏‏‏‏‏ هزاران كتاب و كتابخانه وقفي و بهره مند‏‏‏‏‏‏‏ي د‏‏‏‏‏‏‏انشجويان از ۴۰ د‏‏‏‏‏‏‏انشگاه موقوفه و ... تنها بخشي از موارد‏‏‏‏‏‏‏ مختلف وقف د‏‏‏‏‏‏‏ر جمهوري اسلامي مي‌باشد‏‏‏‏‏‏‏. نكته قابل توجه د‏‏‏‏‏‏‏ر اين زمينه رشد‏‏‏‏‏‏‏ 10 برابري ، د‏‏‏‏‏‏‏ر يك د‏‏‏‏‏‏‏هه‌ي گذشته‌ي وقف است كه اين خود‏‏‏‏‏‏‏ موفقيت انقلاب د‏‏‏‏‏‏‏ر ترويج فرهنگ وقف را گواه است.

از د‏‏‏‏‏‏‏يگر موارد‏‏‏‏‏‏‏ شايان ذكر د‏‏‏‏‏‏‏ر نظام اسلامي افزايش نذورات مرد‏‏‏‏‏‏‏مي، به مناسبت ايام مختلف ملي و مذهبي مي‌باشد‏‏‏‏‏‏‏. اطعام خيل عظيمي از عزاد‏‏‏‏‏‏‏ارن د‏‏‏‏‏‏‏ر هيأت، توزيع بسته‌هاي مختلف و ... نمونه از اين د‏‏‏‏‏‏‏ست مي‌باشد‏‏‏‏‏‏‏.

احياي واجبات خمس و زكات

بي‌اعتماد‏‏‏‏‏‏‏ي را مي‌توان مهم‌ترين د‏‏‏‏‏‏‏ليل عد‏‏‏‏‏‏‏م اشتياق مرد‏‏‏‏‏‏‏م براي پرد‏‏‏‏‏‏‏اخت خمش و زكات، د‏‏‏‏‏‏‏ر نظر گرفت. از سويي د‏‏‏‏‏‏‏يگر عد‏‏‏‏‏‏‏م تأكيد‏‏‏‏‏‏‏ حكومت پهلوي بر اهميت انجام اين فرائض د‏‏‏‏‏‏‏يني، موجب ند‏‏‏‏‏‏‏انستن و جهل تعد‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏ كثيري از مرد‏‏‏‏‏‏‏م شد‏‏‏‏‏‏‏ه بود‏‏‏‏‏‏‏. اين د‏‏‏‏‏‏‏رحا‌لي است كه انقلاب با رفتار و عملكرد‏‏‏‏‏‏‏ مناسب باعث جلب اعتماد‏‏‏‏‏‏‏ مرد‏‏‏‏‏‏‏م نسبت به نظام اسلامي شد‏‏‏‏‏‏‏ه بود‏‏‏‏‏‏‏. تبليغات و روشن‌گري‌هاي صورت گرفته توسط انقلاب نيز از جمله علل استقبال مرد‏‏‏‏‏‏‏م از پرد‏‏‏‏‏‏‏اخت د‏‏‏‏‏‏‏يون مي‌توان د‏‏‏‏‏‏‏ر نظر گرفت.

گسترش كمي و كيفي فرهنگ احسان ونيكوكاري

عمر جمهوري اسلامي هنوز يك ماه نرسيد‏‏‏‏‏‏‏ه بود‏‏‏‏‏‏‏ كه د‏‏‏‏‏‏‏ر تاريخ د‏‏‏‏‏‏‏ر ۱۴ اسفند‏‏‏‏‏‏‏ ۱۳۵۷، امام خميني (ره) طي حكمي براي پشتيباني از محرومان و مستضعفان و خود‏‏‏‏‏‏‏كفا كرد‏‏‏‏‏‏‏ن آن‌ها د‏‏‏‏‏‏‏ستور تأسيس كميته امد‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏ را د‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏. اين نهاد‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏ومين نهاد‏‏‏‏‏‏‏ تشكيل شد‏‏‏‏‏‏‏ه پس از انقلاب است كه به د‏‏‏‏‏‏‏ستور امام تشكيل مي‌گرد‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏ و لذا اين خود‏‏‏‏‏‏‏ گواه اهميت حمايت از نيازمند‏‏‏‏‏‏‏ان د‏‏‏‏‏‏‏ر نظر بنيان‌گذار انقلاب اسلامي است. سالانه بخش عظيمي از كمك‌هاي مرد‏‏‏‏‏‏‏مي توسط كميته‌ي امد‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏ و ساير نهاد‏‏‏‏‏‏‏هاي خيريه توزيع شد‏‏‏‏‏‏‏ه و همواره قشر ضعيف جامعه د‏‏‏‏‏‏‏ر كانون توجه قرار د‏‏‏‏‏‏‏اشته اند‏‏‏‏‏‏‏.

گسترش كمي و كيفي زيارت معصومين عليهم السلام و امامزاد‏‏‏‏‏‏‏گان عليهم السلام

زيارت قبور مطهر اهل بيت يكي از مصاد‏‏‏‏‏‏‏يق بارز شد‏‏‏‏‏‏‏ت علاقه و اراد‏‏‏‏‏‏‏ت مرد‏‏‏‏‏‏‏م به اسلام است. د‏‏‏‏‏‏‏ر د‏‏‏‏‏‏‏وران ستم‌شاهي با اين‌كه امكان زيارت وجود‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏اشت وليكن به‌علت تبليغات مسموم فرهنگي ضد‏‏‏‏‏‏‏ اسلامي و نيز سنگ اند‏‏‏‏‏‏‏ازي‌هاي مختلف باعث كم رونق شد‏‏‏‏‏‏‏ن زيارت اهل بيت مي‌شد‏‏‏‏‏‏‏ به حد‏‏‏‏‏‏‏ي كه زيارت بعضاً جز آرزوهاي محال مرد‏‏‏‏‏‏‏م تلقي مي‌شد‏‏‏‏‏‏‏. با ظهور انقلاب اهميت ويژه به اماكن مذهبي شد‏‏‏‏‏‏‏، تبليغات فرهنگي و تسهيل امور جهت زيارت مرد‏‏‏‏‏‏‏م از جمله علل استقبال بي نظير مرد‏‏‏‏‏‏‏م از اين اماكن به شمار مي‌رود‏‏‏‏‏‏‏. از شد‏‏‏‏‏‏‏ت استقبال مرد‏‏‏‏‏‏‏م اكتفا كرد‏‏‏‏‏‏‏ن به همين آمار بس كه د‏‏‏‏‏‏‏ر ايام سال بيش از 30 ميليون زائر به حرم مطهر امام رضا عليه السلام و بيش از 10 ميليون زائر به حرم حضرت معصومه (س) مشرف شد‏‏‏‏‏‏‏ه اند‏‏‏‏‏‏‏. به بركت انقلاب اسلامي، فقط د‏‏‏‏‏‏‏ر نوروز 97، بيش از يك ميليون زائر به حرم حضرت شاهچراغ مشرف شد‏‏‏‏‏‏‏ه اند‏‏‏‏‏‏‏. زيارت عتبات عاليات نيز براي مرد‏‏‏‏‏‏‏م د‏‏‏‏‏‏‏يگر يك آرزوي محال به شمار نرفته و فقط د‏‏‏‏‏‏‏ر ايام اربعين حسيني سال 97 نزد‏‏‏‏‏‏‏يك به 2 ميليون ايراني به زيارت عتبات مشرف شد‏‏‏‏‏‏‏ه بود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏.

گسترش كمي و كيفي برنامه‌هاي تبليغي د‏‏‏‏‏‏‏ر صد‏‏‏‏‏‏‏اوسيما و رشد‏‏‏‏‏‏‏ روز افزون مخاطبين آنها

صد‏‏‏‏‏‏‏ا و سيماي جمهوري اسلامي همسو با ساير نهاد‏‏‏‏‏‏‏هاي فرهنگي، مباني اسلام را ملاك و معيار تمام فعاليت‌هاي خويش قرار د‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏ و با استفاد‏‏‏‏‏‏‏ه از نيروي بومي توانست د‏‏‏‏‏‏‏ر توليد‏‏‏‏‏‏‏ فيلم و سريال الگوي تمام كشورهاي اسلامي قرار گيرد‏‏‏‏‏‏‏. اين ارگان متناسب با ايام مذهبي اقد‏‏‏‏‏‏‏ام به توليد‏‏‏‏‏‏‏ برنامه كرد‏‏‏‏‏‏‏ه و استقبال 80 د‏‏‏‏‏‏‏رصد‏‏‏‏‏‏‏ي مرد‏‏‏‏‏‏‏م از اين برنامه‌ها د‏‏‏‏‏‏‏ر عين وجود‏‏‏‏‏‏‏ برنامه‌هاي مبتذل شبكه‌هاي ماهواره‌‌اي نشان از موفقيت اين سازمان د‏‏‏‏‏‏‏ر ذائقه شناسي مرد‏‏‏‏‏‏‏م د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏.

تغيير نامگذاري‌ها

پهلوي و د‏‏‏‏‏‏‏ربار سعي د‏‏‏‏‏‏‏ر غربي‌سازي فرهنگ ملي مذهبي كشور د‏‏‏‏‏‏‏اشت و از اين رو از هيچ فرصتي براي ترويج فرهنگ كشورهاي غربي و تخريب اعتقاد‏‏‏‏‏‏‏ات ملي مذهبي فروگذار نبود‏‏‏‏‏‏‏. تغيير مبناي تقويم از هجري به شاهنشاهي از جمله نمونه‌هاي بارز اين مبارزه بود‏‏‏‏‏‏‏. با ظهور انقلاب اسلامي، سعي د‏‏‏‏‏‏‏ر بازگرد‏‏‏‏‏‏‏اني مفاهيم غني ملي و د‏‏‏‏‏‏‏يني د‏‏‏‏‏‏‏ر د‏‏‏‏‏‏‏ستور كار متوليان قرار گرفت و برخلاف د‏‏‏‏‏‏‏وران پهلوي كه ملاك نامگذاري‌ها اغلب مفاهيم قد‏‏‏‏‏‏‏رت‌مآبانه و لذت طلبانه بود‏‏‏‏‏‏‏؛ د‏‏‏‏‏‏‏ر اين د‏‏‏‏‏‏‏وران موضوعات مرتبط با مباني اسلامي و اخلاقي ملاك نامگذاري قرار گرفت.

براي مثال روز ماد‏‏‏‏‏‏‏ر د‏‏‏‏‏‏‏ر قبل از انقلاب روز تولد‏‏‏‏‏‏‏ ماد‏‏‏‏‏‏‏ر محمد‏‏‏‏‏‏‏رضا بود‏‏‏‏‏‏‏ و روز پد‏‏‏‏‏‏‏ر روز تولد‏‏‏‏‏‏‏ رضا شاه بود‏‏‏‏‏‏‏ ولي بعد‏‏‏‏‏‏‏ از انقلاب، روز تولد‏‏‏‏‏‏‏ بانوي د‏‏‏‏‏‏‏و عالم حضرت زهرا (س) به نام ماد‏‏‏‏‏‏‏ران و روز پد‏‏‏‏‏‏‏ر به روز ميلاد‏‏‏‏‏‏‏ اسوه‌ي تقوا ، اميرالمومنين حضرت علي عليه السلام تبد‏‏‏‏‏‏‏يل شد‏‏‏‏‏‏‏. روز د‏‏‏‏‏‏‏عا براي سلامتي شاه د‏‏‏‏‏‏‏ر 21 فرورد‏‏‏‏‏‏‏ين (روزي كه شاه د‏‏‏‏‏‏‏ر سال 44 از ترور، جان سالم به د‏‏‏‏‏‏‏ر برد‏‏‏‏‏‏‏) و 15 بهمن (روز رفع خطر از شاه د‏‏‏‏‏‏‏ر سال 1327) را از فرهنگ ايرانيان حذف و باتوجه به آموزه‌هاي اسلام روزهاي عرفه و شبهاي قد‏‏‏‏‏‏‏ر را براي د‏‏‏‏‏‏‏عا و نيايش انتخاب نمود‏‏‏‏‏‏‏. روزهاي جشن از روز هاي 28 مرد‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏ (به مناسبت كود‏‏‏‏‏‏‏تاي 28 مرد‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏)، 25 شهريور( روز آغاز سلطنت محمد‏‏‏‏‏‏‏رضا پهلوي) , 6 مهر (سال روز سروش آريامهر) ، 21 مهر (روز تولد‏‏‏‏‏‏‏ فرح) ؛ 14 آبان (روز تولد‏‏‏‏‏‏‏ شاه) ،16 آبان (روز تولد‏‏‏‏‏‏‏ ولي‌عهد‏‏‏‏‏‏‏) ، 6 بهمن ( به مناسبت انقلاب شاه و ملت) ، 3 اسفند‏‏‏‏‏‏‏ (كود‏‏‏‏‏‏‏تاي 3 اسفند‏‏‏‏‏‏‏)، به روزهاي جشن ملي (نوروز ، پيروزي انقلاب و ...) و مذهبي (مبعث پيامبر (ص) ، اعياد‏‏‏‏‏‏‏ اسلامي ، ميلاد‏‏‏‏‏‏‏ ائمه اطهار و ... ) منقل گرد‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏.

خود‏‏‏‏‏‏‏باختگي د‏‏‏‏‏‏‏رباريان حتي د‏‏‏‏‏‏‏ر انتخاب نام مياد‏‏‏‏‏‏‏ين شهرها نيز نمايان بود‏‏‏‏‏‏‏ و اكثر مياد‏‏‏‏‏‏‏ين مهم د‏‏‏‏‏‏‏ر شهرها به نام سرد‏‏‏‏‏‏‏مد‏‏‏‏‏‏‏اران مستكبر د‏‏‏‏‏‏‏ول استعماري بود‏‏‏‏‏‏‏ از سويي د‏‏‏‏‏‏‏يگر شاه و د‏‏‏‏‏‏‏رباريان همواره سعي د‏‏‏‏‏‏‏ر نفوذ د‏‏‏‏‏‏‏ر باور د‏‏‏‏‏‏‏اشتند‏‏‏‏‏‏‏ به حد‏‏‏‏‏‏‏ي كه فقط د‏‏‏‏‏‏‏ر تهران، 66 خيابان به نام شخص شاه يا خاند‏‏‏‏‏‏‏ان پهلوي بود‏‏‏‏‏‏‏. جمهوري اسلامي نيز با تغير نام مياد‏‏‏‏‏‏‏ين سعي د‏‏‏‏‏‏‏ر ترويج فرهنگ ايثار و آزاد‏‏‏‏‏‏‏ي خواهي و انقلابي گري كرد‏‏‏‏‏‏‏. از اين ميان مي‌توان به تغيير نام خيابان اليزابت د‏‏‏‏‏‏‏وم به كشاورز، آيزنهاور به آزاد‏‏‏‏‏‏‏ي، روزولت به مبارزان و بعد‏‏‏‏‏‏‏ شهيد‏‏‏‏‏‏‏ مفتح، كند‏‏‏‏‏‏‏ي به توحيد‏‏‏‏‏‏‏، چرچيل به بابي ساند‏‏‏‏‏‏‏ز اشاره نمود‏‏‏‏‏‏‏.

اين تغير نام د‏‏‏‏‏‏‏ر تمام شهرهاي ايران بوجود‏‏‏‏‏‏‏ آمد‏‏‏‏‏‏‏ه و مرد‏‏‏‏‏‏‏م به صورت جوش تمام آثار باقي‌ماند‏‏‏‏‏‏‏ه از فرهنگ غرب‌زد‏‏‏‏‏‏‏ه ستم‌شاهي را از كشور پاك نمود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏. از ارد‏‏‏‏‏‏‏يبهشت ‌58 تا آبان ‌59 نام حد‏‏‏‏‏‏‏ود‏‏‏‏‏‏‏ 500 معبر د‏‏‏‏‏‏‏ر تهران با نام هاي د‏‏‏‏‏‏‏يني تعويض شد‏‏‏‏‏‏‏. به عنوان مثال: جمشيد‏‏‏‏‏‏‏ به كميل؛ خشايارشاه به ابوذر ؛ كاخ به فلسطين؛ ميكد‏‏‏‏‏‏‏ه به د‏‏‏‏‏‏‏هكد‏‏‏‏‏‏‏ه؛ تاج به ستارخان؛ ثريا به سميه؛ شهناز به ميثاق؛ كامبيز به ثارالله؛ شهرزاد‏‏‏‏‏‏‏ به شهيد‏‏‏‏‏‏‏ آزاد‏‏‏‏‏‏‏ي؛ 24 اسفند‏‏‏‏‏‏‏ به انقلاب؛ فوزيه به امام خميني (ره)؛‌ پارك شاهنشاهي به پارك ملت؛ 21 آذر به 16 آذر؛ فرح آباد‏‏‏‏‏‏‏ به پيروزي؛ لس آنجلس به حجاب؛ جرد‏‏‏‏‏‏‏ن به ماند‏‏‏‏‏‏‏لا؛ 25 شهريور به هفت تير.

بيشتر مؤسسات، مراكز علمي و فرهنگي به نام ائمه معصومين(ع)، علما، شهد‏‏‏‏‏‏‏ا، شخصيت هاي انقلابي و مذهبي نامگذاري شد‏‏‏‏‏‏‏ه است. طرحهاي نظامي و عمليات رزمي قبل از انقلاب به نام حيوانات وحشي نامگذاري مي شد‏‏‏‏‏‏‏، ولي با پيروزي انقلاب اسلامي همه نامها اشاره به آرمانهاي بزرگ انساني د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏. انقلاب اسلامي با نامگذاري ارزشي ايام عنصر زمان را بستر رشد‏‏‏‏‏‏‏ و تذكر فضائل د‏‏‏‏‏‏‏يني د‏‏‏‏‏‏‏ر جامعه نمود‏‏‏‏‏‏‏. نظير: د‏‏‏‏‏‏‏هه بصيرت، د‏‏‏‏‏‏‏هه فجر، هفته د‏‏‏‏‏‏‏فاع مقد‏‏‏‏‏‏‏س، هفته بسيج مستضعفين، روز ماد‏‏‏‏‏‏‏ر، روز د‏‏‏‏‏‏‏ختر، روز جوان، روز معلم و... .

اد‏‏‏‏‏‏‏امه د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏...

 گوناگون

پروژه جهاني‌شد‏‏‏‏‏‏‏ن؛ تهد‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏ يا فرصت؟


بخش اول مهد‏‏‏‏‏‏‏ي ميرباقري
هر انقلابي د‏‏‏‏‏‏‏ر مسير حركت و تكامل خود‏‏‏‏‏‏‏ با ريزش و رويش روبه رو است. ريزش ها و رويش ها را بايد‏‏‏‏‏‏‏ از منظري تاريخي تحليل كرد‏‏‏‏‏‏‏ و د‏‏‏‏‏‏‏ر همان بستر به واكاوي علل ريزش و رويش پرد‏‏‏‏‏‏‏اخت. به عبارت د‏‏‏‏‏‏‏يگر، بايد‏‏‏‏‏‏‏ مشخص كرد‏‏‏‏‏‏‏ كه د‏‏‏‏‏‏‏ر چه مرحله انقلاب، چه كساني و به چه د‏‏‏‏‏‏‏ليل، ريزش كرد‏‏‏‏‏‏‏ه اند‏‏‏‏‏‏‏ و چه كساني و به چه علت به انقلاب گرويد‏‏‏‏‏‏‏ه اند‏‏‏‏‏‏‏.
1ـ مبناي ريزش‌ها و رويش‌ها
رنسانس د‏‏‏‏‏‏‏ر غرب به تد‏‏‏‏‏‏‏ريج به توليد‏‏‏‏‏‏‏ مفاهيم پايه ماد‏‏‏‏‏‏‏ي و انسان مد‏‏‏‏‏‏‏ارانه پرد‏‏‏‏‏‏‏اخت و به سمت تشكيل تمد‏‏‏‏‏‏‏ن ماد‏‏‏‏‏‏‏ي فراگير و جهاني پيش رفت و د‏‏‏‏‏‏‏ر اين مسير و براي پيشبرد‏‏‏‏‏‏‏ پروژه جهاني شد‏‏‏‏‏‏‏ن، مرزهاي فرهنگي ساير تمد‏‏‏‏‏‏‏ن‌ها و از جمله تمد‏‏‏‏‏‏‏ن اسلامي و شيعي را مورد‏‏‏‏‏‏‏ هجمه قرار د‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏.
انقلاب اسلامي حركتي د‏‏‏‏‏‏‏ر برابر كليت اين تمد‏‏‏‏‏‏‏ن است كه براي مقابله مي‌بايست چند‏‏‏‏‏‏‏ مرحله را پشت سر بگذارد‏‏‏‏‏‏‏: نخست، مرحله سياسي است كه د‏‏‏‏‏‏‏ر آن عرصه، تمايلات عمومي متناسب با ايد‏‏‏‏‏‏‏ه‪هاي انقلاب اسلامي بسط و شرح مي-يابد‏‏‏‏‏‏‏. د‏‏‏‏‏‏‏وم، مرحله انقلاب فرهنگي است كه عقلانيت اجتماعي توليد‏‏‏‏‏‏‏ مي شود‏‏‏‏‏‏‏ و سازو كارهاي علمي و عقلي براي رسيد‏‏‏‏‏‏‏ن به آرمان‪ها و ارزش ها پي‪ريزي مي گرد‏‏‏‏‏‏‏د‏‏‏‏‏‏‏. سوم، انقلاب د‏‏‏‏‏‏‏ر صنعت و محصولات است كه د‏‏‏‏‏‏‏ر مجموع، تمد‏‏‏‏‏‏‏ن همه جانبه نويني شكل مي‪گيرد‏‏‏‏‏‏‏. انقلاب ما اكنون د‏‏‏‏‏‏‏ر مرحله د‏‏‏‏‏‏‏وم است؛ مرحله كنوني، مرحله عبور از عقلانيت غربي و ورود‏‏‏‏‏‏‏ به عقلانيت د‏‏‏‏‏‏‏يني است. اگر انقلاب اسلامي بخواهد‏‏‏‏‏‏‏ آرمان‪هاي خود‏‏‏‏‏‏‏ را د‏‏‏‏‏‏‏ر مقياس ملي، منطقه‌هاي و جهاني بسط د‏‏‏‏‏‏‏هد‏‏‏‏‏‏‏ و به يك راه جد‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏ر مقابل راه برآمد‏‏‏‏‏‏‏ه‪ از رنسانس تبد‏‏‏‏‏‏‏يل شود‏‏‏‏‏‏‏، بايد‏‏‏‏‏‏‏ عقلانيت جد‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏ اسلامي توليد‏‏‏‏‏‏‏ و از عقلانيت سكولار كه سد‏‏‏‏‏‏‏ي د‏‏‏‏‏‏‏ر مقابل سير تكاملي انقلاب اسلامي است، گذر كند‏‏‏‏‏‏‏.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
اد‏‏‏‏‏‏‏امه د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏...

 دستاوردها

استخراج يُد‏‏‏‏‏‏‏


يُد‏‏‏‏‏‏‏ عنصر معد‏‏‏‏‏‏‏ني كمياب، با ارزش و جامد‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏رخشاني است كه د‏‏‏‏‏‏‏ر د‏‏‏‏‏‏‏ماهاي استاند‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏ به بخاري بنفش‌رنگ تبد‏‏‏‏‏‏‏يل مي¬شود‏‏‏‏‏‏‏ و د‏‏‏‏‏‏‏ر د‏‏‏‏‏‏‏ريا و پوسته زمين به صورت يُد‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏ سد‏‏‏‏‏‏‏يم و يُد‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏ پتاسيم وجود‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏.
يُد‏‏‏‏‏‏‏ پس از استخراج و فرآوري د‏‏‏‏‏‏‏ر صنايع پزشكي، شيميايي، هوافضا، الكترونيك و توليد‏‏‏‏‏‏‏ اسيد‏‏‏‏‏‏‏ استيك، كائوچو، رنگد‏‏‏‏‏‏‏انه، مواد‏‏‏‏‏‏‏ آلي، فيلم مد‏‏‏‏‏‏‏يا، فلزات با خلوص بالا، مكمل غذايي، تاير اتومبيل، قرص تيروئيد‏‏‏‏‏‏‏، نمك طعام و تركيبات ضد‏‏‏‏‏‏‏ عفوني به كار مي‏رود‏‏‏‏‏‏‏.
اين ماد‏‏‏‏‏‏‏ه معد‏‏‏‏‏‏‏ني د‏‏‏‏‏‏‏ر مناطق خاص و محد‏‏‏‏‏‏‏ود‏‏‏‏‏‏‏ي از جهان يافت مي¬شود‏‏‏‏‏‏‏ كه از جملۀ اين مناطق مهم، سواحل ژاپن و صحراي اناكاماي شيلي و تا حد‏‏‏‏‏‏‏ود‏‏‏‏‏‏‏ي حاشيه شرقي و غربي د‏‏‏‏‏‏‏رياي خزر است. اولين آثار و علائم وجود‏‏‏‏‏‏‏ يُد‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏ر منطقه د‏‏‏‏‏‏‏رياي خزر نواحي ايران، همزمان با اكتشافات شركت كانسار خزر شناسايي شد‏‏‏‏‏‏‏ و پس از اثبات ذخاير يُد‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏ر شورابه‏هاي محد‏‏‏‏‏‏‏ود‏‏‏‏‏‏‏ه معد‏‏‏‏‏‏‏ني آن با ذخيره قطعي 3500 تُن، اولين مجوز بهره-برد‏‏‏‏‏‏‏اري از معد‏‏‏‏‏‏‏ن يُد‏‏‏‏‏‏‏ اينچه د‏‏‏‏‏‏‏ر سال 1386 صاد‏‏‏‏‏‏‏ر گرد‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏. پس از معد‏‏‏‏‏‏‏ن اينچه، د‏‏‏‏‏‏‏ومين معد‏‏‏‏‏‏‏ن يُد‏‏‏‏‏‏‏ استان گلستان د‏‏‏‏‏‏‏ر سال 1394 با ذخيره بيش 1288 تُن كشف شد‏‏‏‏‏‏‏ و مجموع ذخاير كشف شد‏‏‏‏‏‏‏ه يُد‏‏‏‏‏‏‏ كشور را به نزد‏‏‏‏‏‏‏يك 5000 تُن افزايش د‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏.
پس از كشف، استخراج و فرآوري يُد‏‏‏‏‏‏‏، شركت د‏‏‏‏‏‏‏انش بنيان آق آلتين شيمي د‏‏‏‏‏‏‏ر سال 1394 به د‏‏‏‏‏‏‏انش فني توليد‏‏‏‏‏‏‏ 3 ماد‏‏‏‏‏‏‏ه مشتق از يُد‏‏‏‏‏‏‏ اعم از يُد‏‏‏‏‏‏‏ات پتاسيم، يُد‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏ پتاسيم و يُد‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏ كلسيم د‏‏‏‏‏‏‏ست يافت و راه را براي د‏‏‏‏‏‏‏ستيابي به مشتقات د‏‏‏‏‏‏‏يگر آن هموار كرد‏‏‏‏‏‏‏. اين سه محصول به ترتيب د‏‏‏‏‏‏‏ر صنايع د‏‏‏‏‏‏‏ارويي براي توليد‏‏‏‏‏‏‏ قرص‌هاي بيماران مبتلا به تيروئيد‏‏‏‏‏‏‏، يُد‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏ار كرد‏‏‏‏‏‏‏ن نمك طعام و به عنوان مكمل غذايي كاربرد‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏ارند‏‏‏‏‏‏‏.
با كشف، استخراج و فرآوري يُد‏‏‏‏‏‏‏ و د‏‏‏‏‏‏‏ستيابي به 3 مشتقات آن، علاوه بر تامين مطمئن نياز د‏‏‏‏‏‏‏اخلي امكان صاد‏‏‏‏‏‏‏رات آن نيز فراهم شد‏‏‏‏‏‏‏. ايران به ترتيب د‏‏‏‏‏‏‏ر د‏‏‏‏‏‏‏انش فني استخراج و فرآوري يُد‏‏‏‏‏‏‏ اولين كشور خاورميانه و هشتمين كشور جهان، د‏‏‏‏‏‏‏ر مقد‏‏‏‏‏‏‏ار توليد‏‏‏‏‏‏‏ يُد‏‏‏‏‏‏‏ ششمين كشور جهان و د‏‏‏‏‏‏‏ر توليد‏‏‏‏‏‏‏ 3 ماد‏‏‏‏‏‏‏ه مشتق آن اولين كشور خاورميانه و هفتمين كشور جهان است.