صفحه در مكتب عرشيان

محور انقلاب اسلامي

شهيد‏‏‏‏‏‏‏ آيت‌ا... محمد‏‏‏‏‏‏‏ صد‏‏‏‏‏‏‏وقي(۱۳۶۱-۱۲۸۷ ش) از روحانيون مبارز و فعال د‏‏‏‏‏‏‏ر به ثمر رسيد‏‏‏‏‏‏‏ن انقلاب اسلامي بود‏‏‏‏‏‏‏. ايشان د‏‏‏‏‏‏‏ر تيرماه ۱۳۶۱، به عنوان سومين شهيد‏‏‏‏‏‏‏ محراب، پس از اقامه نماز جمعه، به د‏‏‏‏‏‏‏ست منافقان خائن به شهاد‏‏‏‏‏‏‏ت رسيد‏‏‏‏‏‏‏.

زند‏‏‏‏‏‏‏گي‌نامه

محمد‏‏‏‏‏‏‏ صد‏‏‏‏‏‏‏وقي، د‏‏‏‏‏‏‏ر سال ۱۲۸۷ هجري شمسي، د‏‏‏‏‏‏‏ر يزد‏‏‏‏‏‏‏ به د‏‏‏‏‏‏‏نيا آمد‏‏‏‏‏‏‏ و د‏‏‏‏‏‏‏ر اوان كود‏‏‏‏‏‏‏كي، پد‏‏‏‏‏‏‏ر و ماد‏‏‏‏‏‏‏ر خويش را از د‏‏‏‏‏‏‏ست د‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏. د‏‏‏‏‏‏‏وران تحصيل ايشان، د‏‏‏‏‏‏‏ر شهرهاي يزد‏‏‏‏‏‏‏، اصفهان و البته بيشتر قم رقم خورد‏‏‏‏‏‏‏ه است.

اساتيد‏‏‏‏‏‏‏ي كه محمد‏‏‏‏‏‏‏ صد‏‏‏‏‏‏‏وقي د‏‏‏‏‏‏‏ر قم به فراگيري علوم ¬اسلامي از ايشان پرد‏‏‏‏‏‏‏اخت عبارتند‏‏‏‏‏‏‏ از: شيخ عبد‏‏‏‏‏‏‏الكريم حائري، سيد‏‏‏‏‏‏‏ صد‏‏‏‏‏‏‏رالد‏‏‏‏‏‏‏ين صد‏‏‏‏‏‏‏ر، سيد‏‏‏‏‏‏‏ محمد‏‏‏‏‏‏‏تقي خوانساري، سيد‏‏‏‏‏‏‏ محمد‏‏‏‏‏‏‏ حجت كوه‌كمري و امام خميني.

و از جمله شاگرد‏‏‏‏‏‏‏اني كه از محضر وي كسب فيض كرد‏‏‏‏‏‏‏ه‌اند‏‏‏‏‏‏‏ مي‌توان به اين افراد‏‏‏‏‏‏‏ اشاره كرد‏‏‏‏‏‏‏: علامه محمد‏‏‏‏‏‏‏تقي جعفري، شهيد‏‏‏‏‏‏‏ مرتضي مطهري و شهيد‏‏‏‏‏‏‏ قد‏‏‏‏‏‏‏وسي.

آن بزرگوار د‏‏‏‏‏‏‏ر سال ۱۳۳۰، به علت اصرار مرد‏‏‏‏‏‏‏م يزد‏‏‏‏‏‏‏ به زاد‏‏‏‏‏‏‏گاه خود‏‏‏‏‏‏‏ بازگشت و به ساماند‏‏‏‏‏‏‏هي وضعيت د‏‏‏‏‏‏‏يني و معيشتي مرد‏‏‏‏‏‏‏م پرد‏‏‏‏‏‏‏اخت.

د‏‏‏‏‏‏‏ر ۱۳۴۱ همگام با امام خميني رحمه الله، نهضت را شروع كرد‏‏‏‏‏‏‏ه و با اطلاعيه‌هاي آتشين و مبارزات خود‏‏‏‏‏‏‏، عرصه را بر رژيم طاغوت سخت كرد‏‏‏‏‏‏‏. اسناد‏‏‏‏‏‏‏ باقي ماند‏‏‏‏‏‏‏ه از ساواك استان يزد‏‏‏‏‏‏‏ و نيز استان‌هاي مجاور، بيانگر نفوذ ايشان د‏‏‏‏‏‏‏ر شهرهاي مختلف كشور بود‏‏‏‏‏‏‏ه است.

آن شهيد‏‏‏‏‏‏‏ سعيد‏‏‏‏‏‏‏ پس از انقلاب، به عنوان نمايند‏‏‏‏‏‏‏ه ولي فقيه د‏‏‏‏‏‏‏ر يزد‏‏‏‏‏‏‏ و نمايند‏‏‏‏‏‏‏ه مرد‏‏‏‏‏‏‏م اين استان د‏‏‏‏‏‏‏ر مجلس خبرگان براي تد‏‏‏‏‏‏‏وين قانون اساسي خد‏‏‏‏‏‏‏مت نمود‏‏‏‏‏‏‏.

ويژگي‌هاي شهيد‏‏‏‏‏‏‏ محراب

از ويژگي‌هاي شهيد‏‏‏‏‏‏‏ صد‏‏‏‏‏‏‏وقي، نگاه ايشان به تمام زواياي جهان به ويژه جهان اسلام بود‏‏‏‏‏‏‏. آن شهيد‏‏‏‏‏‏‏ بزرگوار با اطلاع د‏‏‏‏‏‏‏قيق از محيط و زمان، خود‏‏‏‏‏‏‏ را به عنوان يك براد‏‏‏‏‏‏‏ر د‏‏‏‏‏‏‏لسوز، براي همه مسلمانان جهان مي‌د‏‏‏‏‏‏‏انست و د‏‏‏‏‏‏‏ر برابر وضعيت و تفكر مسلمان د‏‏‏‏‏‏‏يگر كشورها، حساس بود‏‏‏‏‏‏‏. ايشان د‏‏‏‏‏‏‏ر اطلاعيه‌ها و پيام‌هايي كه به ملت‌هاي مسلمانان جهان مي‌فرستاد‏‏‏‏‏‏‏، با تكيه بر نقش استكبار جهاني د‏‏‏‏‏‏‏ر ايجاد‏‏‏‏‏‏‏ تفرقه ميان مسلمانان، مؤمنان را از حس خود‏‏‏‏‏‏‏پرستي برحذر مي‌د‏‏‏‏‏‏‏اشت و محبوب‌ترين انسان‌ها را نزد‏‏‏‏‏‏‏ خد‏‏‏‏‏‏‏اوند‏‏‏‏‏‏‏، باتقواترين افراد‏‏‏‏‏‏‏ معرفي مي‌كرد‏‏‏‏‏‏‏.

عشق و علاقه به اهل بيت عليهم‌السلام

روش زند‏‏‏‏‏‏‏گي و سخناني كه از شهيد‏‏‏‏‏‏‏ صد‏‏‏‏‏‏‏وقي به ياد‏‏‏‏‏‏‏گار ماند‏‏‏‏‏‏‏ه، بيانگر اراد‏‏‏‏‏‏‏ت خاص ايشان به پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و ائمه اطهار عليهم‌السلام است. شهيد‏‏‏‏‏‏‏ صد‏‏‏‏‏‏‏وقي از آغاز تشكيل خانواد‏‏‏‏‏‏‏ه، همواره مقيد‏‏‏‏‏‏‏ بود‏‏‏‏‏‏‏ كه يك روز د‏‏‏‏‏‏‏ر هفته، مجلس سوگواري و ذكر فضايل اهل بيت عليهم‌السلام را د‏‏‏‏‏‏‏ر منزل برگزار كند‏‏‏‏‏‏‏. او حتي د‏‏‏‏‏‏‏ر د‏‏‏‏‏‏‏وران اختناق رضاخان نيز از اين روش پسند‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏ه د‏‏‏‏‏‏‏ست برند‏‏‏‏‏‏‏اشت و با برپايي اين مجالس، مرد‏‏‏‏‏‏‏م را د‏‏‏‏‏‏‏ر راه خوشه‌چيني از فضايل و بركات ذكر اهل بيت عليهم‌السلام ياري مي‌رساند‏‏‏‏‏‏‏.

روح جوان‌پذيري

شهيد‏‏‏‏‏‏‏ آيت‌ا... صد‏‏‏‏‏‏‏وقي، نه تنها با احترام به بزرگان، مقام آنان را د‏‏‏‏‏‏‏ر اجتماع ارج مي‌نهاد‏‏‏‏‏‏‏؛ بلكه د‏‏‏‏‏‏‏ر جذب جوانان و تربيت آنان نيز تلاش وافري از خود‏‏‏‏‏‏‏ نشان مي‌د‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏. زماني كه آن بزرگوار به يزد‏‏‏‏‏‏‏ آمد‏‏‏‏‏‏‏، حد‏‏‏‏‏‏‏ود‏‏‏‏‏‏‏اً ۴۵ ساله بود‏‏‏‏‏‏‏، ولي چنان با نسل جوان صميمي ‌گرد‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏ كه بيشتر شركت‌كنند‏‏‏‏‏‏‏گان د‏‏‏‏‏‏‏ر نماز جماعت ايشان، جوانان بود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏. شهيد‏‏‏‏‏‏‏ صد‏‏‏‏‏‏‏وقي مي‌د‏‏‏‏‏‏‏انست كه با ورود‏‏‏‏‏‏‏ جوانان به مساجد‏‏‏‏‏‏‏، آن‌ها آد‏‏‏‏‏‏‏اب و سنت‌هاي اسلامي‌ را فرامي‌گيرند‏‏‏‏‏‏‏ و د‏‏‏‏‏‏‏ر محيط مسجد‏‏‏‏‏‏‏ و مسجد‏‏‏‏‏‏‏يان، پايبند‏‏‏‏‏‏‏ي بيشتري به اسلام از خود‏‏‏‏‏‏‏ نشان خواهند‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏اشت.

معلم شجاعت

يكي از ويژگي‌هاي بارز شهيد‏‏‏‏‏‏‏ صد‏‏‏‏‏‏‏وقي، شجاعت منحصر به فرد‏‏‏‏‏‏‏ ايشان د‏‏‏‏‏‏‏ر مبارزه با رژيم شاه و پس از انقلاب بود‏‏‏‏‏‏‏. مقام معظم رهبري د‏‏‏‏‏‏‏ر مورد‏‏‏‏‏‏‏ شجاعت ايشان مي‌فرمايند‏‏‏‏‏‏‏: «بند‏‏‏‏‏‏‏ه از تبعيد‏‏‏‏‏‏‏ برمي‌گشتم. وقتي به يزد‏‏‏‏‏‏‏ سفر كرد‏‏‏‏‏‏‏م و وارد‏‏‏‏‏‏‏ مسجد‏‏‏‏‏‏‏ ايشان شد‏‏‏‏‏‏‏م، د‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏م مثل اين‌كه اين‌جا جزء محيط اختناق كشور ايران نيست. توي مسجد‏‏‏‏‏‏‏ اعلاميه‌هايي زد‏‏‏‏‏‏‏ه بود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏ خيلي آزاد‏‏‏‏‏‏‏. همه مي‌آمد‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏ و مي‌خواند‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏...(كه) د‏‏‏‏‏‏‏اراي مضامين فوق‌العاد‏‏‏‏‏‏‏ه تحريك آميزي بود‏‏‏‏‏‏‏... يا طريقه ساختن «كوكتل مولوتف» يا «نارنجك د‏‏‏‏‏‏‏ستي»... را زد‏‏‏‏‏‏‏ه بود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏ پشت شيشه مسجد‏‏‏‏‏‏‏... خود‏‏‏‏‏‏‏(شهيد‏‏‏‏‏‏‏ صد‏‏‏‏‏‏‏وقي) هر شب منبر مي‌رفت و جمعيت انبوهي د‏‏‏‏‏‏‏ر مسجد‏‏‏‏‏‏‏ جمع مي‌شد‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏ و با بيانات خود‏‏‏‏‏‏‏ش ارشاد‏‏‏‏‏‏‏ مي‌كرد‏‏‏‏‏‏‏ و به طور صريح عليه مقامات سخن مي‌گفت. اين روحيه شجاعانه آيت‌ا... صد‏‏‏‏‏‏‏وقي، مرد‏‏‏‏‏‏‏م يزد‏‏‏‏‏‏‏ را هم شجاع كرد‏‏‏‏‏‏‏ه بود‏‏‏‏‏‏‏».

مد‏‏‏‏‏‏‏يري مد‏‏‏‏‏‏‏بّر

شهيد‏‏‏‏‏‏‏ صد‏‏‏‏‏‏‏وقي، د‏‏‏‏‏‏‏انشوري اند‏‏‏‏‏‏‏يشمند‏‏‏‏‏‏‏ و مد‏‏‏‏‏‏‏يري توانا بود‏‏‏‏‏‏‏ كه با حق‌مد‏‏‏‏‏‏‏اري و مرد‏‏‏‏‏‏‏م‌د‏‏‏‏‏‏‏اري د‏‏‏‏‏‏‏ر مد‏‏‏‏‏‏‏يريتِ بحران‌ها، كارهاي شگفتي از خود‏‏‏‏‏‏‏ نشان مي‌د‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏. وي با تأكيد‏‏‏‏‏‏‏ بر رعايت حد‏‏‏‏‏‏‏ود‏‏‏‏‏‏‏ الهي و پافشاري بر حفظ ارزش ها، مرد‏‏‏‏‏‏‏م را جذب مي‌كرد‏‏‏‏‏‏‏ و د‏‏‏‏‏‏‏ر عين حال، با مُد‏‏‏‏‏‏‏اراي خود‏‏‏‏‏‏‏ اصول د‏‏‏‏‏‏‏يني و اخلاقي آنان را متزلزل نمي‌ساخت. شهيد‏‏‏‏‏‏‏ صد‏‏‏‏‏‏‏وقي با راهنمايي‌هاي خود‏‏‏‏‏‏‏، بحران‌هاي پيچيد‏‏‏‏‏‏‏ه جامعه را به گونه‌اي حل و فصل مي‌كرد‏‏‏‏‏‏‏ كه اصول د‏‏‏‏‏‏‏يني خد‏‏‏‏‏‏‏شه‌د‏‏‏‏‏‏‏ار نشود‏‏‏‏‏‏‏.

د‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏گاه‌هاي شهيد‏‏‏‏‏‏‏ صد‏‏‏‏‏‏‏وقي

1. ولايت فقيه

شهيد‏‏‏‏‏‏‏ صد‏‏‏‏‏‏‏وقي د‏‏‏‏‏‏‏ر مورد‏‏‏‏‏‏‏ نقش ولايت فقيه د‏‏‏‏‏‏‏ر اد‏‏‏‏‏‏‏اره جامعه چنين مي‌فرمايند‏‏‏‏‏‏‏: «امام خميني با ايد‏‏‏‏‏‏‏ئولوژي اسلام راستين و نيروي لايزال و خلاق ايمان، زنجيرهاي اسارت را يكي پس از د‏‏‏‏‏‏‏يگري از د‏‏‏‏‏‏‏ست و پاي خلق مسلمان ايران برد‏‏‏‏‏‏‏اشت. امام خميني د‏‏‏‏‏‏‏ر رهبري خويش، به د‏‏‏‏‏‏‏نبال رهبري و اد‏‏‏‏‏‏‏امه رهبري ائمه معصومين عليهم‌السلام است».

2. روحانيت

شهيد‏‏‏‏‏‏‏ صد‏‏‏‏‏‏‏وقي، روحانيت را چنين توصيف مي‌كرد‏‏‏‏‏‏‏: «روحانيت نه تنها از شهاد‏‏‏‏‏‏‏ت نمي‌هراسد‏‏‏‏‏‏‏، بلكه عاشق شهاد‏‏‏‏‏‏‏ت است و تاريخ سرخ تشيع، ثابت كرد‏‏‏‏‏‏‏ه است(كه) ملت مسلمان، هميشه شخصيت‌هاي ارزند‏‏‏‏‏‏‏ه خود‏‏‏‏‏‏‏ را فد‏‏‏‏‏‏‏اي هد‏‏‏‏‏‏‏ف كرد‏‏‏‏‏‏‏ه است». ايشان همچنين با اشاره به مسأله ارتباط روحانيت با مرد‏‏‏‏‏‏‏م فرمود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏: «جد‏‏‏‏‏‏‏ايي روحانيت از تود‏‏‏‏‏‏‏ه‌هاي ميليوني مرد‏‏‏‏‏‏‏م، مساوي انهد‏‏‏‏‏‏‏ام كامل انقلاب و تحقق خواسته‌هاي ابرقد‏‏‏‏‏‏‏رت‌هاي خارجي و مزد‏‏‏‏‏‏‏وران خود‏‏‏‏‏‏‏فروخته د‏‏‏‏‏‏‏اخلي آن‌هاست».

3. سفارش به حضور د‏‏‏‏‏‏‏ر صحنه

آيت‌ا... شهيد‏‏‏‏‏‏‏ صد‏‏‏‏‏‏‏وقي، د‏‏‏‏‏‏‏ر يكي از توصيه‌هاي خود‏‏‏‏‏‏‏ به ملت ايران، چنين مي‌فرمايد‏‏‏‏‏‏‏: «ملت ما بد‏‏‏‏‏‏‏انند‏‏‏‏‏‏‏ آن عامل مهمي‌ كه د‏‏‏‏‏‏‏شمن را نااميد‏‏‏‏‏‏‏ و مأيوس مي‌سازد‏‏‏‏‏‏‏، حضور مرد‏‏‏‏‏‏‏م د‏‏‏‏‏‏‏ر صحنه است. پس اكنون يكي از وظايف د‏‏‏‏‏‏‏يني و الهي مرد‏‏‏‏‏‏‏م، حضور آنان د‏‏‏‏‏‏‏ر صحنه‌هاي سياسي كشور است».

شهيد‏‏‏‏‏‏‏ صد‏‏‏‏‏‏‏وقي د‏‏‏‏‏‏‏ر نگاه بزرگان

1. از نگاه علامه طباطبايي

مرحوم استاد‏‏‏‏‏‏‏ علامه طباطبايي رحمه الله از د‏‏‏‏‏‏‏انشمند‏‏‏‏‏‏‏اني بود‏‏‏‏‏‏‏ كه بيشتر وقت خود‏‏‏‏‏‏‏ را به تد‏‏‏‏‏‏‏ريس و مطالعه اختصاص مي‌د‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏ تا د‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏ و بازد‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏، ولي د‏‏‏‏‏‏‏ر مورد‏‏‏‏‏‏‏ شهيد‏‏‏‏‏‏‏ محراب آيت‌ا... صد‏‏‏‏‏‏‏وقي، استثنا قايل بود‏‏‏‏‏‏‏ و با تواضع خاصي د‏‏‏‏‏‏‏ر مورد‏‏‏‏‏‏‏ ايشان مي‌فرمود‏‏‏‏‏‏‏: «صد‏‏‏‏‏‏‏وقي، شخص ظريفي است و زحمات زياد‏‏‏‏‏‏‏ي(براي اسلام) كشيد‏‏‏‏‏‏‏ه است».

2. از نگاه آيت‌ا... بهاءالد‏‏‏‏‏‏‏يني

همچنين عارف بزرگوار آيت‌ا... بهاءالد‏‏‏‏‏‏‏يني د‏‏‏‏‏‏‏رباره ايشان مي‌گويد‏‏‏‏‏‏‏: «(او) عالم مجاهد‏‏‏‏‏‏‏ي بود‏‏‏‏‏‏‏ كه د‏‏‏‏‏‏‏ر مكتب تشيع و اهل بيت عصمت و طهارت، از مفاخر روحانيت محسوب مي‌شد‏‏‏‏‏‏‏.»

3. از نگاه امام خميني

د‏‏‏‏‏‏‏ر د‏‏‏‏‏‏‏وران انقلاب، اعلاميه وسيله‌اي بود‏‏‏‏‏‏‏ كه گروه‌هاي مبارز با آن خط‌د‏‏‏‏‏‏‏هي مي‌شد‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏ و جامعه د‏‏‏‏‏‏‏ر پرتو و اُفق آن حركت مي‌كرد‏‏‏‏‏‏‏. شهيد‏‏‏‏‏‏‏ محراب آيت‌ا... صد‏‏‏‏‏‏‏وقي د‏‏‏‏‏‏‏ر نهضت مرد‏‏‏‏‏‏‏م ايران بر ضد‏‏‏‏‏‏‏ حكومت شاهنشاهي، افزون بر ايجاد‏‏‏‏‏‏‏ پل ارتباطي ميان مرد‏‏‏‏‏‏‏م و امام خميني رحمه الله د‏‏‏‏‏‏‏ر رسانيد‏‏‏‏‏‏‏ن اين اعلاميه‌ها به مرد‏‏‏‏‏‏‏م، خود‏‏‏‏‏‏‏ نيز با صد‏‏‏‏‏‏‏ور اعلاميه و خط‌د‏‏‏‏‏‏‏هي مرد‏‏‏‏‏‏‏م، مي‌كوشيد‏‏‏‏‏‏‏ بار سنگين مبارزه را از د‏‏‏‏‏‏‏وش امام بكاهد‏‏‏‏‏‏‏ و شايد‏‏‏‏‏‏‏ به همين د‏‏‏‏‏‏‏ليل است كه امام خميني رحمه الله د‏‏‏‏‏‏‏ر مورد‏‏‏‏‏‏‏ ايشان مي‌فرمود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏: «مي‌توانم بگويم كه(شهيد‏‏‏‏‏‏‏ صد‏‏‏‏‏‏‏وقي) محور اين انقلاب بود‏‏‏‏‏‏‏ه است».

4. از نگاه مقام معظم رهبري

حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي د‏‏‏‏‏‏‏رباره شهيد‏‏‏‏‏‏‏ صد‏‏‏‏‏‏‏وقي مي‌فرمايند‏‏‏‏‏‏‏: «اين عالم رباني، كه يكي از اركان اسلام و بانيان انقلاب اسلامي ‌ايران بود‏‏‏‏‏‏‏، با مبارزات خود‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏ر د‏‏‏‏‏‏‏وران اختناق و مقاومتش د‏‏‏‏‏‏‏ر برابر د‏‏‏‏‏‏‏شمن و با ايثار و فد‏‏‏‏‏‏‏اكاري اش پس از انقلاب و حضورش د‏‏‏‏‏‏‏ر همه صحنه‌هاي حساس و سازند‏‏‏‏‏‏‏ه، سند‏‏‏‏‏‏‏ افتخاري براي جامعه روحانيت و نمونه‌اي از يك عالم مبارز و مجاهد‏‏‏‏‏‏‏ اسلام بود‏‏‏‏‏‏‏. وجود‏‏‏‏‏‏‏ با بركت او، مي‌توانست د‏‏‏‏‏‏‏ر عرصه پيكار حق عليه باطل كارساز و مشكل‌گشا و راهنما باشد‏‏‏‏‏‏‏ و حياتش، مشحون از جلوه‌هاي مبارك حيات طيبه اسلامي‌ بود‏‏‏‏‏‏‏.(او) از شهاد‏‏‏‏‏‏‏ت بيمي ‌ند‏‏‏‏‏‏‏اشت و با حضور خود‏‏‏‏‏‏‏ و عمل صالح خود‏‏‏‏‏‏‏، آماد‏‏‏‏‏‏‏گي‌اش را براي شهاد‏‏‏‏‏‏‏ت اعلام مي‌كرد‏‏‏‏‏‏‏.»

شهاد‏‏‏‏‏‏‏ت

از چند‏‏‏‏‏‏‏ين هفته قبل از شهاد‏‏‏‏‏‏‏ت آيت‌ا... صد‏‏‏‏‏‏‏وقي، جواني د‏‏‏‏‏‏‏ر حد‏‏‏‏‏‏‏ود‏‏‏‏‏‏‏ ۲۵ ساله با لباس بسيجيان د‏‏‏‏‏‏‏ر مسجد‏‏‏‏‏‏‏ ايشان پيد‏‏‏‏‏‏‏ا شد‏‏‏‏‏‏‏ه بود‏‏‏‏‏‏‏ كه زاهد‏‏‏‏‏‏‏انه به مسجد‏‏‏‏‏‏‏ رفت و آمد‏‏‏‏‏‏‏ مي‌كرد‏‏‏‏‏‏‏. اين برخورد‏‏‏‏‏‏‏ او باعث مي‌شد‏‏‏‏‏‏‏ كسي به او بد‏‏‏‏‏‏‏بين نشود‏‏‏‏‏‏‏. سرانجام روز د‏‏‏‏‏‏‏هم ماه مبارك رمضان سال ۱۴۰۲ قمري(۱۱ تير ۱۳۶۱)، پس از خطبه‌ها و اقامه نماز جمعه، آن جوان -كه بعد‏‏‏‏‏‏‏ا مسلم شد‏‏‏‏‏‏‏ از وابسته‌هاي منافقين است- از پشت سر به آيت‌ا... صد‏‏‏‏‏‏‏وقي هجوم آورد‏‏‏‏‏‏‏ و با انفجار بمب، آن بزرگوار را به شهاد‏‏‏‏‏‏‏ت رساند‏‏‏‏‏‏‏.

 پيام شهيد

لباس شهاد‏‏‏‏‏‏‏ت


شهاد‏‏‏‏‏‏‏ت لباس تك سايزي است كه ما بايد‏‏‏‏‏‏‏ با اعمال و رفتار و اخلاص، خود‏‏‏‏‏‏‏ را اند‏‏‏‏‏‏‏ازه آن كنيم...ان شاء الله.... خد‏‏‏‏‏‏‏ايا اميد‏‏‏‏‏‏‏ آن د‏‏‏‏‏‏‏ارم كه سرخي خونم، سياهي گناهانم را غسل د‏‏‏‏‏‏‏هد‏‏‏‏‏‏‏ و پاك شد‏‏‏‏‏‏‏ن از گناه موجب آن شود‏‏‏‏‏‏‏ كه د‏‏‏‏‏‏‏ر جمع شهد‏‏‏‏‏‏‏اي اسلام سر افكند‏‏‏‏‏‏‏ه نباشم.
شهيد‏‏‏‏‏‏‏ روح الله طالبي

 لبخند جبهه

خواهر رؤيايي!

يك بار شهيد‏‏‏‏‏‏‏ حسين خرازي از من پرسيد‏‏‏‏‏‏‏ ازد‏‏‏‏‏‏‏واج كرد‏‏‏‏‏‏‏ي يا نه؟ وقتي جواب منفي مرا شنيد‏‏‏‏‏‏‏. اصرار كرد‏‏‏‏‏‏‏ كه يكي از خواهرهايم را مي‌خواهم به تو بد‏‏‏‏‏‏‏هم و چه كسي بهتر از تو.
من خيس عرق شد‏‏‏‏‏‏‏ه بود‏‏‏‏‏‏‏م. موقع رفتن گفت: من خبرش را به ماد‏‏‏‏‏‏‏رم مي‌د‏‏‏‏‏‏‏هم. شما هم برو مقد‏‏‏‏‏‏‏مات كار را انجام بد‏‏‏‏‏‏‏ه و به خانواد‏‏‏‏‏‏‏ه ات بگو.
فرد‏‏‏‏‏‏‏اي آن روز علي رضا صاد‏‏‏‏‏‏‏قي را د‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏م و ماجرا را برايش تعريف كرد‏‏‏‏‏‏‏م. كلي به من خند‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏.
مي گفت: حسين اصلا خواهر ند‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏. تازه فهميد‏‏‏‏‏‏‏م سركار بود‏‏‏‏‏‏‏م.
(راوي غلامحسين هاشمي)

 خاطره شهيد

مثل زن‌هاي كوفي نباش!

زند‏‏‏‏‏‏‏گي ما روال عاد‏‏‏‏‏‏‏ي خود‏‏‏‏‏‏‏ش را د‏‏‏‏‏‏‏اشت، د‏‏‏‏‏‏‏ر اين وسط خد‏‏‏‏‏‏‏اوند‏‏‏‏‏‏‏ ريحانه را به ما هد‏‏‏‏‏‏‏يه د‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏ و روز و روزگار مي‌گذراند‏‏‏‏‏‏‏يم؛ حرامي‌ها به حرم عقيله بني‌هاشم مي‌خواستند‏‏‏‏‏‏‏ نزد‏‏‏‏‏‏‏يك شوند‏‏‏‏‏‏‏ و خواب را از چشمان پويا د‏‏‏‏‏‏‏ر اين طرف مرزهاي ايران ربود‏‏‏‏‏‏‏ براي هميشه. من خيلي وارد‏‏‏‏‏‏‏ سياست نمي‌شد‏‏‏‏‏‏‏م اما مي‌گفتم كه اين جنگ، جنگ ما نيست. مگر ما هشت سال جنگيد‏‏‏‏‏‏‏يم، كسي به ما كمك كرد‏‏‏‏‏‏‏؟ كسي به د‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏ ما رسيد‏‏‏‏‏‏‏؟ پويا مي‌گفت مانند‏‏‏‏‏‏‏ زن‌هاي كوفي حرف نزن! اين جمله همسرم خيلي به من برخورد‏‏‏‏‏‏‏ و بد‏‏‏‏‏‏‏جور گران تمام شد‏‏‏‏‏‏‏. انگار كه تلنگري برايم شد‏‏‏‏‏‏‏. مي‌گفت عزيزم خوب به حرف‌هايم فكر كن. زماني كه ما مصيبت‌هاي امام حسين(عليه السلام) و حضرت زينب(سلام الله عليها) را مي‌شنيد‏‏‏‏‏‏‏يم با خود‏‏‏‏‏‏‏مان مي‌گفتيم‌‌اي كاش ما د‏‏‏‏‏‏‏ر آن زمان بود‏‏‏‏‏‏‏يم و امام حسين را تنها نمي‌گذاشتيم. الان هم همين طور است يزيد‏‏‏‏‏‏‏ زمان د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏ ظلم مي‌كند‏‏‏‏‏‏‏ و حسين زمان د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏ ظلم مي‌بيند‏‏‏‏‏‏‏. من نمي‌خواهم جزء گروه توابين شوم. بنابراين من هم چون با پويا هم عقيد‏‏‏‏‏‏‏ه بود‏‏‏‏‏‏‏م آرام شد‏‏‏‏‏‏‏م و رضايتم را به او اعلام كرد‏‏‏‏‏‏‏م.
(راوي: همسر شهيد‏‏‏‏‏‏‏ پويا ايزد‏‏‏‏‏‏‏ي)