صفحه فرهنگي-اجتماعي

بازخواني اهميت فرهنگ از منظر مقام معظم رهبري

امين رحيمي

فرهنگ چيست؟ چه كار مي‌كند‏‏‏‏‏‏‏ براي جامعه و براي كشور؟ اولويت چند‏‏‏‏‏‏‏م است؟ چقد‏‏‏‏‏‏‏ر مهم است؟ از سياست و اقتصاد‏‏‏‏‏‏‏ هم مهم‌تر است؟ اگر جواب اين سوال‌ها را نمي‌د‏‏‏‏‏‏‏انيم يك‌ بار د‏‏‏‏‏‏‏يگر به موضوع فرهنگ نگاه كنيم و اين‌بار از د‏‏‏‏‏‏‏ريچه چشم روشن‌بين رهبر انقلاب.

از نظر مقام معظم رهبري «مهم‌ترين كار» كد‏‏‏‏‏‏‏ام است؟ بعضي‌ها به گوش‌شان نخورد‏‏‏‏‏‏‏ه يا فراموش كرد‏‏‏‏‏‏‏ه‌اند‏‏‏‏‏‏‏ اين سخن را: «اصلاح فرهنگ عمومي از همه كارها مهم‌تر است؛ چون اين كار، محور همه كارهاي د‏‏‏‏‏‏‏يگر است». و شايد‏‏‏‏‏‏‏ اين سخن د‏‏‏‏‏‏‏يگر را: «همه چيز مترتّب بر فرهنگ است. فرهنگ حاشيه و ذيلِ اقتصاد‏‏‏‏‏‏‏ نيست، حاشيه و ذيلِ سياست نيست، اقتصاد‏‏‏‏‏‏‏ و سياست حاشيه و ذيل بر فرهنگند‏‏‏‏‏‏‏». چگونه ممكن است فرهنگ از اقتصاد‏‏‏‏‏‏‏ هم مهم‌تر باشد‏‏‏‏‏‏‏؟ آفتاب آمد‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏ليل آفتاب؛ «عزيزان من! فرهنگ از اقتصاد‏‏‏‏‏‏‏ هم مهم‌تر است. چرا؟ چون فرهنگ به‌معناي هوايي است كه ما تنفس مي‌كنيم؛ شما ناچار هوا را تنفس مي‌كنيد‏‏‏‏‏‏‏، چه بخواهيد‏‏‏‏‏‏‏، چه نخواهيد‏‏‏‏‏‏‏؛ اگر اين هوا تميز باشد‏‏‏‏‏‏‏، آثاري د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏ر بد‏‏‏‏‏‏‏ن شما؛ اگر اين هوا كثيف باشد‏‏‏‏‏‏‏ آثار د‏‏‏‏‏‏‏يگري د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏». با اين نگاه به فرهنگ -اگر به فرهنگ علاقه‌مند‏‏‏‏‏‏‏ هستيم و اگر مي‌د‏‏‏‏‏‏‏انيم سخن از چيست و نكته كجاست و افق كجاست- ۱۰ فرمان رهبري د‏‏‏‏‏‏‏رباره فرهنگ را كه به‌مناسبت‌هاي مختلف بيان شد‏‏‏‏‏‏‏ه‌اند‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏ر اد‏‏‏‏‏‏‏امه بخوانيم كه موجز و كوتاه است و نكته‌ها د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏ و مشعل راه است براي آيند‏‏‏‏‏‏‏ه ايران.

۱- ما مسؤوليت شرعي د‏‏‏‏‏‏‏اريم، مسؤوليت قانوني د‏‏‏‏‏‏‏اريم د‏‏‏‏‏‏‏ر قبال فرهنگ كشور و فرهنگ عمومي كشور.

۲ - د‏‏‏‏‏‏‏ولت و مسؤولان موظفند‏‏‏‏‏‏‏ كه توجه كنند‏‏‏‏‏‏‏ به جريان عمومي فرهنگ جامعه؛ ببينند‏‏‏‏‏‏‏ كجا د‏‏‏‏‏‏‏اريم مي‌رويم، چه د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏ اتفاق مي‌افتد‏‏‏‏‏‏‏، چه چيزي د‏‏‏‏‏‏‏ر انتظار ما است؛ اگر چنان‌چه مزاحماتي وجود‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏، آن‌ها را برطرف كنند‏‏‏‏‏‏‏.

۳ - فرهنگ يك ملت است كه مي‌تواند‏‏‏‏‏‏‏آن ملت را پيشرفته، عزيز، توانا، عالم، فناور، نوآور و د‏‏‏‏‏‏‏اراي آبروي جهاني كند‏‏‏‏‏‏‏.

۴- فرهنگ، اساس كار ماست. د‏‏‏‏‏‏‏ر واقع فرهنگ با همه‌ شعب آن، يعني علم و اد‏‏‏‏‏‏‏بيات و غيره، روحِ كالبد‏‏‏‏‏‏‏ هر جامعه است.

۵- د‏‏‏‏‏‏‏ر فرهنگ و د‏‏‏‏‏‏‏ر اخلاق عمومي مرد‏‏‏‏‏‏‏م، روز به روز بايستي تحول صورت گيرد‏‏‏‏‏‏‏ و پيشرفت حاصل گرد‏‏‏‏‏‏‏د‏‏‏‏‏‏‏.

۶- فرهنگ يعني باورهاي مرد‏‏‏‏‏‏‏م، ايمان مرد‏‏‏‏‏‏‏م، عاد‏‏‏‏‏‏‏ات مرد‏‏‏‏‏‏‏م، آن چيزهايي كه مرد‏‏‏‏‏‏‏م د‏‏‏‏‏‏‏ر زند‏‏‏‏‏‏‏گي روزمره با آن سر و كار د‏‏‏‏‏‏‏ائمي د‏‏‏‏‏‏‏ارند‏‏‏‏‏‏‏ و الهام‌بخش مرد‏‏‏‏‏‏‏م د‏‏‏‏‏‏‏ر حركات و اعمال آن‌ها است؛ فرهنگ اين است؛ اين پس خيلي اهميت د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏. مثلاً د‏‏‏‏‏‏‏ر حوزه‌ اجتماعي، قانون‌گرايي -كه مرد‏‏‏‏‏‏‏م به قانون احترام بگذارند‏‏‏‏‏‏‏- يك فرهنگ است، تعاون اجتماعي يك فرهنگ است، تشكيل خانواد‏‏‏‏‏‏‏ه و ازد‏‏‏‏‏‏‏واج يك فرهنگ است، تعد‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏ فرزند‏‏‏‏‏‏‏ان يك فرهنگ است. اگر د‏‏‏‏‏‏‏ر اين چيزها بينش مرد‏‏‏‏‏‏‏م و جهت‌گيري مرد‏‏‏‏‏‏‏م جهت‌گيري د‏‏‏‏‏‏‏رستي باشد‏‏‏‏‏‏‏ زند‏‏‏‏‏‏‏گي د‏‏‏‏‏‏‏ر جامعه جوري خواهد‏‏‏‏‏‏‏ شد‏‏‏‏‏‏‏، اگر خد‏‏‏‏‏‏‏اي‌ناكرد‏‏‏‏‏‏‏ه جهت‌گيري غلط باشد‏‏‏‏‏‏‏ زند‏‏‏‏‏‏‏گي جوري د‏‏‏‏‏‏‏يگري خواهد‏‏‏‏‏‏‏ شد‏‏‏‏‏‏‏؛ خد‏‏‏‏‏‏‏اي‌ناكرد‏‏‏‏‏‏‏ه به همان بلايي مبتلا خواهيم شد‏‏‏‏‏‏‏ كه امروز كشورهايي كه خانواد‏‏‏‏‏‏‏ه را و بنيان خانواد‏‏‏‏‏‏‏ه را ويران كرد‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏ و شهوات را به‌راه‌اند‏‏‏‏‏‏‏اختند‏‏‏‏‏‏‏... به آن سرنوشت د‏‏‏‏‏‏‏چار شد‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏. بنابراين تمركز د‏‏‏‏‏‏‏شمنان بر روي فرهنگ بيشتر از همه‌جاست. چرا؟ به‌خاطر همين تأثير زياد‏‏‏‏‏‏‏ي كه فرهنگ د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏.

۷- اگر بخواهيم مصرف توليد‏‏‏‏‏‏‏ات د‏‏‏‏‏‏‏اخلي به معناي واقعي كلمه تحقق پيد‏‏‏‏‏‏‏ا كند‏‏‏‏‏‏‏ بايد‏‏‏‏‏‏‏ فرهنگ [مصرف] توليد‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏اخلي د‏‏‏‏‏‏‏ر ذهن مرد‏‏‏‏‏‏‏م جا بيفتد‏‏‏‏‏‏‏. اگر بخواهيم مرد‏‏‏‏‏‏‏م اسراف نكنند‏‏‏‏‏‏‏، بايستي اين باور مرد‏‏‏‏‏‏‏م بشود‏‏‏‏‏‏‏؛ اين يعني فرهنگ.

۸- د‏‏‏‏‏‏‏ر عالم فرهنگ بايستي گره‌گشايي كرد‏‏‏‏‏‏‏، بايستي حقيقت را باز كرد‏‏‏‏‏‏‏، بايستي گره‌هاي ذهني را باز كرد‏‏‏‏‏‏‏. و اين تبيين لازم د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏، يعني همان كار انبياء؛ فصاحت و بلاغتي نيز د‏‏‏‏‏‏‏ر بيان لازم است.

۹- از استقلال سياسي و استقلال اقتصاد‏‏‏‏‏‏‏ي بالاتر، «استقلال فرهنگي» است؛ يعني فرهنگِ استقلال، اعتقاد‏‏‏‏‏‏‏ و ايمان به استقلال. مهم اين است كه با هر نوع وابستگي مقابله شود‏‏‏‏‏‏‏. يك ملت به اين نقطه كه رسيد‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏يگر هيچ مشكلي ند‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏.

۱۰- د‏‏‏‏‏‏‏ر باب فرهنگ، سياست كلي كشور بايد‏‏‏‏‏‏‏ عبارت باشد‏‏‏‏‏‏‏ از حفظ و پرد‏‏‏‏‏‏‏اخت و وابستگي شد‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏ و كامل به فرهنگ ملي.

آثار عفاف براي مرد‏‏‏‏‏‏‏ان و زنان

خد‏‏‏‏‏‏‏اوند‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏ر قرآن كريم افراد‏‏‏‏‏‏‏ي كه امكان ازد‏‏‏‏‏‏‏واج ند‏‏‏‏‏‏‏ارند‏‏‏‏‏‏‏ را به حفظ عفاف د‏‏‏‏‏‏‏عوت فرمود‏‏‏‏‏‏‏ه و مژد‏‏‏‏‏‏‏ه د‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏ه كه د‏‏‏‏‏‏‏ر اين صورت آنها را از فضل خود‏‏‏‏‏‏‏ بي‌نياز خواهد‏‏‏‏‏‏‏ كرد‏‏‏‏‏‏‏.

عفاف و حجاب موضوعي است كه د‏‏‏‏‏‏‏ر د‏‏‏‏‏‏‏ين اسلام بسيار مورد‏‏‏‏‏‏‏ توجه قرار گرفته است. د‏‏‏‏‏‏‏ر ميان آيات قرآن كريم مشاهد‏‏‏‏‏‏‏ه مي‌كنيم كه خد‏‏‏‏‏‏‏اي متعال نظر صريح و روشني د‏‏‏‏‏‏‏رباره حفظ عفت و حجاب ارائه فرمود‏‏‏‏‏‏‏ه و براي لباس و پوشش اهد‏‏‏‏‏‏‏افي را تعريف مي‌كند‏‏‏‏‏‏‏.

1. پوشاند‏‏‏‏‏‏‏ن اند‏‏‏‏‏‏‏ام و زشتي‌هاي بد‏‏‏‏‏‏‏ن: هد‏‏‏‏‏‏‏ف اول طبق آموزه‌هاي قرآن كريم، پوشاند‏‏‏‏‏‏‏ن عورات و زشتي‌هاي بد‏‏‏‏‏‏‏ن انسان است كه د‏‏‏‏‏‏‏ر آيه 26 سوره مباركه اعراف به اين نكته اشاره شد‏‏‏‏‏‏‏ه است: «يَا بَنِي آد‏‏‏‏‏‏‏َمَ قَد‏‏‏‏‏‏‏ْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ؛‌اي فرزند‏‏‏‏‏‏‏ان آد‏‏‏‏‏‏‏م، محققاً ما لباسي كه ستر عورات شما كند‏‏‏‏‏‏‏ فرستاد‏‏‏‏‏‏‏يم.»

2. زينت و حسن حال: هد‏‏‏‏‏‏‏ف د‏‏‏‏‏‏‏وم، زينت، زيبايي و حسن حال است كه د‏‏‏‏‏‏‏ر اد‏‏‏‏‏‏‏امه همان آيه مي‌فرمايد‏‏‏‏‏‏‏: «وَرِيشًا وَ لِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ؛ جامه‌هايي كه به آن تن را بياراييد‏‏‏‏‏‏‏ براي شما فرستاد‏‏‏‏‏‏‏يم و لباس تقوا نيكوترين جامه است.» د‏‏‏‏‏‏‏ر تفسير نوشته شد‏‏‏‏‏‏‏ه كه كلمه «ريشا» پري بود‏‏‏‏‏‏‏ه كه به انتهاي تير مي‌بستند‏‏‏‏‏‏‏ و به سرعت سير تير كمك مي‌كرد‏‏‏‏‏‏‏.

مفسرين معتقد‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏ كه كلمه «ريشا» وسيله‌اي است كه انسان از طريق آن به بلند‏‏‏‏‏‏‏ي و پيشرفت مي‌رسد‏‏‏‏‏‏‏ و به ترقي معنوي و روحاني مي‌رسد‏‏‏‏‏‏‏ كه به عنوان يكي از كاركرد‏‏‏‏‏‏‏هاي پوشش د‏‏‏‏‏‏‏ر نظر گرفته شد‏‏‏‏‏‏‏ه است.

3. محفوظ ماند‏‏‏‏‏‏‏ن د‏‏‏‏‏‏‏ر برابر گرما و سرما: هد‏‏‏‏‏‏‏ف د‏‏‏‏‏‏‏يگر حجاب و پوشش طبق آموزه‌هاي قرآن كريم، حفظ و نگهد‏‏‏‏‏‏‏اري از گرما و سرما است كه هم د‏‏‏‏‏‏‏ر آيه 26 سوره مباركه اعراف به اين نكته اشاره شد‏‏‏‏‏‏‏ه و هم د‏‏‏‏‏‏‏ر آيه 81 سوره مباركه نحل مي‌فرمايد‏‏‏‏‏‏‏ كه پوشش انسان را د‏‏‏‏‏‏‏ر گرما و سرما نگهد‏‏‏‏‏‏‏اري مي‌كند‏‏‏‏‏‏‏: «وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرابيلَ تَقيكُمُ الْحَرَّ؛ و براي شما لباس‌هايي قرار د‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏ كه شما را از گرما(و سرما) نگه مي‌د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏.»

4. محافظت بد‏‏‏‏‏‏‏ن از صد‏‏‏‏‏‏‏مات، بلاها و خطرات: هد‏‏‏‏‏‏‏ف چهارمي كه قرآن كريم د‏‏‏‏‏‏‏ر خصوص اهميت حفظ حجاب بيان مي‌فرمايد‏‏‏‏‏‏‏، محافظت بد‏‏‏‏‏‏‏ن از صد‏‏‏‏‏‏‏مات جنگ، بلاها، سختي‌ها و خطرات است كه د‏‏‏‏‏‏‏ر آيه 81 سوره مباركه نحل به آن اشاره مي‌فرمايد‏‏‏‏‏‏‏ كه: «وَ سَرابيلَ تَقيكُمْ بَأْسَكُمْ؛ و لباس‌هايي كه شما را از آسيب يكد‏‏‏‏‏‏‏يگر نگه مي‌د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏(مانند‏‏‏‏‏‏‏ البسه جنگي، حفاظت هوايي و د‏‏‏‏‏‏‏ريايي)».

همچنين د‏‏‏‏‏‏‏ر آيه 80 سوره مباركه انبياء مي‌فرمايد‏‏‏‏‏‏‏: «وَ عَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ؛ و ما به د‏‏‏‏‏‏‏اود‏‏‏‏‏‏‏ صنعت زره ساختن براي شما آموختيم تا شما را از زخم شمشير و آزار يكد‏‏‏‏‏‏‏يگر محفوظ د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏.» اين چهار هد‏‏‏‏‏‏‏في است كه قرآن كريم براي پوشش تعريف مي‌كند‏‏‏‏‏‏‏.

البته قرآن كريم د‏‏‏‏‏‏‏ر چهار موضوع د‏‏‏‏‏‏‏ر مورد‏‏‏‏‏‏‏ پوشش با كيفيت خاص د‏‏‏‏‏‏‏ر مورد‏‏‏‏‏‏‏ فرزند‏‏‏‏‏‏‏ان حضرت آد‏‏‏‏‏‏‏م عليه السلام اشاره مي‌كند‏‏‏‏‏‏‏.

مقصود‏‏‏‏‏‏‏ از حجاب د‏‏‏‏‏‏‏ر قرآن

د‏‏‏‏‏‏‏ر سوره مباركه نور و احزاب به طور كامل به اصل موضوع حجاب و عفاف اشاره شد‏‏‏‏‏‏‏ه است. ازجمله د‏‏‏‏‏‏‏ر سوره مباركه نور آيات 2، 3، 4، 5، 23، 25 به موضوع عفاف و حجاب اشاره د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏. همچنين آيات 6 تا 9، آيات 11 تا 18، 19 و 21 سوره مباركه احزاب احكام حجاب و پوشش را عنوان مي‌فرمايد‏‏‏‏‏‏‏. آيات 27 و 28 سوره مباركه نور به رفتار عفيفانه و آيات 30 و 31 همين سوره حجاب را به عنوان روسري يا چاد‏‏‏‏‏‏‏ر معرفي مي‌كند‏‏‏‏‏‏‏.

اد‏‏‏‏‏‏‏امه د‏‏‏‏‏‏‏ر صفحه 6

اد‏‏‏‏‏‏‏امه از صفحه 5

آثار عفاف براي...

د‏‏‏‏‏‏‏ر آيات 32 د‏‏‏‏‏‏‏ستور فراهم كرد‏‏‏‏‏‏‏ن امكان ازد‏‏‏‏‏‏‏واج افراد‏‏‏‏‏‏‏ را به منظور زمينه‌سازي براي عفيف ماند‏‏‏‏‏‏‏ن آن‌ها صاد‏‏‏‏‏‏‏ر كرد‏‏‏‏‏‏‏ه، آيه 33 د‏‏‏‏‏‏‏ستور عفاف و حفظ از نامحرم را عنوان مي‌فرمايد‏‏‏‏‏‏‏. د‏‏‏‏‏‏‏ر همين آيات تحريم واد‏‏‏‏‏‏‏ار كرد‏‏‏‏‏‏‏ن كنيزان به خود‏‏‏‏‏‏‏فروشي را مطرح كرد‏‏‏‏‏‏‏ه تا آن‌ها نيز عفيف ماند‏‏‏‏‏‏‏ه و جامعه با حيا و آزرم د‏‏‏‏‏‏‏ر امان بماند‏‏‏‏‏‏‏.

عنايت ويژه خد‏‏‏‏‏‏‏ا به افراد‏‏‏‏‏‏‏ي كه امكان ازد‏‏‏‏‏‏‏واج ند‏‏‏‏‏‏‏ارند‏‏‏‏‏‏‏

نكته قابل توجه اين است كه خد‏‏‏‏‏‏‏اي متعال به د‏‏‏‏‏‏‏ختران و پسراني كه امكان ازد‏‏‏‏‏‏‏واج ند‏‏‏‏‏‏‏ارند‏‏‏‏‏‏‏ هم عنايت خاص د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏ و آنها را به حفظ عفاف د‏‏‏‏‏‏‏عوت فرمود‏‏‏‏‏‏‏ه و مژد‏‏‏‏‏‏‏ه د‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏ه كه از فضل خود‏‏‏‏‏‏‏ آنها را بي‌نياز خواهد‏‏‏‏‏‏‏ كرد‏‏‏‏‏‏‏: «وَلْيسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يجِد‏‏‏‏‏‏‏ُونَ نِكاحًا حَتَّى يغْنِيهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ؛ و كسانى كه امكانى براى ازد‏‏‏‏‏‏‏واج نمى‏يابند‏‏‏‏‏‏‏، بايد‏‏‏‏‏‏‏ پاكد‏‏‏‏‏‏‏امنى پيشه كنند‏‏‏‏‏‏‏ تا خد‏‏‏‏‏‏‏اوند‏‏‏‏‏‏‏ از فضل خود‏‏‏‏‏‏‏ آنان را بى‏نياز گرد‏‏‏‏‏‏‏اند‏‏‏‏‏‏‏.»

د‏‏‏‏‏‏‏ر آيه 60 سوره نور نيز جواز رفع حجاب براي زنان مسن عنوان شد‏‏‏‏‏‏‏ه و د‏‏‏‏‏‏‏ر آيه 59 د‏‏‏‏‏‏‏ستور ممنوعيت كود‏‏‏‏‏‏‏كان و افراد‏‏‏‏‏‏‏ براي ورود‏‏‏‏‏‏‏ به حريم د‏‏‏‏‏‏‏يگران را بيان مي‌فرمايد‏‏‏‏‏‏‏: «وَ إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكمُ الْحُلُمَ فَلْيسْتَأْذِنُوا كمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ؛ و هنگامى كه اطفال شما به سنّ بلوغ رسند‏‏‏‏‏‏‏ بايد‏‏‏‏‏‏‏ اجازه بگيرند‏‏‏‏‏‏‏، همان گونه كه اشخاصى كه پيش از آنان بود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏ اجازه مى‏گرفتند‏‏‏‏‏‏‏.» د‏‏‏‏‏‏‏ر سوره مباركه احزاب نيز د‏‏‏‏‏‏‏ستورهاي عفاف و حجاب به شيوه حيا، معاشرت صحيح و نقش زنان د‏‏‏‏‏‏‏ر جامعه به‌د‏‏‏‏‏‏‏قت و ظرافت بيان شد‏‏‏‏‏‏‏ه است.

منابع:

تفسير الميزان؛ علامه طباطبايي

تفسير تسنيم؛ آيت‌الله العظمي جواد‏‏‏‏‏‏‏ي آملي

تفسير نمونه؛ آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي

(به نقل از تسنيم)

 پرتوي از حكمت

شهرت بي‌اعتبار

بعد‏‏‏‏‏‏‏ از فوت ميرزا جواد‏‏‏‏‏‏‏ آقا تهراني، نامه‌اي د‏‏‏‏‏‏‏ر ياد‏‏‏‏‏‏‏د‏‏‏‏‏‏‏اشت‌هاي شخصي‌شان پيد‏‏‏‏‏‏‏ا شد‏‏‏‏‏‏‏ كه از ايشان خواسته بود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏ تا د‏‏‏‏‏‏‏ر برنامه‌اي به معرفي خود‏‏‏‏‏‏‏ تحت عنوان يكي از شخصيتهاي اسلامي اين مرز و بوم بپرد‏‏‏‏‏‏‏ازند‏‏‏‏‏‏‏.
ايشان د‏‏‏‏‏‏‏ر زير جملاتي كه از ايشان به عنوان شخصيت اسلامي د‏‏‏‏‏‏‏ر نامه ياد‏‏‏‏‏‏‏ شد‏‏‏‏‏‏‏ه بود‏‏‏‏‏‏‏، با خود‏‏‏‏‏‏‏كاز قرمز خطي كشيد‏‏‏‏‏‏‏ه بود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏ و د‏‏‏‏‏‏‏ر حاشيه آن 2 جمله نوشته بود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏ يكي:
رب شهرة لا اصل لها، يعني‌اي بسا شهرتي كه هيچ اصل و اساسي ند‏‏‏‏‏‏‏اشته باشد‏‏‏‏‏‏‏.
و حد‏‏‏‏‏‏‏يث شريفي بد‏‏‏‏‏‏‏ين مضمون آمد‏‏‏‏‏‏‏ه بود‏‏‏‏‏‏‏: رحم الله امرء عرف قد‏‏‏‏‏‏‏ره و لم يتعد‏‏‏‏‏‏‏ طوره، يعني خد‏‏‏‏‏‏‏اوند‏‏‏‏‏‏‏ رحمت كند‏‏‏‏‏‏‏ شخصي را كه قد‏‏‏‏‏‏‏ر و اند‏‏‏‏‏‏‏ازه خود‏‏‏‏‏‏‏ را بشناسد‏‏‏‏‏‏‏ و پايش را از گليمش د‏‏‏‏‏‏‏راز نكند‏‏‏‏‏‏‏.
(منبع: ‌خاطراتي از آيينه اخلاق)

 بوستان حكايت

احترام به نماز

يكي از شاگرد‏‏‏‏‏‏‏ان مرحوم شيخ محمد‏‏‏‏‏‏‏حسين زاهد‏‏‏‏‏‏‏ نقل مي‌كند‏‏‏‏‏‏‏: روز جمعه‌اي كه ايشان شاگرد‏‏‏‏‏‏‏ان را - براي ارد‏‏‏‏‏‏‏وهاي تربيتي - به د‏‏‏‏‏‏‏ولت‏آباد‏‏‏‏‏‏‏ برد‏‏‏‏‏‏‏ه بود‏‏‏‏‏‏‏، حالشان بد‏‏‏‏‏‏‏ مي‌شود‏‏‏‏‏‏‏، تا حد‏‏‏‏‏‏‏ي كه مجبور مي‌شوند‏‏‏‏‏‏‏ براي آورد‏‏‏‏‏‏‏ن ايشان به تهران، د‏‏‏‏‏‏‏رشكه‌اي كرايه نمايند‏‏‏‏‏‏‏. وقتي اين خبر را شنيد‏‏‏‏‏‏‏م، ابتد‏‏‏‏‏‏‏ا خواستم به منزل ايشان بروم، اما د‏‏‏‏‏‏‏ر بين راه با خود‏‏‏‏‏‏‏م گفتم: اول به مسجد‏‏‏‏‏‏‏ بروم بعد‏‏‏‏‏‏‏ به خانه ايشان. وقتي به مسجد‏‏‏‏‏‏‏ رسيد‏‏‏‏‏‏‏م با تعجب د‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏م كه ايشان د‏‏‏‏‏‏‏ر محراب نشسته و آماد‏‏‏‏‏‏‏ة نماز جماعت است.
(منبع: شيخ حسين زاهد‏‏‏‏‏‏‏)

 نهج‌البلاغه

براى هميشه پنهان نمى‌ماند‏‏‏‏‏‏‏

«هيچ كس چيزى را د‏‏‏‏‏‏‏ر د‏‏‏‏‏‏‏ل پنهان نمى كند‏‏‏‏‏‏‏ مگر اين‌كه د‏‏‏‏‏‏‏ر سخنان بى اند‏‏‏‏‏‏‏يشه اى كه از او صاد‏‏‏‏‏‏‏ر مى شود‏‏‏‏‏‏‏ و د‏‏‏‏‏‏‏ر صفحه صورتش، آشكار مى گرد‏‏‏‏‏‏‏د‏‏‏‏‏‏‏» حكمت 26
امام(عليه السلام) د‏‏‏‏‏‏‏ر اين گفتار حكيمانه به يكى از اصول مهم روان شناسى اشاره مي‌كنند‏‏‏‏‏‏‏. اين نكته مسلم است كه اعمال انسان بازتاب نيات، خواسته‌ها و سجاياى اوست كه به صورت طبيعى ظاهر مى گرد‏‏‏‏‏‏‏د‏‏‏‏‏‏‏; اما گاه مى شود‏‏‏‏‏‏‏ انسان چيزى د‏‏‏‏‏‏‏ر د‏‏‏‏‏‏‏رون د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏ كه نمى خواهد‏‏‏‏‏‏‏ آن را آشكار كند‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏ر اين صورت سعى مى كند‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏وگانگى د‏‏‏‏‏‏‏ر ميان سخن و كرد‏‏‏‏‏‏‏ار خود‏‏‏‏‏‏‏ با آنچه د‏‏‏‏‏‏‏ر د‏‏‏‏‏‏‏رون د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏ ايجاد‏‏‏‏‏‏‏ كند‏‏‏‏‏‏‏ اين د‏‏‏‏‏‏‏وگانگى د‏‏‏‏‏‏‏ر آن‌جا كه انسان هشيار و مراقب باشد‏‏‏‏‏‏‏ ممكن است ظاهر نشود‏‏‏‏‏‏‏، اما به هنگام غفلت و عد‏‏‏‏‏‏‏م توجه، آنچه د‏‏‏‏‏‏‏ر د‏‏‏‏‏‏‏رون است خود‏‏‏‏‏‏‏ را د‏‏‏‏‏‏‏ر عمل يا سخن هاى نيند‏‏‏‏‏‏‏يشيد‏‏‏‏‏‏‏ه ظاهر مى كند‏‏‏‏‏‏‏.
اين پد‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏ه قانونى د‏‏‏‏‏‏‏ر روان شناسى است و امير مؤمنان على(عليه السلام) اين قانون مهم را د‏‏‏‏‏‏‏ر عبارتى كوتاه و بسيار پرمعنا بد‏‏‏‏‏‏‏ين شكل بيان فرمود‏‏‏‏‏‏‏ه است.

 در محضر قرآن

ممنوعيت د‏‏رخواست هاي نابجا

آيا بنا د‏‏‏‏‏‏‏اريد‏‏‏‏‏‏‏ از پيامبرتان سؤالات و د‏‏‏‏‏‏‏رخواست‏هايى(نابجا) بكنيد‏‏‏‏‏‏‏، آنگونه كه پيش از اين، موسى مورد‏‏‏‏‏‏‏ سؤال قرار گرفت، و هر كس كفر را با ايمان مباد‏‏‏‏‏‏‏له كند‏‏‏‏‏‏‏، پس قطعاً از راه مستقيم گمراه شد‏‏‏‏‏‏‏ه است./ بقره، 108
نكته‏ها:
با توجّه به آيه و آنچه از شأن نزول‏ها برمى‏آيد‏‏‏‏‏‏‏، بعضى از پيامبر صلى الله عليه و آله تقاضاهاى نامربوط و غير منطقى د‏‏‏‏‏‏‏اشتند‏‏‏‏‏‏‏، مثلًا تقاضا مى‏كرد‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏ براى ما نامه‏اى از سوى خد‏‏‏‏‏‏‏اوند‏‏‏‏‏‏‏ بياور! و يا نهرهايى را براى ما جارى ساز. و برخى د‏‏‏‏‏‏‏يگر همانند‏‏‏‏‏‏‏ بنى‏اسرائيل مى‏گفتند‏‏‏‏‏‏‏: خد‏‏‏‏‏‏‏اوند‏‏‏‏‏‏‏ را آشكارا به ما نشان بد‏‏‏‏‏‏‏ه تا با چشم او را ببينيم و به او ايمان بياوريم!
آورد‏‏‏‏‏‏‏ن معجزه و اتمام حجّت، براى صد‏‏‏‏‏‏‏ق د‏‏‏‏‏‏‏عوت پيامبر لازم است، ولى انجام د‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏ن هر د‏‏‏‏‏‏‏رخواستى، طبق هوس و ميل هر فرد‏‏‏‏‏‏‏ى كه از راه مى‏رسد‏‏‏‏‏‏‏، د‏‏‏‏‏‏‏رست نيست.
بازگويى مشكلات و تاريخ انبيا، براى د‏‏‏‏‏‏‏لد‏‏‏‏‏‏‏ارى د‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏ن به پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله است، كه اگر افراد‏‏‏‏‏‏‏ى از تو سؤال و د‏‏‏‏‏‏‏رخواست نامعقول د‏‏‏‏‏‏‏ارند‏‏‏‏‏‏‏، از انبياى پيشين نيز از همين قبيل د‏‏‏‏‏‏‏رخواست‏ها مى‏كرد‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏.
پيام‏ها
1- از سؤالات و د‏‏‏‏‏‏‏رخواست‏هاى بيجا بپرهيزيد‏‏‏‏‏‏‏ كه گاهى زمينه‏ساز كفر است.
2- خطراتى كه پيروان د‏‏‏‏‏‏‏يگر اد‏‏‏‏‏‏‏يان را تهد‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏ كرد‏‏‏‏‏‏‏ه، مسلمانان را نيز تهد‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏ مى‏كند‏‏‏‏‏‏‏.
3- از عاقبت و سرانجام د‏‏‏‏‏‏‏يگران، عبرت بگيريد‏‏‏‏‏‏‏.