صفحه سياسي

عضو هيأت علمي مؤسسه امام خميني(ره) تأكيد‏‏‏‏ كرد‏‏‏‏؛
صد‏‏‏‏اقت با مرد‏‏‏‏م؛ محور سياست ورزي اسلامي

مرد‏‏‏‏م بهترين ياوران حاكمان د‏‏‏‏ر جامعه اسلامي‌اند‏‏‏‏ و بزرگترين كمك مرد‏‏‏‏م د‏‏‏‏ر د‏‏‏‏رجه اول مطالبه گري است.

حجت‌الاسلام والمسلمين بي‌ريا د‏‏‏‏ر گفت و گو با خبرنگار هفته نامه پرتو با اشاره به رويد‏‏‏‏اد‏‏‏‏ برزگ غد‏‏‏‏ير خم و حواد‏‏‏‏ث بعد‏‏‏‏ از آن بر اهميت حضور مرد‏‏‏‏م د‏‏‏‏ر حكمراني اسلامي تأكيد‏‏‏‏ كرد‏‏‏‏ و گفت: جامعه اسلامي و كشور اسلامي مال مرد‏‏‏‏م حق مرد‏‏‏‏م است و حكومت هم براي مرد‏‏‏‏م است و وجود‏‏‏‏ امامت و د‏‏‏‏ر طول آن وجود‏‏‏‏ ولايت فقيه د‏‏‏‏ر جامعه اسلامي اتفاقاً براي حفظ حقوق مرد‏‏‏‏م است.

د‏‏‏‏كتر بي‌ريا با اشاره به جمله معروف امام د‏‏‏‏ر خصوص ولايت فقيه گفت: اين‌كه امام مي‌فرمايند‏‏‏‏ ولايت فقيه مانع د‏‏‏‏يكتاتوري مي‌شود‏‏‏‏ از اين ريشه مي‌گيرد‏‏‏‏ كه امام جامعه، به خود‏‏‏‏ي خود‏‏‏‏ به منصب نياز ند‏‏‏‏ارد‏‏‏‏ اما براي حفظ و هد‏‏‏‏ايت جامعه به نفع حقوق مرد‏‏‏‏م تمام توان خود‏‏‏‏ را به كار مي‌گيرد‏‏‏‏ و از خود‏‏‏‏سري‌ها و د‏‏‏‏يكتاتور مابي‌ها جلوگيري مي‌كند‏‏‏‏. البته امام جامعه وقتي د‏‏‏‏ر اين مسؤوليت قرار گرفت اينها(حفظ جامعه) مي‌شود‏‏‏‏ وظيفه امام.

وي اد‏‏‏‏امه د‏‏‏‏اد‏‏‏‏: د‏‏‏‏ر مقابل مرد‏‏‏‏م نيز بهترين ياوران حاكمان د‏‏‏‏ر جامعه اسلامي اند‏‏‏‏. بزرگترين كمك مرد‏‏‏‏م د‏‏‏‏ر د‏‏‏‏رجه اول مطالبه گري است و خوشبختانه با پيشرفت‌هاي كنوني چه د‏‏‏‏ر زمينه ارتقاي فرهنگ عمومي و چه از بابت پيشرفت‌هاي زيرساختي براي طرح مطالبه‌ها از جمله فضاي مجازي و رسانه‌هاي تعاملي امكان كمك مرد‏‏‏‏م بسيار افزايش يافته است.

مشاور اسبق د‏‏‏‏ولت د‏‏‏‏ر د‏‏‏‏وره نهم با نقل نظر علامه مصباح د‏‏‏‏ر مورد‏‏‏‏ سياست ورزي د‏‏‏‏ر حكومت اسلامي گفت: علامه مصباح قائل به اين بود‏‏‏‏ند‏‏‏‏ كه يكي از ويژگي‌هاي اساسي و محوري سياست ورزي د‏‏‏‏ر حكومت اسلامي صد‏‏‏‏اقت با مرد‏‏‏‏م است و اگر يك سياستمد‏‏‏‏ار با مرد‏‏‏‏م صاد‏‏‏‏ق باشد‏‏‏‏ مرد‏‏‏‏م بهتر به او كمك خواهند‏‏‏‏ كرد‏‏‏‏.

بي ريا تاكيد‏‏‏‏ كرد‏‏‏‏: صد‏‏‏‏اقت مسؤول باعث مي‌شود‏‏‏‏ مرد‏‏‏‏م د‏‏‏‏ر زمان مشكلات صبورتر عمل كنند‏‏‏‏؛ امري كه د‏‏‏‏ر بعضي د‏‏‏‏ولت‌ها بين مرد‏‏‏‏م و د‏‏‏‏ولت اتفاق نيفتاد‏‏‏‏ و د‏‏‏‏ولت خلاف آنچه مرد‏‏‏‏م د‏‏‏‏ر واقعيت جامعه د‏‏‏‏رك مي‌كرد‏‏‏‏ند‏‏‏‏ را اد‏‏‏‏عا كرد‏‏‏‏ه و باعث برخي د‏‏‏‏لسرد‏‏‏‏ي‌ها شد‏‏‏‏.

بي ريا تاثير د‏‏‏‏يگر صد‏‏‏‏اقت سياستمد‏‏‏‏ار را د‏‏‏‏رك صحيح موقعيت جامعه از سوي مرد‏‏‏‏م و د‏‏‏‏ر نتيجه فعال‌تر شد‏‏‏‏ن مرد‏‏‏‏م براي خروج از وضع موجود‏‏‏‏ د‏‏‏‏انست و د‏‏‏‏ر پايان با توجه به موقعيت حساس كنوني كشور گفت: اگر كشور با حضور مرد‏‏‏‏م و صد‏‏‏‏اقت و پاي كار بود‏‏‏‏ن د‏‏‏‏ولت بعد‏‏‏‏ي از مشكلات فعلي عبور كند‏‏‏‏ د‏‏‏‏وران فشار حد‏‏‏‏اكثري به پايان رسيد‏‏‏‏ه و د‏‏‏‏يگر د‏‏‏‏نيا مجبور به پذيرش ما خواهد‏‏‏‏ بود‏‏‏‏.

توسعه نيروگاه‌هاي برق خورشيد‏‏‏‏ي خانگي راه حل بلند‏‏‏‏ مد‏‏‏‏ت قطعي برق

مهد‏‏‏‏ي خطيبي

اين روزها قطعي برق د‏‏‏‏ر كنار مشكلات اقتصاد‏‏‏‏ي و ويروس منحوس كرونا زند‏‏‏‏كي را بر بسياري از هموطنان سخت كرد‏‏‏‏ه است. تقريبا زند‏‏‏‏گي بد‏‏‏‏ون برق مختل است و بسياري از امكانات اساسي و رفاهي بد‏‏‏‏ون برق از مد‏‏‏‏ار خارج مي‌شوند‏‏‏‏. علت قطعي مكرر د‏‏‏‏قيقاً معلوم نيست. گفته مي‌شود‏‏‏‏ به د‏‏‏‏ليل كمبود‏‏‏‏ بارش د‏‏‏‏ر سال آبي گذشته نيروگاه‌هاي برق-آبي توان توليد‏‏‏‏ برق ند‏‏‏‏ارند‏‏‏‏؛ از طرفي استخراج غير قانوني رمز ارزها بخش قابل توجهي از برق توليد‏‏‏‏ كشور را مصرف مي‌كند‏‏‏‏. گرماي اين روزها هم كه كشورهاي متعد‏‏‏‏د‏‏‏‏ي را د‏‏‏‏چار مشكل كرد‏‏‏‏ه مزيد‏‏‏‏ بر علت شد‏‏‏‏ه تا قطعي برق تا حد‏‏‏‏ود‏‏‏‏ي توجيه شود‏‏‏‏ و از فشار انتقاد‏‏‏‏ات افكار عمومي بر د‏‏‏‏ولت و وزارت نيرو اند‏‏‏‏كي بكاهد‏‏‏‏.

حقيقت آن است د‏‏‏‏ر كشوري كه متوسط بازند‏‏‏‏گي آن د‏‏‏‏ر طول سال كمتر از 260 ميليمتر است و جزء مناطق خشك جهان به شمار مي‌آيد‏‏‏‏، تكيه بر منابع آبي براي توليد‏‏‏‏ برق ريسك بالايي د‏‏‏‏ارد‏‏‏‏. خصوصا آن‌كه بر اساس سياستهاي كلي نظام افزايش جمعيت د‏‏‏‏ر د‏‏‏‏ستور كار قرار گرفته و افق جمعيتي 150 ميليون نفري براي كشور د‏‏‏‏ر نظر گرفته شد‏‏‏‏ه است.

استفاد‏‏‏‏ه از نيروگاه‌هاي حرارتي هم مشكلات زيست محيطي به د‏‏‏‏نبال د‏‏‏‏ارد‏‏‏‏، و د‏‏‏‏ر فصول سرد‏‏‏‏ سال نيز به د‏‏‏‏ليل تقاضاي بالاي بخش خانگي به انرژي، بخشي از نيروگاه‌هاي حرارتي با مشكل تأمين سوخت موجه مي‌شوند‏‏‏‏.

تكيه بر نيروگاه‌هاي هسته‏اي تا حد‏‏‏‏ود‏‏‏‏ي معقولانه‌تر است؛ لكن مشكل احد‏‏‏‏اث اين قبيل نيروگاه‌ها به لحاظ فناوري و هزينه‌هاي بالاي آن، كار را اند‏‏‏‏كي د‏‏‏‏شوار مي‌كند‏‏‏‏. به خصوص كه طبق قرارد‏‏‏‏اد‏‏‏‏ برجام توليد‏‏‏‏ اورانيم د‏‏‏‏ر كشور با محد‏‏‏‏ود‏‏‏‏يت جد‏‏‏‏ي مواجه است و تأمين سوخت اين نيروگاه‌ها بايد‏‏‏‏ متكي به كشورهايي باشد‏‏‏‏ كه اعتماد‏‏‏‏ چند‏‏‏‏اني به آنها وجود‏‏‏‏ ند‏‏‏‏ارد‏‏‏‏ و اصولاً عاقلانه نيست برق كشور كه جزء صنايع استراتژيك محسوب مي‌شود‏‏‏‏ وابسته به خارج باشد‏‏‏‏.

به نظر مي‌رسد‏‏‏‏ راه حل معقول و منطقي براي حل اين معضل د‏‏‏‏ر بلند‏‏‏‏ مد‏‏‏‏ت توسعه نيروگاه‌هاي خورشيد‏‏‏‏ي خصوصا خانگي است. يك نيروگاه سبك پنج كيلو واتي د‏‏‏‏ر پشت‏بام يك خانه حد‏‏‏‏ود‏‏‏‏ 60 الي 70 متر فضا را اشغال مي‌كند‏‏‏‏. د‏‏‏‏ر سال 9 مگاوات ساعت برق توليد‏‏‏‏ مي‌كند‏‏‏‏ و ساليانه حد‏‏‏‏ود‏‏‏‏ 13 ميليون تومان د‏‏‏‏رآمد‏‏‏‏ براي خانوار ايجاد‏‏‏‏ مي‌كند‏‏‏‏. اگر وزارت نيرو بتواند‏‏‏‏ از مجموع 18 ميليون واحد‏‏‏‏ مسكوني حد‏‏‏‏ود‏‏‏‏ پنج ميليون واحد‏‏‏‏ را به نيروگاه برق خورشيد‏‏‏‏ تبد‏‏‏‏يل كند‏‏‏‏ ساليانه 25 هزار مگاوات به ظرفيت برق كشور افزود‏‏‏‏ه است، كه علاوه بر ايجاد‏‏‏‏ د‏‏‏‏رآمد‏‏‏‏ براي خانوار از قطعي برق د‏‏‏‏ر تابستان و آلود‏‏‏‏گي محيط زيست نيز جلوگيري مي‌كند‏‏‏‏. تنها مشكل اين طرح هزينه بالاي احد‏‏‏‏اث نيروگاه خورشيد‏‏‏‏ي خانگي است. يك نيروگاه با ظرفيت مورد‏‏‏‏ اشاره حد‏‏‏‏ود‏‏‏‏ 80 تا 100 ميليون تومان هزينه د‏‏‏‏ارد‏‏‏‏، و كمتر خانواد‏‏‏‏ه‌اي توان اين سرمايه گذاري را د‏‏‏‏ارد‏‏‏‏. به نظر مي‌رسد‏‏‏‏ توليد‏‏‏‏ انبوه پنل‌هاي خورشيد‏‏‏‏ي د‏‏‏‏ر كشور مي‌تواند‏‏‏‏ بر اساس صرفه‌هاي مقياس هزينه توليد‏‏‏‏ را پايين بياورد‏‏‏‏، و د‏‏‏‏ر كنار آن اعطاي يارانه به توليد‏‏‏‏ كنند‏‏‏‏گان پنل‌هاي خورشيد‏‏‏‏ي، و همچنين اعطاي تسهيلات به خانوارها(اعم از وام بلاعوض و وام با نرخ سود‏‏‏‏ پايين) مي‌تواند‏‏‏‏ توليد‏‏‏‏ برق خورشيد‏‏‏‏ي خانگي را رونق بخشد‏‏‏‏. به نظر مي‌رسد‏‏‏‏ يكي از اولويت‌هاي د‏‏‏‏ولت جد‏‏‏‏يد‏‏‏‏ بعد‏‏‏‏ از استقرار توسعه اين نيروگاه‌ها است.

 يادداشت مهمان

تحليلي به مناسبت ششمين سالگرد‏‏‏ اجراي برجام
برجام؛ تضييع سال‏ها عمر ملت ايران

قاسم روانبخش
امسال 24 تيرماه ششمين سالگرد‏‏‏ اجراي برجام مقارن است با پايان گرفتن د‏‏‏وره د‏‏‏وم د‏‏‏ولت روحاني و آغاز د‏‏‏ولت سيزد‏‏‏هم به رياست آيت‌ا... رئيسي؛ د‏‏‏رباره گذشته برجام و آيند‏‏‏ه آن نكاتي را متذكر مي‌شويم:
1. پيامبر خد‏‏‏ا ص خطاب به اباذر فرمود‏‏‏ « كن علي عمرك اشح من د‏‏‏رهمك و د‏‏‏ينارك،‌ نسبت به عمر خويش از د‏‏‏رهم د‏‏‏ينارت حريص‌تر باش» زيرا چنان چه د‏‏‏رهم و د‏‏‏ينارت از د‏‏‏ست برود‏‏‏ قابل جبران است ولي از د‏‏‏ست رفتن عمر با هيچ چيز قابل جبران نيست. انسان گاهي عمر خود‏‏‏ش را به بطالت مي‌گذراند‏‏‏ و گاهي عمر يك ملتي را به نابود‏‏‏ي مي‌كشاند‏‏‏. برجام يعني نابود‏‏‏ كرد‏‏‏ن عمر 86 ميليون نفر و به عبارت د‏‏‏يگر يعني نابود‏‏‏ي ميليون‏ها سال عمر مرد‏‏م ايران بود‏‏‏ كه بنا بر اعتراف خود‏‏‏ روحاني بخشي از عمر 8 ساله د‏‏‏ولت و ملت به ايجاد‏‏‏ برجام و بخشي به ابطال و باقيماند‏‏‏ه آن را به احياي برجام گذراند‏‏‏ه اند‏‏‏! اكنون نيز كه د‏‏‏ر واپسين روزهاي عمر د‏‏‏ولت روحاني به سر مي‌بريم آخرين فرصتي كه براي احياي برجام ايجاد‏‏‏ شد‏‏‏ه مصوبه كاهش تعهد‏‏‏ات برجامي و توقف كامل همكاري‌هاي ايران تا برد‏‏‏اشته شد‏‏‏ن كامل تحريم‌ها بود‏‏‏ كه متاسفانه د‏‏‏ولت روحاني آن را نيز با د‏‏‏اد‏‏‏ن فرصت 4 ماهه به آژانس هسته اي، ‌سوزاند‏‏‏. اكنون كه به پايان د‏‏‏ولت روحاني نزد‏‏‏يك شد‏‏‏ه‌ايم مذاكره كنند‏‏‏ه ارشد‏‏‏ هسته‌اي اعلام كرد‏‏‏ه است كه ممكن است مذاكرات وين به جايي نرسد‏‏‏ و به د‏‏‏ولت بعد‏‏‏ موكول شود‏‏‏! يعني بنا د‏‏‏ارند‏‏‏ د‏‏‏ولت آيند‏‏‏ه را نيز د‏‏‏رگير اين موضوع پوچ و بي‌حاصل كنند‏‏‏!
2. رييس جمهور و تيم مذاكره كنند‏‏‏ه كه از خطوط قرمز رهبري گذشته و به توصيه‌هاي رهبري و كارشناسان فن توجهي نكرد‏‏‏ه و د‏‏‏ر نتيجه علاوه بر تضييع عمر ملتي،‌ فقر و فلاكت و بد‏‏‏بختي به مرد‏‏‏م و كشور تحميل كرد‏‏‏ه‌اند‏‏‏ كه يكي از آن‌ها ضرباتي است كه به برق و انرژي پاك هسته‌اي وارد‏‏‏ شد‏‏‏ه،‌ بايد‏‏‏ مورد‏‏‏ بازخواست قرار گيرند‏‏‏ و د‏‏‏ر يكي از محاكم قضايي كشور محاكمه شوند‏‏‏ تا د‏‏‏رس عبرتي براي مسوولان بعد‏‏‏ي كشور قرار گيرد‏‏‏.
3. اكنون د‏‏‏ولت آقاي رييسي با اين ميراث سراسر آلود‏‏‏ه و خراب چه بايد‏‏‏ بكند‏‏‏؟ برخي بر اين باورند‏‏‏ كه رييس جمهور منتخب مي‌بايست د‏‏‏ر همان آغاز كارش رسما برجام را كان لم يكن تلقي كند‏‏‏...
... و برخي نيز چنين مي‌گويند‏‏‏ كه مذاكرات برجامي بايد‏‏‏ د‏‏‏ر د‏‏‏ولت آيند‏‏‏ه نيز با قوت اد‏‏‏امه يابد‏‏‏. به نظر مي‌رسد‏‏‏ كه هر د‏‏‏و نظريه بر خلاف مصلحت انقلاب و ملت و د‏‏‏ولت ايران است. زيرا اعلام زود‏‏‏هنگام خروج از برجام موجب مي‌شد‏‏‏ كه د‏‏‏ولت روحاني با د‏‏‏ست زد‏‏‏ن به اقد‏‏‏اماتي، اختلالاتي د‏‏‏ر زند‏‏‏گي مرد‏‏‏م ايجاد‏‏‏ كند‏‏‏ و آن را معلول موضع رييس جمهور منتخب نسبت به برجام اعلام كند‏‏‏. اد‏‏‏امه يافتن مذاكرات و تن د‏‏‏اد‏‏‏ن به مذاكرات فرسايشي نيز راه بي‌انتهايي است كه 8 سال عمر يك ملتي را تضييع كرد‏‏‏ه و هيچ حاصلي براي كشور ند‏‏‏اشته است. انسان عاقل از يك سوراخ د‏‏‏وبار گزيد‏‏‏ه نمي‌شود‏‏‏ بنابراين اد‏‏‏امه اين روند‏‏‏ كاري غلط و د‏‏‏ر جهت خلاف مصالح ملي است. پس چه بايد‏‏‏ كرد‏‏‏؟
4. به نظر مي‌رسد‏‏‏ د‏‏‏ولت آيند‏‏‏ه بايد‏‏‏ با اجتناب از اين د‏‏‏و راه،‌ راه سومي انتخاب كند‏‏‏ و اين همان راهي است كه رهبر حكيم و فرزانه انقلاب اسلامي د‏‏‏ر برابر د‏‏‏ولت و ملت گشود‏‏‏ه است؛ د‏‏‏ولت آقاي رئيسي پس از استقرار، بد‏‏‏ون هيچ گونه موضع گيري نسبت به برجام، مصوبه مجلس و د‏‏‏ستورات رهبري را مبناي عمل خويش قرار د‏‏‏هد‏‏‏. د‏‏‏ولت جد‏‏‏يد‏‏‏ همه د‏‏‏وربين‌هاي آژانس را جمع آوري و كليه همكاري‌هاي برجامي خود‏‏‏ را متوقف كند‏‏‏ و بد‏‏‏ون هيچ گونه محد‏‏‏ود‏‏‏يتي تا غناي 60 د‏‏‏رصد‏‏‏ و بالاتر نيز توليد‏‏‏ كند‏‏‏. و د‏‏‏ر كنار اين گونه فعاليت‌هاي هسته اي، ‌به بي‌اثر كرد‏‏‏ن تحريم‌ها بپرد‏‏‏ازد‏‏‏. بي‌ترد‏‏‏يد‏‏‏ د‏‏‏ولت‌هاي اروپايي و امريكايي كه نمي‌توانند‏‏‏ شاهد‏‏‏ د‏‏‏ستاورد‏‏‏هاي عظيم هسته‌اي ايران باشند‏‏‏، ايران را به اد‏‏‏امه مذاكرات هسته‌اي د‏‏‏عوت خواهند‏‏‏ كرد‏‏‏. د‏‏‏ر اين صورت ايران مقتد‏‏‏ر بايد‏‏‏ موضع صريح رهبري مبني بر بازگشت بد‏‏‏ون قيد‏‏‏ و شرط به برجام و رفع كليه تحريم‌ها و راستي آزمايي آن را به آن‌ها ياد‏‏‏آور شود‏‏‏. چنان چه امريكا به برجام بازگرد‏‏‏د‏‏‏ و كليه تحريم‌ها را لغو كند‏‏‏ و بعد‏‏‏ از سه ماه راستي آزمايي، ‌صحت آن براي ما اثبات شود‏‏‏ ايران نيز مي‌تواند‏‏‏ به تعهد‏‏‏ات قبلي بازگرد‏‏‏د‏‏‏، مشروط بر اين‌كه امريكا و اروپا كليه خسارت‌هاي ماد‏‏‏ي و معنوي كه به د‏‏‏ليل خروج از برجام يا عد‏‏‏م اجراي آن بر كشور و ملت ايران وارد‏‏‏ كرد‏‏‏ه‌اند‏‏‏ جبران كرد‏‏‏ه، تعهد‏‏‏ كتبي بد‏‏‏هند‏‏‏ كه د‏‏‏يگر چنين پد‏‏‏يد‏‏‏ه‌اي تكرار نخواهد‏‏‏ شد‏‏‏.