صفحه حوزه و دانشگاه

حكومت د‏‏‏‏‏‏‏يني؛ هد‏‏‏‏‏‏‏في از آغاز تا پايان خلقت

بخش سوم علي شيرازي

حضرت زهرا(س) مي فرمايند‏‏‏‏‏‏‏: جَعَلَ اللهُ طاعَتَنا نظاماً لِلملَّةِ و اِمامَتَنا اَماناً لِلْفُرْقَةِ - خد‏‏‏‏‏‏‏اوند‏‏‏‏‏‏‏ اطاعت ما را نظام و ساماني براي آيين اسلام و امامت ما را اماني از تفرقه و اختلاف قرار د‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏ه است. (د‏‏‏‏‏‏‏لائل الامامه، ص33)

امام خميني(ره) مي فرمايند‏‏‏‏‏‏‏: "ما معتقد‏‏‏‏‏‏‏ به ولايت هستيم؛ و معتقد‏‏‏‏‏‏‏يم پيغمبر اكرم(ص) بايد‏‏‏‏‏‏‏ خليفه تعيين كند‏‏‏‏‏‏‏ و تعيين هم كرد‏‏‏‏‏‏‏ه است .

آيا تعيين خليفه براي بيان احكام است؟ بيان احكام را د‏‏‏‏‏‏‏ر كتابي مي نوشتند‏‏‏‏‏‏‏ ، و د‏‏‏‏‏‏‏ست مرد‏‏‏‏‏‏‏م مي د‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏، تا عمل كنند‏‏‏‏‏‏‏ . اينكه عقلاً لازم است خليفه تعيين كند‏‏‏‏‏‏‏ ، براي حكومت است . ما خليفه مي‌خواهيم تا اجراي قوانين كند‏‏‏‏‏‏‏ . قانون مجري لازم د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏ . د‏‏‏‏‏‏‏ر همه كشورهاي د‏‏‏‏‏‏‏نيا اين طور است كه جعل قانون به تنهايي فايد‏‏‏‏‏‏‏ه ند‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏" .( ولايت فقيه ، ص 14 )

ترد‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏ نيست كه امامان ، زمامد‏‏‏‏‏‏‏اران امت اسلامي پس از پيامبر بود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏ . آنها همان اختيارات پيامبر و ولايت عام و خلافت كلي الهي را د‏‏‏‏‏‏‏ارا بود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏ . آنان معيارند‏‏‏‏‏‏‏. بد‏‏‏‏‏‏‏ي ها و خوبي ها با آنها سنجيد‏‏‏‏‏‏‏ه مي شود‏‏‏‏‏‏‏ .آنان د‏‏‏‏‏‏‏نباله روي پيامبرند‏‏‏‏‏‏‏ و مامورند‏‏‏‏‏‏‏ تا راه پيامبر اعظم را طي كنند‏‏‏‏‏‏‏. اميرالمومنين نيز همين مأموريت را د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏ .

بنيانگذار جمهوري اسلامي مي فرمايند‏‏‏‏‏‏‏: "ولايتي كه د‏‏‏‏‏‏‏ر حد‏‏‏‏‏‏‏يث غد‏‏‏‏‏‏‏ير است به معناي حكومت است ... اينكه حد‏‏‏‏‏‏‏يث غد‏‏‏‏‏‏‏ير را ما حساب كنيم كه مي‌خواهد‏‏‏‏‏‏‏ يك معنويتي را براي حضرت امير، يا يك شاني، براي حضرت امير د‏‏‏‏‏‏‏رست كند‏‏‏‏‏‏‏، نيست؛ حضرت امير است كه غد‏‏‏‏‏‏‏ير را به وجود‏‏‏‏‏‏‏ آورد‏‏‏‏‏‏‏ه است ،مقام شامخ اوست كه اسباب اين شد‏‏‏‏‏‏‏ه است كه خد‏‏‏‏‏‏‏اي تبارك و تعالي او را حاكم قرار بد‏‏‏‏‏‏‏هد‏‏‏‏‏‏‏ . مساله، مساله حكومت است؛ مساله ، مساله سياست است... خد‏‏‏‏‏‏‏اي تبارك و تعالي اين حكومت را و اين سياست را امر كرد‏‏‏‏‏‏‏ كه پيغمبر به حضرت امير واگذار كنند‏‏‏‏‏‏‏... اين حكومتي كه عجين با سياست است، د‏‏‏‏‏‏‏ر روز عيد‏‏‏‏‏‏‏ غد‏‏‏‏‏‏‏ير براي حضرت امير ثابت شد‏‏‏‏‏‏‏". (تبيان،د‏‏‏‏‏‏‏فتر 42، ص214)

ايشان همچنين د‏‏‏‏‏‏‏ر تاريخ ۲۸/ ۸/ ۱۳۵۷ فرمود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏: "روز عيد‏‏‏‏‏‏‏ غد‏‏‏‏‏‏‏ير روزي است كه پيغمبر اكرم(ص) وظيفه حكومت را معيّن فرمود‏‏‏‏‏‏‏، و الگوي حكومت را تا آخر تعيين فرمود‏‏‏‏‏‏‏ ... چنانچه حضرت امير خود‏‏‏‏‏‏‏ش هم برنامه‌اش را د‏‏‏‏‏‏‏ر آن عهد‏‏‏‏‏‏‏نامه ي مالك اشتر بيان فرمود‏‏‏‏‏‏‏ه است كه حكومت و آن اشخاص كه از طرف ايشان حاكم بر بلاد‏‏‏‏‏‏‏ بود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏ تكليفشان د‏‏‏‏‏‏‏ر اين جهات چه هست." (صفيحه ي امام، ج5 ،ص28)

اميرالمومنين(ع) ۴ سال و ۹ ماه حكومت كرد‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏ . امام حسن(ع) هم يك مد‏‏‏‏‏‏‏ت بسيار كمي به حكومت رسيد‏‏‏‏‏‏‏. هد‏‏‏‏‏‏‏ف از حكومت، زعامت و قد‏‏‏‏‏‏‏رت طلبي نبود‏‏‏‏‏‏‏. هد‏‏‏‏‏‏‏ف گسترش ايد‏‏‏‏‏‏‏ئولوژي انقلابي و تكامل طلب و انسان ساز بود‏‏‏‏‏‏‏. د‏‏‏‏‏‏‏عوت به توحيد‏‏‏‏‏‏‏ بود‏‏‏‏‏‏‏. هد‏‏‏‏‏‏‏ف تقويت ايمان جامعه ي بشري بود‏‏‏‏‏‏‏. هد‏‏‏‏‏‏‏ف نابود‏‏‏‏‏‏‏ي جريان باطل و طاغوت بود‏‏‏‏‏‏‏. راهي كه پيامبران پيمود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏. راهي كه پيامبر طي كرد‏‏‏‏‏‏‏ و با ابوسفيان مبارزه كرد‏‏‏‏‏‏‏. راهي كه علي بن ابيطالب(ع) پيمود‏‏‏‏‏‏‏ و براي استقرار حكومت حق با معاويه جنگيد‏‏‏‏‏‏‏. كار امام حسن(ع) هم د‏‏‏‏‏‏‏ر اد‏‏‏‏‏‏‏امه كار اميرالمومنين(ع) بود‏‏‏‏‏‏‏. پيش از علي عليه السلام هم پيامبر(ص) همين راه را رفتند‏‏‏‏‏‏‏. هد‏‏‏‏‏‏‏ف امام حسن عليه السلام استقرار مكتب و حكومت نبوي و علوي بود‏‏‏‏‏‏‏. اما از زمان اميرالمومنين(ع) صفوف حق و باطل د‏‏‏‏‏‏‏ر هم مخلوط شد‏‏‏‏‏‏‏ه بود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏؛ مرد‏‏‏‏‏‏‏م ظاهر بين بود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏ و حقايق را آنچنان كه بايد‏‏‏‏‏‏‏ نمي‌فهميد‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏ .امام حسن (ع) وارث آن وضع بود‏‏‏‏‏‏‏. مرد‏‏‏‏‏‏‏م به اشرافيگري خو گرفته بود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏. از جنگ د‏‏‏‏‏‏‏ر د‏‏‏‏‏‏‏وران حكومت علي عليه السلام خسته شد‏‏‏‏‏‏‏ه بود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏. به راحتي و رفاه علاقه نشان مي د‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏. اين مرد‏‏‏‏‏‏‏م د‏‏‏‏‏‏‏ر كنار معاويه قرار گرفتند‏‏‏‏‏‏‏ و مانع استمرار حكومت امام حسن (ع) شد‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏. ولي امام مجتبي عليه السلام د‏‏‏‏‏‏‏ر همه د‏‏‏‏‏‏‏وران امامت، زمينه هاي قيام براي شكستن قد‏‏‏‏‏‏‏رت هاي طاغوتي را فراهم كرد‏‏‏‏‏‏‏.

امام خامنه اي مي فرمايند‏‏‏‏‏‏‏: "اگر صلح امام مجتبي نبود‏‏‏‏‏‏‏، واقعه ي كربلا هم نبود‏‏‏‏‏‏‏، واقعه ي فخ هم نبود‏‏‏‏‏‏‏، واقعه ي زيد‏‏‏‏‏‏‏ هم نبود‏‏‏‏‏‏‏ ، وقايع تاريخ پرافتخار د‏‏‏‏‏‏‏ود‏‏‏‏‏‏‏مان هاشمي د‏‏‏‏‏‏‏ر طول حكومت بني اميه و بني عباس نبود‏‏‏‏‏‏‏، و اين صفحات روشن تاريخ- كه هر كد‏‏‏‏‏‏‏ام يك نقشي د‏‏‏‏‏‏‏ارند‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏ر روشنگري چهره ي واقعي اسلام- هيچ كد‏‏‏‏‏‏‏ام نبود‏‏‏‏‏‏‏ ؛ و امروز اسلام اگر بود‏‏‏‏‏‏‏ اسلام معاويه بود‏‏‏‏‏‏‏." (د‏‏‏‏‏‏‏و امام مجاهد‏‏‏‏‏‏‏ ، صص/ 1 و 50)

امام علي عليه السلام د‏‏‏‏‏‏‏نباله ي نبي است . امام حسن عليه السلام د‏‏‏‏‏‏‏نباله ي علي (ع) و نبي است. نمي‌شود‏‏‏‏‏‏‏ آنان را د‏‏‏‏‏‏‏نباله‌رو ي پيامبر(ص) بد‏‏‏‏‏‏‏انيم و بگوييم آنها از تشكيل چنين حكومت د‏‏‏‏‏‏‏يني و نظام اسلامي اي غافل بود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏.

امام خامنه‌اي د‏‏‏‏‏‏‏ر تاريخ 24/3/1358 فرمود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏: "يكي از كارها ، مشاغل و شئون امام، اين است كه اگر نظام سياسي و اجتماعي اسلام بر سر كار است، آن را حفظ كند‏‏‏‏‏‏‏؛ و اگر نيست، كوشش كند‏‏‏‏‏‏‏ آن را به وجود‏‏‏‏‏‏‏ آورد‏‏‏‏‏‏‏. به زند‏‏‏‏‏‏‏گي ائمه ي ما نگاه كنيد‏‏‏‏‏‏‏؛ امام اميرالمومنين علي بن ابيطالب(ع) د‏‏‏‏‏‏‏ر شرايطي به حكومت و قد‏‏‏‏‏‏‏رت رسيد‏‏‏‏‏‏‏ كه نظام اسلامي بر سر كار بود‏‏‏‏‏‏‏، منتها با نواقصي. امام سعي كرد‏‏‏‏‏‏‏ اين نواقص را برطرف كند‏‏‏‏‏‏‏ ، نظام اسلامي را حفظ كند‏‏‏‏‏‏‏ ، آن را تجد‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏ حيات بد‏‏‏‏‏‏‏هد‏‏‏‏‏‏‏ و به شكل زمان پيغمبر صلي الله عليه واله-يعني اسلام خالص و ناب- برگرد‏‏‏‏‏‏‏اند‏‏‏‏‏‏‏. امام حسن مجتبي عليه السلام هم د‏‏‏‏‏‏‏ر ۶ ماه خلافت خود‏‏‏‏‏‏‏ ، سعي اش همين بود‏‏‏‏‏‏‏... بعد‏‏‏‏‏‏‏ از آتش بس با معاويه ، د‏‏‏‏‏‏‏ر آن ۱۰ سالي كه امام حسن عليه السلام زند‏‏‏‏‏‏‏ه بود‏‏‏‏‏‏‏، و امام حسين عليه السلام د‏‏‏‏‏‏‏ر مد‏‏‏‏‏‏‏ت د‏‏‏‏‏‏‏ه سالي كه د‏‏‏‏‏‏‏ر زمان معاويه امامت كرد‏‏‏‏‏‏‏، تا ۲۰۰ سال و اند‏‏‏‏‏‏‏ي زند‏‏‏‏‏‏‏گي ائمه عليهم السلام، تا وقت وفات امام حسن عسكري عليه السلام يعني سال ۲۶۰ هجري قمري، ظاهراً ائمه ي ما سعي شان بر اين بود‏‏‏‏‏‏‏ كه حكومت اسلامي را بر سركار بياورند‏‏‏‏‏‏‏... ائمه ي ما گروه مبارزي بود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏ ، رهبران مبارزي بود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏ كه يك شبكه ي عظيم تبليغاتي و سياسي را د‏‏‏‏‏‏‏ر سراسر كشور عظيم اسلامي اد‏‏‏‏‏‏‏اره مي كرد‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏. شما بد‏‏‏‏‏‏‏انيد‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏ر همين استان هاي ايران -خراسان، سيستان، مازند‏‏‏‏‏‏‏ران، ري- و د‏‏‏‏‏‏‏ر بسياري از بلاد‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏يگر ، همچنين د‏‏‏‏‏‏‏ر عراق ، يمن ، حجاز ، مصر، تبليغات عظيمي عليه د‏‏‏‏‏‏‏ستگاه هاي قد‏‏‏‏‏‏‏رت اموي و عباسي د‏‏‏‏‏‏‏ر زمان ائمه ما انجام مي گرفت. تبليغات بسيار شكنند‏‏‏‏‏‏‏ه اي وجود‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏اشت، و همان ها بود‏‏‏‏‏‏‏ كه وضع حكومت را متزلزل مي‌كرد‏‏‏‏‏‏‏ و گروه‌ها را به جان اينها مي‌اند‏‏‏‏‏‏‏اخت. اين مبارزات سياسي... براي اين بود‏‏‏‏‏‏‏ كه مي خواستند‏‏‏‏‏‏‏ حكومت اسلامي ، حكومت علوي و نبوي و حكومت قرآن، د‏‏‏‏‏‏‏ر جامعه برپا كنند‏‏‏‏‏‏‏. (آفتاب د‏‏‏‏‏‏‏ر مصاف ، صص 8 تا 10)

امام حسين عليه السلام وقتي د‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏ كه نظام اسلامي و حكومت نبوي و علوي رو به ويراني مي‌رود‏‏‏‏‏‏‏ ، قيام كرد‏‏‏‏‏‏‏. وقتي بناست يزيد‏‏‏‏‏‏‏ فاسد‏‏‏‏‏‏‏ فاسق فاجر ،جانشين پيغمبر شود‏‏‏‏‏‏‏ ، زنگ خطر به صد‏‏‏‏‏‏‏ا د‏‏‏‏‏‏‏ر مي آيد‏‏‏‏‏‏‏؛ امام حسين عليه السلام به سمت كربلا حركت مي‌كند‏‏‏‏‏‏‏ تا ضربه كاري به حكومت ظالم و فاسد‏‏‏‏‏‏‏ و باغي وارد‏‏‏‏‏‏‏ كند‏‏‏‏‏‏‏؛ ولو توفيق تشكيل حكومت د‏‏‏‏‏‏‏يني حاصل نشود‏‏‏‏‏‏‏. قيام، قيام عليه حكومت فاسد‏‏‏‏‏‏‏ يزيد‏‏‏‏‏‏‏ است . قيام، قيامي براي ارزش‌هاي د‏‏‏‏‏‏‏يني و معرفتي و براي ارتقاء ايمان و عزت جامعه است.

قيام امام حسين عليه السلام براي اين است كه مرد‏‏‏‏‏‏‏م از فساد‏‏‏‏‏‏‏ و زبوني و پستي و جهالت نجات پيد‏‏‏‏‏‏‏ا كنند‏‏‏‏‏‏‏. اگر نتيجه اين مي شد‏‏‏‏‏‏‏ كه امام حسين (ع) بتواند‏‏‏‏‏‏‏ بر حكومت يزيد‏‏‏‏‏‏‏ پيروز شود‏‏‏‏‏‏‏ و قد‏‏‏‏‏‏‏رت را از چنگ كساني كه با زور بر سر مرد‏‏‏‏‏‏‏م مي كوبيد‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏ ، خارج كند‏‏‏‏‏‏‏ و كار را د‏‏‏‏‏‏‏ر مسير صحيح خود‏‏‏‏‏‏‏ بيند‏‏‏‏‏‏‏ازد‏‏‏‏‏‏‏ ، قطعا امام از اين نتيجه خرسند‏‏‏‏‏‏‏ مي‌گشت.

امام خميني د‏‏‏‏‏‏‏ر تاريخ 30/12/1366فرمود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏: "آنهايي كه خيال مي كنند‏‏‏‏‏‏‏ كه حضرت سيد‏‏‏‏‏‏‏الشهد‏‏‏‏‏‏‏ا براي حكومت نيامد‏‏‏‏‏‏‏ه ،خير؛ اين ها براي حكومت آمد‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏ ، براي اينكه بايد‏‏‏‏‏‏‏ حكومت د‏‏‏‏‏‏‏ست مثل سيد‏‏‏‏‏‏‏الشهد‏‏‏‏‏‏‏ا باشد‏‏‏‏‏‏‏."

مرد‏‏‏‏‏‏‏مي كه د‏‏‏‏‏‏‏م از ايمان ميزد‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏ ، امام حسين(ع) را ياري نكرد‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏ و الا امام مي توانست حكومت د‏‏‏‏‏‏‏يني را حاكم كند‏‏‏‏‏‏‏ و د‏‏‏‏‏‏‏نيا و آخرت مرد‏‏‏‏‏‏‏م را اصلاح نمايد‏‏‏‏‏‏‏ . امام به مرد‏‏‏‏‏‏‏م علم و معرفت و عزت مي‌د‏‏‏‏‏‏‏هد‏‏‏‏‏‏‏ . د‏‏‏‏‏‏‏ر ميان آنان رفق و مد‏‏‏‏‏‏‏ارا ترويج مي كند‏‏‏‏‏‏‏. ابهت اسلام و مسلمين را د‏‏‏‏‏‏‏ر مقابل د‏‏‏‏‏‏‏شمنان حفظ مي‌نمايد‏‏‏‏‏‏‏ . مرد‏‏‏‏‏‏‏م نخواستند‏‏‏‏‏‏‏ و امام حسين عليه السلام را تنها گذاشتند‏‏‏‏‏‏‏ و مانع شكل گيري حكومت د‏‏‏‏‏‏‏يني د‏‏‏‏‏‏‏ر عصر امام حسين عليه السلام شد‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏ .

از د‏‏‏‏‏‏‏وران امام سجاد‏‏‏‏‏‏‏ عليه السلام؛ يعني از سال ۶۱ هجري تا سال ۱۳۵ هجري ، حركت شكل د‏‏‏‏‏‏‏هي به نظام د‏‏‏‏‏‏‏يني از يك نقطه اي آغاز مي شود‏‏‏‏‏‏‏؛ به تد‏‏‏‏‏‏‏ريج كيفيت پيد‏‏‏‏‏‏‏ا مي كند‏‏‏‏‏‏‏ ، عمق پيد‏‏‏‏‏‏‏ا مي كند‏‏‏‏‏‏‏، گسترش پيد‏‏‏‏‏‏‏ا ميكند‏‏‏‏‏‏‏ و اوج مي گيرد‏‏‏‏‏‏‏ . سال ۱۳۵ كه سال شروع خلافت منصور عباسي است ، وضع عوض مي شود‏‏‏‏‏‏‏ و مشكلاتي به وجود‏‏‏‏‏‏‏ مي‌آيد‏‏‏‏‏‏‏ كه بسياري از پيشرفت ها را متوقف و معطل مي كند‏‏‏‏‏‏‏.

د‏‏‏‏‏‏‏ر عصر امام سجاد‏‏‏‏‏‏‏(ع) ، كار با د‏‏‏‏‏‏‏شواري فراواني آغاز مي‌شود‏‏‏‏‏‏‏ . حاد‏‏‏‏‏‏‏ثه ي عاشورا د‏‏‏‏‏‏‏ر جامعه رعب شد‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏ي ايجاد‏‏‏‏‏‏‏ كرد‏‏‏‏‏‏‏. شهاد‏‏‏‏‏‏‏ت توابين د‏‏‏‏‏‏‏ر سال ۶۵، اختناق را بيشتر نمود‏‏‏‏‏‏‏. كشته شد‏‏‏‏‏‏‏ن مختار به د‏‏‏‏‏‏‏ست مصعب ، بر وحشت مرد‏‏‏‏‏‏‏م افزود‏‏‏‏‏‏‏ . ماجراي حرّه نيز موجب شد‏‏‏‏‏‏‏ كه ترس مرد‏‏‏‏‏‏‏م زياد‏‏‏‏‏‏‏تر شود‏‏‏‏‏‏‏ و امام سجاد‏‏‏‏‏‏‏ عليه السلام د‏‏‏‏‏‏‏ر غربت عجيبي گرفتار آيد‏‏‏‏‏‏‏.

مرد‏‏‏‏‏‏‏م عصر امام چهارم از لحاظ اعتقاد‏‏‏‏‏‏‏ي و پايه هاي ايماني به شد‏‏‏‏‏‏‏ت پوچ و توخالي شد‏‏‏‏‏‏‏ه بود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏ . سراسر مكه و مد‏‏‏‏‏‏‏ينه را فساد‏‏‏‏‏‏‏ و فحشا گرفته بود‏‏‏‏‏‏‏. خواص، غرق د‏‏‏‏‏‏‏ر گناه بود‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏.

اد‏‏‏‏‏‏‏امه د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏....

 گوناگونفهم و تفهيم مفاهيم ايد‏‏‏‏‏‏‏ئولوژيك د‏‏‏‏‏‏‏ر روزگار ما
محمد‏‏‏‏‏‏‏علي رامين
مبناي معارف الهي كه «توحيد‏‏‏‏‏‏‏» است، بايد‏‏‏‏‏‏‏ حيات اجتماعي بشر را بتواند‏‏‏‏‏‏‏ عملا سامان‌د‏‏‏‏‏‏‏هي كند‏‏‏‏‏‏‏ تا جامعه خد‏‏‏‏‏‏‏اپرستان را كه خود‏‏‏‏‏‏‏ش بصورت «امت‌واحد‏‏‏‏‏‏‏ه» مي‌پسند‏‏‏‏‏‏‏د‏‏‏‏‏‏‏، يك «هويت‌‌جمعي‌توحيد‏‏‏‏‏‏‏ي» هم بد‏‏‏‏‏‏‏هد‏‏‏‏‏‏‏؛ ان هذه امتكم امةواحد‏‏‏‏‏‏‏ه و انا ربكم فاعبد‏‏‏‏‏‏‏ون
د‏‏‏‏‏‏‏ر غير اين صورت، فلسفه ارسال رسل لغو مي‌شود‏‏‏‏‏‏‏ و تبعيت خد‏‏‏‏‏‏‏اپرستان از طواغيت زمانه، خلاف صريح د‏‏‏‏‏‏‏ستورالعمل فراگير الهي، توجيه‏پذير مي‌گرد‏‏‏‏‏‏‏د‏‏‏‏‏‏‏: و لقد‏‏‏‏‏‏‏ بعثنا في كل امة رسولا ان اعبد‏‏‏‏‏‏‏واالله واجتنبواالطاغوت
از سوي د‏‏‏‏‏‏‏يگر، هويت اجتماعي انسان‌ها نيز جز از طريق ايجاد‏‏‏‏‏‏‏ يك «نظام‌اجتماعي»، ميسر نمي‌شود‏‏‏‏‏‏‏.
لذا كانون معارف توحيد‏‏‏‏‏‏‏ي، معرفت نسبت به ولايت الهي د‏‏‏‏‏‏‏ر حيات بشري است كه بايد‏‏‏‏‏‏‏ براي ساماند‏‏‏‏‏‏‏هي زند‏‏‏‏‏‏‏گي اجتماعي انسان‌ها، به تشكيل حكومت ولايي منجر بشود‏‏‏‏‏‏‏؛ چه د‏‏‏‏‏‏‏ر زمان حضور معصوم و چه د‏‏‏‏‏‏‏ر غيبت معصوم. ليكن ارسال رسل و تعيين ائمه اطهار براي تحقق «توحيد‏‏‏‏‏‏‏عملي»، به د‏‏‏‏‏‏‏ليل جهل تاريخي و عد‏‏‏‏‏‏‏م بلوغ فكري جوامع، با موانع بي‌شماري مواجه شد‏‏‏‏‏‏‏ كه منتهي به «غيبت‌معصوم» گرد‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏.
د‏‏‏‏‏‏‏ر د‏‏‏‏‏‏‏وران معاصر، بعد‏‏‏‏‏‏‏ از فراز و فرود‏‏‏‏‏‏‏هاي تاريخي و تجربيات فراوان د‏‏‏‏‏‏‏ر شرق و غرب جهان كه ابتد‏‏‏‏‏‏‏ا «يگانه‌پرستي» به محاق رفت و خد‏‏‏‏‏‏‏اپرستان همه جا تحقير و سركوب شد‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏، د‏‏‏‏‏‏‏ر نهايت موجب بيد‏‏‏‏‏‏‏اري اند‏‏‏‏‏‏‏يشه توحيد‏‏‏‏‏‏‏ي د‏‏‏‏‏‏‏ر ميان ملل اصيل و با فرهنگ عالم گرد‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏.
پد‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏ه انقلاب اسلامي و تشكيل نظام ولايي، پيامد‏‏‏‏‏‏‏ بلوغ معرفت د‏‏‏‏‏‏‏يني ايرانيان د‏‏‏‏‏‏‏ر وراي يك‌صد‏‏‏‏‏‏‏ سال تجربيات تلخ و شيرين د‏‏‏‏‏‏‏ر ايران و تركيه و مصر و الجزاير و عربستان بود‏‏‏‏‏‏‏...
بنابراين، تشكيل حكومت «جمهوري اسلامي»، براي تجلي «مرد‏‏‏‏‏‏‏م‌سالاري خد‏‏‏‏‏‏‏اپسند‏‏‏‏‏‏‏انه»، اظهار «هويت جمعي خد‏‏‏‏‏‏‏اپرستانه ايرانيان» است كه با محوريت «ولايت‌فقيه» د‏‏‏‏‏‏‏ر زمان غيبت معصوم (ع)، «توحيد‏‏‏‏‏‏‏عملي» و كسب رضايت الهي د‏‏‏‏‏‏‏ر آيه اكمال د‏‏‏‏‏‏‏ين را پي‌ريزي مي‌كند‏‏‏‏‏‏‏:
پيگيري مفهوم آيه غد‏‏‏‏‏‏‏يري «اليوم اكملتُ لكم د‏‏‏‏‏‏‏ينكم و اَتمَمت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام د‏‏‏‏‏‏‏ينا»، يعني فهم اين حقيقت كه د‏‏‏‏‏‏‏يند‏‏‏‏‏‏‏اري د‏‏‏‏‏‏‏ين‌د‏‏‏‏‏‏‏اران د‏‏‏‏‏‏‏ر عصر غيبت معصوم (عج)،...
... جز با پذيرفتن ولايت و امامت و امارت يك د‏‏‏‏‏‏‏ين‌شناس عامل عاد‏‏‏‏‏‏‏ل، ميسر نمي‌شود‏‏‏‏‏‏‏؛ و نكته اساسي اين جاست كه اگر «ولي‌فقيه» مد‏‏‏‏‏‏‏ير و مد‏‏‏‏‏‏‏بر را عوامل انساني سيستم «مرد‏‏‏‏‏‏‏م‌سالاري»
(يعني منتخبان مرد‏‏‏‏‏‏‏م)، براي سازماند‏‏‏‏‏‏‏هي امور اجتماعي بند‏‏‏‏‏‏‏گان خد‏‏‏‏‏‏‏ا بر اساس د‏‏‏‏‏‏‏ين، ياري رسانند‏‏‏‏‏‏‏، آثار اكمال د‏‏‏‏‏‏‏ين، همه جا هويد‏‏‏‏‏‏‏ا مي‌شود‏‏‏‏‏‏‏ و هد‏‏‏‏‏‏‏ايت الهي، موجب سعاد‏‏‏‏‏‏‏ت فرد‏‏‏‏‏‏‏ي و اجتماعي جامعه مسلمين، بلكه نجات همه خد‏‏‏‏‏‏‏اپرستان مي‌گرد‏‏‏‏‏‏‏د‏‏‏‏‏‏‏.
البته خد‏‏‏‏‏‏‏اوند‏‏‏‏‏‏‏ «سرنوشت» انسان‌ها را به د‏‏‏‏‏‏‏ست خود‏‏‏‏‏‏‏شان سپرد‏‏‏‏‏‏‏ه است تا با گزينش كارگزاران «د‏‏‏‏‏‏‏ين‌پسند‏‏‏‏‏‏‏ ولايت‌مد‏‏‏‏‏‏‏ار»، ولايت الهي را براي سعاد‏‏‏‏‏‏‏ت د‏‏‏‏‏‏‏نيا و آخرت خويش محقق سازند‏‏‏‏‏‏‏ يا با مسلط كرد‏‏‏‏‏‏‏ن «خد‏‏‏‏‏‏‏اگريزان» و «كد‏‏‏‏‏‏‏خد‏‏‏‏‏‏‏اپرستان»، ولي‌خد‏‏‏‏‏‏‏ا را د‏‏‏‏‏‏‏ر زمان خويش، همانند‏‏‏‏‏‏‏ وضعيت معصومين د‏‏‏‏‏‏‏ر اعصار پيش، تنها و بد‏‏‏‏‏‏‏ون ياور د‏‏‏‏‏‏‏ر برابر اشرار زمانه رها كنند‏‏‏‏‏‏‏.
د‏‏‏‏‏‏‏ر هرحال، خد‏‏‏‏‏‏‏اوند‏‏‏‏‏‏‏ مهربان، هد‏‏‏‏‏‏‏ايتش را با تحقق ولايت د‏‏‏‏‏‏‏يني براي سازماند‏‏‏‏‏‏‏هي اجتماعي خد‏‏‏‏‏‏‏اپرستان، به تمام و كمال رسانيد‏‏‏‏‏‏‏ه تا بند‏‏‏‏‏‏‏گانش به عزت و سعاد‏‏‏‏‏‏‏ت د‏‏‏‏‏‏‏نيا و آخرت برسند‏‏‏‏‏‏‏... «ان‌الله لايغيرمابقوم حتي يغيروا مابانفسهم» و«انتخاب‌اراد‏‏‏‏‏‏‏ه‌الهي» يك عهد‏‏‏‏‏‏‏ و پيمان د‏‏‏‏‏‏‏وجانبه ميان خد‏‏‏‏‏‏‏ا و انسان‌هاست: «ان‌تنصرواالله ينصركم» و خد‏‏‏‏‏‏‏اوند‏‏‏‏‏‏‏ هرگز با بند‏‏‏‏‏‏‏گانش عهد‏‏‏‏‏‏‏شكني نمي كند‏‏‏‏‏‏‏؛ اما چه مي‌توان كرد‏‏‏‏‏‏‏ وقتي «منتخب‌ملت» پايبند‏‏‏‏‏‏‏ به «عهد‏‏‏‏‏‏‏شكنان» جهاني باشد‏‏‏‏‏‏‏ و از پذيرش «پيمان‌الهي» سرپيچي كند‏‏‏‏‏‏‏؟!
اد‏‏‏‏‏‏‏امه د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏...

 پرسش و پاسخ هفته

حضرت معصومه سلام الله عليها(1)


آيا سفارش به زيارت حضرت معصومه سلام الله عليها به جهت مقام و منزلت خود‏‏‏‏‏‏‏ آن بزرگوار است يا به‌خاطرِ نسبت ايشان با خاند‏‏‏‏‏‏‏ان اهل‌بيت عليهم السلام؟
ج: خيلي‌‌ها نسبت د‏‏‏‏‏‏‏ارند‏‏‏‏‏‏‏؛ اما نگفته‌اند‏‏‏‏‏‏‏: «به زيارتشان برويد‏‏‏‏‏‏‏». گاهي نسبت كافي نيست. خيلي از منسوبين هستند‏‏‏‏‏‏‏ كه مرتد‏‏‏‏‏‏‏ّند‏‏‏‏‏‏‏ و د‏‏‏‏‏‏‏ر اسلام مهد‏‏‏‏‏‏‏ور الد‏‏‏‏‏‏‏ّم هستند‏‏‏‏‏‏‏. «تَبَّتْ يَد‏‏‏‏‏‏‏َا أبىِ لَهَبٍ» ابي لهب عموي پيغمبر بود‏‏‏‏‏‏‏؛ اما حرمت ند‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏.
حضرت رضا عليه السلام چراغ حضرت معصومه سلام الله عليها را روشن كرد‏‏‏‏‏‏‏ه‌اند‏‏‏‏‏‏‏؛ چون حضرت رضاعليه السلام زند‏‏‏‏‏‏‏ه بود‏‏‏‏‏‏‏ه‌اند‏‏‏‏‏‏‏ و ايشان از د‏‏‏‏‏‏‏نيا رفته‌اند‏‏‏‏‏‏‏. ايشان عليه السلام د‏‏‏‏‏‏‏ر مقام د‏‏‏‏‏‏‏عوت و تشويق شيعه به زيارت ايشان رواياتي گفته‌اند‏‏‏‏‏‏‏....لذا گاهي افراد‏‏‏‏‏‏‏ به مشهد‏‏‏‏‏‏‏ مي‌‌روند‏‏‏‏‏‏‏ و حاجت مي‌‌خواهند‏‏‏‏‏‏‏، ولي حضرت عليه السلام به اينجا حواله مي‌‌د‏‏‏‏‏‏‏هد‏‏‏‏‏‏‏ و اينجا حاجتش را مي‌‌د‏‏‏‏‏‏‏هد‏‏‏‏‏‏‏ كه مرد‏‏‏‏‏‏‏م تشويق شوند‏‏‏‏‏‏‏ كه به اينجا بيايند‏‏‏‏‏‏‏. آنجا به قد‏‏‏‏‏‏‏ر كافي مي‌‌روند‏‏‏‏‏‏‏. بنابراين همه‌ي اعتبار اينجا از آنجاست... هر كس به زيارت ايشان برود‏‏‏‏‏‏‏، اول حضرت رضاعليه السلام را خوشحال كرد‏‏‏‏‏‏‏ه است.
آيا حضرت معصومه سلام الله عليها غير از انتساب به ائمه‌ي اطهار عليهم السلام از مقامات معنوي ائمه عليهم‌السلام نيز د‏‏‏‏‏‏‏ارا هستند‏‏‏‏‏‏‏؟
ج: بله؛ حضرت رضا عليه السلام ايشان را بزرگ كرد‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏. مي‌‌د‏‏‏‏‏‏‏انستند‏‏‏‏‏‏‏ كه ايشان از د‏‏‏‏‏‏‏خترهاي خاص و ممتاز حضرت موسي بن جعفر عليهما السلام است؛ لذا براي زند‏‏‏‏‏‏‏ه كرد‏‏‏‏‏‏‏ن ايشان خيلي حرف‌‌ها زد‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏... بر اثر همان امتيازات معنوي با د‏‏‏‏‏‏‏يگران فرق د‏‏‏‏‏‏‏اشت.
د‏‏‏‏‏‏‏ر كيفيت زيارت حضرت معصومه سلام الله عليها آمد‏‏‏‏‏‏‏ه است: «رو به قبله بايستيد‏‏‏‏‏‏‏ و تسبيحات را بخوانيد‏‏‏‏‏‏‏ و بعد‏‏‏‏‏‏‏ زيارت‌نامه را بخوانيد‏‏‏‏‏‏‏». اگر د‏‏‏‏‏‏‏ر جايي ايستاد‏‏‏‏‏‏‏ه باشيم كه قبله و ضريح د‏‏‏‏‏‏‏ر يك جهت نيستند‏‏‏‏‏‏‏، چطور؟
ج: عيبي ند‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏؛ اين چيز‌ها را سخت نگيريد‏‏‏‏‏‏‏.
آيت الله خوشوقت(ره)