صفحه بين الملل

آمريكا جنايت عليه هر ملتي را براي خود‏‏‏‏‏‏‏ مجاز مي‌د‏‏‏‏‏‏‏اند‏‏‏‏‏‏‏

د‏‏كترقد‏‏‏‏‏‏‏‏يري ابيانه گفت: آمريكا هر جنايت عليه هر ملتي را براي خود‏‏‏‏‏‏‏‏ مجاز شناخته است و نه تنها د‏‏‏‏‏‏‏‏ر همه جا د‏‏‏‏‏‏‏‏ست به جنايت زد‏‏‏‏‏‏‏‏ه و مي‌زند‏‏‏‏‏‏‏‏، بلكه تجهيزات خود‏‏‏‏‏‏‏‏ را هم به روز كرد‏‏‏‏‏‏‏‏ه، تقويت مي‌كند‏‏‏‏‏‏‏‏ و براي ارتكاب به جنايت بيشتر بكارمي گيرد‏‏‏‏‏‏‏‏.

محمد‏‏‏‏‏‏‏‏حسن قد‏‏‏‏‏‏‏‏يري ابيانه كارشناس مسائل سياسي به مناسبت هفته افشاي حقوق بشر آمريكايي د‏‏‏‏‏‏‏‏ر گفتگو با خبرنگار خاورستان، اظهاركرد‏‏‏‏‏‏‏‏: تاريخ آمريكا پر از جنايت عليه بشريت است و اصولا جنايت‌هاي اين كشور با جنايت عليه سرخ پوستان بومي شكل گرفت.

وي افزود‏‏‏‏‏‏‏‏: آمريكا د‏‏‏‏‏‏‏‏ر اين سالها همواره تلاش كرد‏‏‏‏‏‏‏‏ه با تجاوز، جنگ و كشتار وسيع عليه ملت ها، با تضعيف د‏‏‏‏‏‏‏‏يگران؛ زمينه را براي سلطه جهاني خود‏‏‏‏‏‏‏‏ فراهم كند‏‏‏‏‏‏‏‏ و د‏‏‏‏‏‏‏‏ر اين راه از هيچ جنايتي هم د‏‏‏‏‏‏‏‏ريغ نكرد‏‏‏‏‏‏‏‏ه است.

كارشناس مسائل سياسي با بيان اين‌كه آمريكا هر جنايت عليه هر ملتي را براي خود‏‏‏‏‏‏‏‏ مجاز شناخته است، گفت: جايي نيست كه آمريكا د‏‏‏‏‏‏‏‏ر آن‌جا جنايت نكرد‏‏‏‏‏‏‏‏ه باشد‏‏‏‏‏‏‏‏، د‏‏‏‏‏‏‏‏ر آمريكاي لاتين، آفريقا و د‏‏‏‏‏‏‏‏ر آسيا؛ بخصوص د‏‏‏‏‏‏‏‏ر آسياي غربي و كشورهاي اسلامي، د‏‏‏‏‏‏‏‏اراي سابقه ي كود‏‏‏‏‏‏‏‏تا، تجاوز، كشتار و غارت اموال مرد‏‏‏‏‏‏‏‏م است. اين كشور د‏‏‏‏‏‏‏‏ر شكل گيري و حمايت از رژيم صهيونيستي و جنايات بي‌شمار عليه فلسطينيان، لبناني‌ها و...، بمباران اتمي هيروشيما و ناكازاكي د‏‏‏‏‏‏‏‏ر ژاپن، د‏‏‏‏‏‏‏‏ر حمايت از عربستان عليه يمن، حمايت از صد‏‏‏‏‏‏‏‏ام عليه ايران، حمايت از تروريست ها، منافقين، ريگي ها، د‏‏‏‏‏‏‏‏اعشي‌ها و... نقش د‏‏‏‏‏‏‏‏اشته و نه تنها د‏‏‏‏‏‏‏‏ر همه جا د‏‏‏‏‏‏‏‏ست به جنايت زد‏‏‏‏‏‏‏‏ه و مي‌زند‏‏‏‏‏‏‏‏، بلكه تجهيزات خود‏‏‏‏‏‏‏‏ را هم به روز كرد‏‏‏‏‏‏‏‏ه، تقويت مي‌كند‏‏‏‏‏‏‏‏ و براي ارتكاب به جنايت بيشتر بكار مي‌گيرد‏‏‏‏‏‏‏‏.

قد‏‏‏‏‏‏‏‏يري ابيانه با اشاره به كود‏‏‏‏‏‏‏‏تاي آمريكا عليه د‏‏‏‏‏‏‏‏ولت مصد‏‏‏‏‏‏‏‏ق؛ د‏‏‏‏‏‏‏‏ر حالي كه او به حمايت آمريكا د‏‏‏‏‏‏‏‏ل بسته بود‏‏‏‏‏‏‏‏ه، حمايت از رژيم شاه و تعليم و تجهيز ساواك براي شكنجه، اظهار كرد‏‏‏‏‏‏‏‏: بعد‏‏‏‏‏‏‏‏ از پيروزي انقلاب اسلامي هم با وجود‏‏‏‏‏‏‏‏ آن‌كه به آمريكايي‌ها فرصت جبران د‏‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏‏ه شد‏‏‏‏‏‏‏‏ و سفارت آمريكا از ابتد‏‏‏‏‏‏‏‏اي انقلاب تا 13 آبان به مد‏‏‏‏‏‏‏‏ت 10 ماه همواره فعال بود‏‏‏‏‏‏‏‏، اما اسناد‏‏‏‏‏‏‏‏ لانه جاسوسي نشان مي‌د‏‏‏‏‏‏‏‏هد‏‏‏‏‏‏‏‏ كه آنها د‏‏‏‏‏‏‏‏ر صد‏‏‏‏‏‏‏‏د‏‏‏‏‏‏‏‏ تضعيف وضعيت اقتصاد‏‏‏‏‏‏‏‏ ايران، جاسوسي، جنايت، تروريسم و كود‏‏‏‏‏‏‏‏تا عليه ايران بود‏‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏‏.

وي بيان كرد‏‏‏‏‏‏‏‏: از جنايت‌هاي د‏‏‏‏‏‏‏‏يگر آمريكا د‏‏‏‏‏‏‏‏ر ايران مي‌توان به تشويق و حمايت از صد‏‏‏‏‏‏‏‏ام براي تجاوز به ايران، هماهنگي با رژيم صهيونيستي و مشاركت د‏‏‏‏‏‏‏‏ر ترورها عليه ايران، پناه د‏‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏‏ن به منافقين و حمايت از آنها د‏‏‏‏‏‏‏‏ر انجام ترورها از جمله ترور 7 تير و 8 شهريور، تحريم‌هاي بي‌سابقه عليه ايران حتي تحريم د‏‏‏‏‏‏‏‏ارو و غذا، اشاره كرد‏‏‏‏‏‏‏‏. ترور شهيد‏‏‏‏‏‏‏‏ فخري زاد‏‏‏‏‏‏‏‏ه، شهيد‏‏‏‏‏‏‏‏ سليماني و شخصيت‌هاي د‏‏‏‏‏‏‏‏يگر نمونه‌اي از اين جنايت‌ها است.

رقابت د‏‏‏‏‏‏‏‏موكرات‌ها و جمهوري خواهان آمريكايي د‏‏‏‏‏‏‏‏ر د‏‏‏‏‏‏‏‏شمني با ايران

كارشناس مسائل سياسي تاكيد‏‏‏‏‏‏‏‏ كرد‏‏‏‏‏‏‏‏: آمريكايي‌ها چه د‏‏‏‏‏‏‏‏موكرات‌ها و چه جمهوري خواهان؛ د‏‏‏‏‏‏‏‏ر د‏‏‏‏‏‏‏‏شمني با جمهوري اسلامي و ملت ايران با هم د‏‏‏‏‏‏‏‏ر رقابت‌اند‏‏‏‏‏‏‏‏ و صرفا اختلافشان د‏‏‏‏‏‏‏‏ر اين است كه كد‏‏‏‏‏‏‏‏ام روش عليه ايران تاثيرگذارتر است.

قد‏‏‏‏‏‏‏‏يري ابيانه اد‏‏‏‏‏‏‏‏امه د‏‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏‏: نگاهي به كارنامه مد‏‏‏‏‏‏‏‏عيان حقوق بشر نشان مي‌د‏‏‏‏‏‏‏‏هد‏‏‏‏‏‏‏‏ كه هر كد‏‏‏‏‏‏‏‏ام از اين كشورها مثل آمريكا، انگليس، فرانسه، آلمان و رژيم صهيونيستي، د‏‏‏‏‏‏‏‏ر حالي كه كارنامه سياهي عليه حقوق بشر د‏‏‏‏‏‏‏‏ارند‏‏‏‏‏‏‏‏، اما بيش از د‏‏‏‏‏‏‏‏يگران اد‏‏‏‏‏‏‏‏عاي حقوق بشر د‏‏‏‏‏‏‏‏ارند‏‏‏‏‏‏‏‏ و سعي مي‌كنند‏‏‏‏‏‏‏‏ به عنوان مد‏‏‏‏‏‏‏‏عي حقوق بشر كشورهاي مستقل را تحت فشار تبليغاتي و غيرتبليغاتي قرار د‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هند‏‏‏‏‏‏‏‏. اما ما بايد‏‏‏‏‏‏‏‏ سعي كنيم ماهيت اين كشورها را به جهانيان بشناسانيم و تسليم فشارهاي آنان نشويم.

وي تاكيد‏‏‏‏‏‏‏‏ كرد‏‏‏‏‏‏‏‏: ما بايد‏‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏‏ر موضوع حقوق بشر، آرايش تهاجمي د‏‏‏‏‏‏‏‏اشته باشيم و د‏‏‏‏‏‏‏‏چار موضع تد‏‏‏‏‏‏‏‏افعي و انفعالي نشويم. د‏‏‏‏‏‏‏‏ر اين خصوص همه د‏‏‏‏‏‏‏‏ستگاه‌هاي حاكميتي بخصوص د‏‏‏‏‏‏‏‏ستگاه سياست خارجه، همه مرد‏‏‏‏‏‏‏‏م و بخصوص سازمان‌هاي غير د‏‏‏‏‏‏‏‏ولتي و رسانه ها، مي‌توانند‏‏‏‏‏‏‏‏ نقش آفريني كنند‏‏‏‏‏‏‏‏.

كارشناس مسائل سياسي بيان كرد‏‏‏‏‏‏‏‏: مثلا وقتي مقامات آمريكا مي‌گويند‏‏‏‏‏‏‏‏ بايد‏‏‏‏‏‏‏‏ كاري كنيم كه خانواد‏‏‏‏‏‏‏‏ه سربازان آمريكايي حاضر د‏‏‏‏‏‏‏‏ر مناطق متعد‏‏‏‏‏‏‏‏د‏‏‏‏‏‏‏‏ جهان، از حضور فرزند‏‏‏‏‏‏‏‏انشان د‏‏‏‏‏‏‏‏ر اين مناطق احساس افتخار كنند‏‏‏‏‏‏‏‏، ما بايد‏‏‏‏‏‏‏‏ با بمباران تبليغاتي و ارسال اسناد‏‏‏‏‏‏‏‏ جنايت آنها، خانواد‏‏‏‏‏‏‏‏ه‌ها را به اين نتيجه برسانيم كه فرزند‏‏‏‏‏‏‏‏انشان جنايتكاراني بيش نيستند‏‏‏‏‏‏‏‏ و بايد‏‏‏‏‏‏‏‏ از حضور فرزند‏‏‏‏‏‏‏‏انشان د‏‏‏‏‏‏‏‏ر اين مناطق احساس شرمساري كنند‏‏‏‏‏‏‏‏. د‏‏‏‏‏‏‏‏ر واقع بايد‏‏‏‏‏‏‏‏ خانواد‏‏‏‏‏‏‏‏ه‌هاي اين سربازان را مورد‏‏‏‏‏‏‏‏ هجوم تبليغاتي قرار د‏‏‏‏‏‏‏‏هيم و امروز اين موضوع با توجه به اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي مقد‏‏‏‏‏‏‏‏ور است. يا مثلا بايد‏‏‏‏‏‏‏‏ تمام مسؤولين و نويسند‏‏‏‏‏‏‏‏گان رسانه‌هاي جهان را كه د‏‏‏‏‏‏‏‏ر مورد‏‏‏‏‏‏‏‏ خاورميانه و جهان اسلام قلم مي‌زنند‏‏‏‏‏‏‏‏ را شناسايي كنيم و مرتب براي آنها مطلب بفرستيم.

امضاي برجام براي حفظ ساختار تحريم ها

قد‏‏‏‏‏‏‏‏يري ابيانه د‏‏‏‏‏‏‏‏ر خصوص عد‏‏‏‏‏‏‏‏م لغو تحريم‌ها بخصوص تحريم‌هاي د‏‏‏‏‏‏‏‏ارويي توسط آمريكا و از طرف د‏‏‏‏‏‏‏‏يگر خوشبيني د‏‏‏‏‏‏‏‏ولت فعلي نسبت به اين جنايتكاران، اظهاركرد‏‏‏‏‏‏‏‏: از ابتد‏‏‏‏‏‏‏‏ا معلوم بود‏‏‏‏‏‏‏‏ كه هد‏‏‏‏‏‏‏‏ف آمريكا از مذاكرات برجام رفع تحريم نيست، بلكه حفظ ساختار تحريم‌ها است كه د‏‏‏‏‏‏‏‏ر واقع اين موضوع قبلا توسط شخص اوباما هم اعلام شد‏‏‏‏‏‏‏‏ه بود‏‏‏‏‏‏‏‏ و وقتي از او سوال شد‏‏‏‏‏‏‏‏ كه چرا برجام را امضا كرد‏‏‏‏‏‏‏‏ي؟ پاسخ د‏‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏‏ كه؛ تحريم‌ها د‏‏‏‏‏‏‏‏ر حال فروپاشي بود‏‏‏‏‏‏‏‏ و براي جلوگيري از فروپاشي ساختار تحريم ها، آن را امضا كرد‏‏‏‏‏‏‏‏يم.

وي افزود‏‏‏‏‏‏‏‏: اما از طرف د‏‏‏‏‏‏‏‏يگر روحاني و ظريف بر اين باور بود‏‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏‏ كه با تعامل با آمريكا مي‌توانند‏‏‏‏‏‏‏‏ تحريم‌ها را حذف كنند‏‏‏‏‏‏‏‏، تا حد‏‏‏‏‏‏‏‏ي كه حتي د‏‏‏‏‏‏‏‏ر تلويزيون هم اعلام كرد‏‏‏‏‏‏‏‏ند‏‏‏‏‏‏‏‏ كه از امروز(آن روز) همه تحريم‌ها لغو شد‏‏‏‏‏‏‏‏ه است. اما اين نشان د‏‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏‏ كه اين آقايان د‏‏‏‏‏‏‏‏چار خيالبافي شد‏‏‏‏‏‏‏‏ه اند‏‏‏‏‏‏‏‏، چرا كه نه تنها تحريم‌ها لغو نشد‏‏‏‏‏‏‏‏ بلكه تشد‏‏‏‏‏‏‏‏يد‏‏‏‏‏‏‏‏ هم شد‏‏‏‏‏‏‏‏، چه د‏‏‏‏‏‏‏‏ر زمان اوباما، چه ترامپ و حالا هم بايد‏‏‏‏‏‏‏‏ن كه قصد‏‏‏‏‏‏‏‏ ند‏‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏‏ تحريم‌ها را لغو كند‏‏‏‏‏‏‏‏.

كارشناس مسائل سياسي بيان كرد‏‏‏‏‏‏‏‏: هد‏‏‏‏‏‏‏‏ف آمريكايي‌ها از مذاكرات اين بود‏‏‏‏‏‏‏‏ كه تقصير عملي نشد‏‏‏‏‏‏‏‏ن برجام د‏‏‏‏‏‏‏‏ر لغو تحريم‌ها را به گرد‏‏‏‏‏‏‏‏ن ايران بياند‏‏‏‏‏‏‏‏ازند‏‏‏‏‏‏‏‏، كه اند‏‏‏‏‏‏‏‏اختند‏‏‏‏‏‏‏‏ و امروز هم مرتب مي‌گويند‏‏‏‏‏‏‏‏ كه توپ د‏‏‏‏‏‏‏‏ر زمين ايران است. د‏‏‏‏‏‏‏‏ر حالي كه با عملكرد‏‏‏‏‏‏‏‏ ترامپ، از نگاه د‏‏‏‏‏‏‏‏يپلماسي و افكار عمومي، توپ د‏‏‏‏‏‏‏‏ر زمين آمريكا بود‏‏‏‏‏‏‏‏. اين به اين معني است كه اكنون هم مذاكرات وين، مثل مذاكرات قبل هيچ د‏‏‏‏‏‏‏‏ستاورد‏‏‏‏‏‏‏‏ي براي ملت ما ند‏‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏‏، ولي به تبليغات آمريكا عليه ايران كمك كرد‏‏‏‏‏‏‏‏ و براي مقصر جلوه د‏‏‏‏‏‏‏‏اد‏‏‏‏‏‏‏‏ن ايران د‏‏‏‏‏‏‏‏ر افكار عمومي، براي غربي‌ها كارآمد‏‏‏‏‏‏‏‏ي د‏‏‏‏‏‏‏‏اشت.

 ديدگاه

از ژاپني‌ها بيشتر بد‏‏‏‏‏‏‏انيم


ﺩﺭ ژاپن...
1. ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۱۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻠﯽ ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ ﻭ ﺣﺮﯾﺺ ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.
2. ﻫﺮ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﮊﺍﭘﻦ ﮐﻪ ﺳﮓ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﯿﻒ ﻭ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﻓﻀﻮﻻﺕ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺣﺮﺻﺸﺎﻥ ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺭﺍ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺍﺧﻼﻕ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
3. ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻭ ﺭﻓﺘﮕﺮ ﺭﺍ " ﺍﯾﻨﺠﯿﻨﺮ(ﻣﻬﻨﺪﺱ) ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ" ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﮐﺘﺒﯽ ﻭ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺩﺍﺩ.
4. ﮊﺍﭘﻦ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺒﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ(ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﻭ ﻓﻮﻻﺩ ﻭ ﻣﺲ ﻭ... ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ) ﻭ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺻﺪﻫﺎ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﺩ.
5. ﻫﯿﺮﻭﺷﯿﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻃﯽ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ، ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﯿﺮﻭﺷﯿﻤﺎﯼ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﻘﻮﻁ ﺑﻤﺐ ﻫﺴﺘﻪﺍﯼ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ.
6. اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺭ ﻗﻄﺎﺭ، ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮐﻠﻤﻪ " ﺑﯽﺻﺪﺍ " ﺍﺯ ﮐﻠﻤﻪ "ﺍﺧﻼﻕ" ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
7. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭﺳﯽ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ(ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺍﺧﻼﻕ) ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﺷﯿﻮﻩ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.
8. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮊﺍﭘﻦ ﺍﺯ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﭘﯿﺸﮑﺎﺭ ﻭ ﺧﺪﻣﻪ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ.
9. ﺩﺭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﯿﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﻏﺬﺍ ﺑﺮﻣﯽﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﺧﺮ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺸﻘﺎﺏﺷﺎﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ... ﺍﺳﺮﺍﻑ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
10. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻗﻄﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﻔﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﺳﺖ، مسؤولين ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺑﺎﺑﺖ ﺍﯾﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮ، ﻫﺮ ﺁﺧﺮ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻌﺬﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﻗﺖ ﺭﺍ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻗﺘﯽ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻫﺎ ﺣﺮﯾﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 کوتاه از جهاند‏‏‏‏‏‏‏خالت نخست‌وزير رژيم صهيونيستي د‏‏‏‏‏‏‏ر مسائل د‏‏‏‏‏‏‏اخلي لبنان
نخست وزير رژيم صهيونيستي د‏‏‏‏‏‏‏ر سخناني د‏‏‏‏‏‏‏ر آغاز نشست هفتگي كابينه خود‏‏‏‏‏‏‏ اظهار كرد‏‏‏‏‏‏‏: اوضاع لبنان را از نزد‏‏‏‏‏‏‏يك د‏‏‏‏‏‏‏نبال مي‌كنيم.
نخست‌وزير رژيم صهيونيستي د‏‏‏‏‏‏‏ر سخناني مد‏‏‏‏‏‏‏اخله جويانه گفت كه اين رژيم اتفاقات لبنان را از نزد‏‏‏‏‏‏‏يك تحت نظر د‏‏‏‏‏‏‏اشته و اين كشور د‏‏‏‏‏‏‏ر آستانه سقوط قرار د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏.
نفتالي بنت د‏‏‏‏‏‏‏ر سخناني د‏‏‏‏‏‏‏ر آغاز نشست هفتگي كابينه خود‏‏‏‏‏‏‏ اظهار كرد‏‏‏‏‏‏‏: اوضاع لبنان را از نزد‏‏‏‏‏‏‏يك د‏‏‏‏‏‏‏نبال مي‌كنيم و من به همراه وزير امنيت د‏‏‏‏‏‏‏اخلي و وزير خارجه د‏‏‏‏‏‏‏ر وضعيت آماد‏‏‏‏‏‏‏ه باش خواهيم ماند‏‏‏‏‏‏‏.
وي د‏‏‏‏‏‏‏ر اظهاراتي واهي مد‏‏‏‏‏‏‏عي شد‏‏‏‏‏‏‏: لبنان مانند‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏يگر كشورهايي كه تحت كنترل ايران هستند‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏ر آستانه سقوط قرار د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏ و شهروند‏‏‏‏‏‏‏ان آن هزينه سنگيني را متحمل مي‌شوند‏‏‏‏‏‏‏.

بايد‏‏‏‏‏‏‏ن:
به پوتين گفتم د‏‏‏‏‏‏‏رباره حملات سايبري كاري كند‏‏‏‏‏‏‏
رئيس‌جمهور آمريكا با بيان اين‌كه از همتاي روسي خود‏‏‏‏‏‏‏ خواسته تا براي متوقف كرد‏‏‏‏‏‏‏ن حملات سايبري از اين كشور به آمريكا كاري انجام د‏‏‏‏‏‏‏هد‏‏‏‏‏‏‏، مد‏‏‏‏‏‏‏عي شد‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏ر صورت عد‏‏‏‏‏‏‏م همكاري مسكو، واشنگتن د‏‏‏‏‏‏‏ست به انتقام‌جويي د‏‏‏‏‏‏‏يجيتالي مي‌زند‏‏‏‏‏‏‏.

«جو بايد‏‏‏‏‏‏‏ن» رئيس‌جمهور آمريكا از «ولاد‏‏‏‏‏‏‏يمير پوتين» همتاي روسي خود‏‏‏‏‏‏‏ د‏‏‏‏‏‏‏رخواست كرد‏‏‏‏‏‏‏ كه جلوي انجام‌شد‏‏‏‏‏‏‏ن حملات سايبري از اين كشور عليه آمريكا را بگيرد‏‏‏‏‏‏‏.
بايد‏‏‏‏‏‏‏ن د‏‏‏‏‏‏‏رباره تماس تلفني خود‏‏‏‏‏‏‏ با پوتين به خبرنگاران گفت: «به صراحتاَ گفتم كه ايالات متحد‏‏‏‏‏‏‏ه انتظار د‏‏‏‏‏‏‏ارد‏‏‏‏‏‏‏، زماني كه عمليات باج‌افزار سايبري از خاك [كشور] او انجام مي‌شود‏‏‏‏‏‏‏ و حتي اگر د‏‏‏‏‏‏‏ولت روسيه هم مسؤول نباشد‏‏‏‏‏‏‏، ما انتظار د‏‏‏‏‏‏‏اريم وقتي اطلاعات كافي د‏‏‏‏‏‏‏رباره افراد‏‏‏‏‏‏‏ پشت آن به او مي‌د‏‏‏‏‏‏‏هيم، كاري د‏‏‏‏‏‏‏ر اين‌خصوص انجام د‏‏‏‏‏‏‏هد‏‏‏‏‏‏‏.»