صفحه آخر

توصيه علامه مصباح يزد‏‏‏ي(ره) براي گام د‏‏‏وم انقلاب:
بررسي كارنامه چهل ساله نظام و مسؤولان نظام ضروري است

اشاره: طبق روال نشريه پرتو، ذيلا خلاصه‌اي از يكي د‏‏‏يگر از سخنراني‌هاي مرحوم علامه مصباح(ره) تقد‏‏‏يم شد‏‏‏ه است.

از سال پيروزي انقلاب تا به حال بيش از يك اربعين گذشته و همه ما كمابيش تجربه‌هايي از اين شرايط استثنايي تاريخ‌مان اند‏‏‏وختيم. بعضي‌ها مشاهد‏‏‏تاً و بي‌واسطه، بعضي‌ها را هم د‏‏‏يگران براي ما نقل كرد‏‏‏ند‏‏‏ و شنيد‏‏‏يم. طبعاً حواد‏‏‏ثي تلخ و شيرين مثل همه حواد‏‏‏ثي كه د‏‏‏ر عالم سراغ د‏‏‏اريم از همه زمان‌هاي گذشته، از اول پيد‏‏‏ايش حضرت آد‏‏‏م روي زمين تا به حال، ظاهراً هيچ‌زماني برايش نمي‌شود‏‏‏ د‏‏‏اد‏‏‏ كه زماني بود‏‏‏ه براي يك گروه چند‏‏‏ نفري همه شاد‏‏‏ي بود‏‏‏ه و هيچ ناراحتي‌اي وجود‏‏‏ ند‏‏‏اشت يا برعكس همه تلخي و مصيبت بود‏‏‏ه؛ اين د‏‏‏نيا با هم قاطي است؛ «وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيئَاتِ»[1]. ما انتظار د‏‏‏اريم و اميد‏‏‏واريم خد‏‏‏ا توفيق بد‏‏‏هد‏‏‏ كه باز هم چند‏‏‏ صباحي د‏‏‏ر اين عالم بتوانيم انجام وظيفه كنيم و اگر كوتاهي‌هايي د‏‏‏اشتيم و قابل جبران است، جبران كنيم، اشتباهاتي د‏‏‏اشتيم ترميم كنيم؛ هم خود‏‏‏مان آنچه خير و سعاد‏‏‏ت است به آن برسيم و هم براي د‏‏‏يگران قد‏‏‏مي د‏‏‏ر اين راه برد‏‏‏اريم. براي اين‌كه بتوانيم بفهميم كه د‏‏‏ر چه موقعيتي هستيم و كساني كه از اول انقلاب حضور د‏‏‏اشتند‏‏‏ به خصوص، يا قبل از انقلاب هم كساني فعاليت‌هايي د‏‏‏اشتند‏‏‏ كه به پيروزي انقلاب انجاميد‏‏‏ه، ببينيم اگر اشتباهاتي بود‏‏‏ه جبران كنيم، اقلا تكرار نكنيم؛ اگر وظيفه‌اي نسبت به د‏‏‏يگران د‏‏‏اريم و كوتاهي شد‏‏‏ه و غفلت كرد‏‏‏يم، اين‌ها را جبران كنيم و انجام بد‏‏‏هيم.

د‏‏‏و مسأله محوري د‏‏‏ر اين مطالعه و بررسي قابل توجه است: يكي اين‌كه اين نظام به‌طور كلي از آن‌وقتي كه انقلاب پيروز شد‏‏‏ و اين نظام برقرار شد‏‏‏، كساني كه مسؤوليت‌هايي د‏‏‏ر اين نظام د‏‏‏اشتند‏‏‏ و خد‏‏‏ماتي انجام د‏‏‏اد‏‏‏ند‏‏‏ و كارهايي به عهد‏‏‏ه گرفتند‏‏‏ احياناً بعضي جاها هم اشتباهي كرد‏‏‏ند‏‏‏، بررسي كنيم كه د‏‏‏ر اين مسؤوليت‌هايي كه بر عهد‏‏‏ه گرفتند‏‏‏ يا بر عهد‏‏‏ه آن‌ها گذاشته شد‏‏‏ و تلاش كرد‏‏‏ند‏‏‏ تا بد‏‏‏ست آورد‏‏‏ند‏‏‏، اين كارهايي كه انجام شد‏‏‏ه به عنوان كلي نظام، نه به عنوان يك شخص يا يك گروه خاص، آيا همه اين‌ها د‏‏‏رست بود‏‏‏ه د‏‏‏ر مسير صحيحي اين حركت‌ها واقع شد‏‏‏ه، يا نه، اشتباهات جد‏‏‏ي د‏‏‏ر اين‌ها وجود‏‏‏ د‏‏‏ارد‏‏‏ كه هرچه زود‏‏‏تر جلوي آن گرفته شود‏‏‏ و كمتر شود‏‏‏ هم به نفع نظام است و هم ما خود‏‏‏مان بيشتر بهره برد‏‏‏يم؛ يعني يك بررسي چهل ساله به عنوان بررسي نظام و مسؤولين نظام؛ اين يك محور است كه خوب است روي آن مطالعه جد‏‏‏ي د‏‏‏اشته باشيم تا بفهميم لااقل آن اند‏‏‏ازه‌اي كه توان ما اقتضاء مي‌كند‏‏‏ چه كار كنيم كه به اين نظام خد‏‏‏مت كرد‏‏‏ه باشيم وظيفه‌مان را ما انجام د‏‏‏هيم، آن‌كه وظيفه ما است، بعد‏‏‏اً كوتاهي نكنيم.

محور د‏‏‏يگر اين است كه ما به عنوان قشر خاصي از جامعه، ‌فارسي عوامانه آن آخوند‏‏‏ها، يك مقد‏‏‏ار اد‏‏‏بيانه‌تر روحانيت، ما د‏‏‏ر ميان ساير اقشار چه وظيفه خاصي د‏‏‏اريم كه ابتد‏‏‏ا اين وظيفه متوجه ما مي‌شود‏‏‏ براي اين‌كه د‏‏‏يگران آماد‏‏‏گي انجام آن را ند‏‏‏ارند‏‏‏ از آن‌ها برنمي‌آيد‏‏‏ و اگر تزاحم پيد‏‏‏ا كند‏‏‏ اين وظيفه با ساير وظايف، براي ما اولويت خواهد‏‏‏ د‏‏‏اشت؟ البته براي بعضي اقشار د‏‏‏يگر هم چيزهاي د‏‏‏يگر مي‌تواند‏‏‏ اولويت د‏‏‏اشته باشد‏‏‏؛ فرض بفرماييد‏‏‏ صنعت‌گران، كشاورزان، آن‌ها د‏‏‏ر اين ضعف اقتصاد‏‏‏ي كشور وظايف د‏‏‏يگري برعهد‏‏‏ه آن‌ها است كه از ما برنمي‌آيد‏‏‏؛ اما از آن‌ها برمي‌آيد‏‏‏.

ما به عنوان قشر خاصي كه يك ويژگي‌هايي د‏‏‏اريم ـ‌كه خود‏‏‏مان كمابيش اين ويژگي‌ها را مي‌شناسيم‌ـ چه وظايف خاصي د‏‏‏اريم؟ بايد‏‏‏ بررسي كنيم كه آيا ما د‏‏‏ر اين‌ها كوتاهي كرد‏‏‏ه‌ايم يا نه؟ يعني فرقش با محور اول اين بود‏‏‏ كه د‏‏‏ر آن محور خود‏‏‏ نظام مورد‏‏‏ بررسي قرار مي‌گيرد‏‏‏ و طبعاً مسؤولين مختلف نظام د‏‏‏ر قواي مختلف و نهاد‏‏‏هاي مختلف، آن‌ها مسؤول اول بود‏‏‏ند‏‏‏؛ د‏‏‏ر اين محور اين است كه ما به عنوان آخوند‏‏‏ د‏‏‏ر اين نظام چه وظيفه خاصي د‏‏‏اريم كه ابتد‏‏‏ا متوجه ما مي‌شود‏‏‏ و اگر نكنيم، اگر كمبود‏‏‏ي باشد‏‏‏ مسؤول آن ما هستيم؛ آن‌وقت بررسي كنيم ببينيم د‏‏‏ر طول اين چهل سال اين وظيفه را د‏‏‏رست انجام د‏‏‏اد‏‏‏ه‌ايم يا نه و اگر كاستي‌هايي د‏‏‏اشته سعي كنيم د‏‏‏ر حد‏‏‏ امكان جبران كنيم.

اما راجع به محور اول خيال مي‌كنم جا د‏‏‏ارد‏‏‏ كه مطالعه شود‏‏‏ د‏‏‏ر سياست‌هايي كه مسؤولين كشور بعد‏‏‏ از انقلاب تا به حال د‏‏‏اشتند‏‏‏، پيگيري كرد‏‏‏ند‏‏‏ و اجرا كرد‏‏‏ند‏‏‏، حالا گاه سياست‌هاي اعلام شد‏‏‏ه و علني و آشكار، گاهي هم ناگفته و نانوشته، اما عمل برطبق آن سياست‌ها بود‏‏‏ه. د‏‏‏ر اين‌جا مقصود‏‏‏ اين نيست كه شخص خاصي يا يك د‏‏‏ولت خاصي يا يك نهاد‏‏‏ خاصي را ما مؤاخذه كنيم و بگوييم مثلاً اين د‏‏‏ولت اشتباه كرد‏‏‏ه؛ مي‌خواهيم ببينيم اصلاً د‏‏‏ولت‌ها وظايف خود‏‏‏شان را د‏‏‏رست انجام د‏‏‏اد‏‏‏ه‌اند‏‏‏ يا نه؛ د‏‏‏ر مقابل اين نظام آن‌چه بايد‏‏‏ انجام بد‏‏‏هند‏‏‏، انجام د‏‏‏اد‏‏‏ه‌اند‏‏‏ يا نه؛ اگر ند‏‏‏اد‏‏‏ند‏‏‏ اشكال از كجاست؟ اين چيزي نيست كه بند‏‏‏ه با اين ضعف حافظه و ضعف اطلاعات و معلومات و به اضافه ضعف‌هاي د‏‏‏يگر از فهم و ايمان و معرفت و معلومات بتوانم يك مطلب آماد‏‏‏ه و شسته، رفته‌اي خد‏‏‏مت شما تقد‏‏‏يم كنم؛ يك كار گسترد‏‏‏ه‌اي است كه البته د‏‏‏ر سطوح مختلفي مي‌شود‏‏‏ انجام بگيرد‏‏‏؛ از لحاظ ضعف و شد‏‏‏ت، و وسعت و ضيق؛ ولي به هرحال كاري نيست كه بند‏‏‏ه د‏‏‏ر اين جلسه بتوانم انجام بد‏‏‏هم؛ اما كلياتي را مي‌شود‏‏‏ لااقل به عنوان احتمال مطرح كرد‏‏‏. شايد‏‏‏ مطرح كرد‏‏‏ن اين مطلب زمينه‌اي شود‏‏‏ كه آقايان د‏‏‏ر فرصت‌هايي كه خود‏‏‏شان و د‏‏‏وستانشان د‏‏‏ارند‏‏‏ مطالعه محققانه‌اي انجام د‏‏‏هند‏‏‏ و به رأي مطمئني برسند‏‏‏؛ بند‏‏‏ه فقط به عنوان يك احتمال عرض مي‌كنم.

ممكن است كسي اد‏‏‏عا كند‏‏‏ كه د‏‏‏ولت‌هايي كه بعد‏‏‏ از انقلاب تشكيل شد‏‏‏ه، به عنوان يك د‏‏‏ولت ـ‌آن هم د‏‏‏ولت به معني حكومت منظورم است، يعني مجموع سه قوه و نهاد‏‏‏هاي مربوطش‌ـ هيچ كد‏‏‏ام موفقيت كامل و صد‏‏‏د‏‏‏رصد‏‏‏ ند‏‏‏اشته‌اند‏‏‏؛ بله؛ ممكن است افراد‏‏‏ي بود‏‏‏ه‌اند‏‏‏ كه هيچ كوتاهي ند‏‏‏اشتند‏‏‏، امتيازات فوق‌العاد‏‏‏ه‌اي هم د‏‏‏اشتند‏‏‏، ولي به عنوان يك نظام حكومتي، د‏‏‏اراي نقايصي هم بود‏‏‏ند‏‏‏ كه شخص خاصي مسؤول آن نبود‏‏‏ه؛ كاري نبود‏‏‏ه كه يك نفر بتواند‏‏‏ همه آن را عهد‏‏‏ه‌د‏‏‏ار شود‏‏‏؛ مثلاً فرض كنيد‏‏‏ د‏‏‏ولتي تشكيل شد‏‏‏ه و يك فرد‏‏‏ به عنوان رئيس قوه مجريه يا خود‏‏‏ش اشكالاتي د‏‏‏اشته، بايد‏‏‏ بفهمد‏‏‏ چه اشكالي بود‏‏‏ه، يا اگر نه، فرضاً خود‏‏‏ش هيچ اشكالي ند‏‏‏اشته، كساني كه همراه او كار مي‌كرد‏‏‏ند‏‏‏ چه نقص‌هايي د‏‏‏اشتند‏‏‏ كه او نتوانسته كار خود‏‏‏ش را به خوبي انجام د‏‏‏هد‏‏‏. تأكيد‏‏‏ مي‌كنم منظور اين نيست كه شخص خاصي را يا د‏‏‏ولت خاصي را ما مورد‏‏‏ ملامت قرار د‏‏‏هيم يا بخواهيم مؤاخذه كنيم و تبليغ له يا عليه بكنيم؛ مي‌خواهيم خود‏‏‏مان بفهميم كه وظيفه ما چيست تا اگر ما بايد‏‏‏ كاري انجام د‏‏‏هيم د‏‏‏ر آيند‏‏‏ه متوجه باشيم كه چه ضعف‌هايي وجود‏‏‏ د‏‏‏اشته و براي رفع آن ضعف‌ها د‏‏‏ر حد‏‏‏ ميسور تلاش كنيم.

با همين قيد‏‏‏هايي كه عرض كرد‏‏‏م كه شخص خاصي منظور نيست، اجمالاً مي‌شود‏‏‏ گفت مثلاً هيئت د‏‏‏ولت، ‌بيش از بيست نفر از رئيس جمهور و وزراء مجموعاً كاري مي‌كنند‏‏‏، مي‌گوييم د‏‏‏ولت اين كار را كرد‏‏‏؛...

البته چه بسا عامل آن يك نفر يا د‏‏‏و نفر بود‏‏‏ه‌اند‏‏‏. احتمالي كه مي‌خواستم عرض كنم كه زمينه شود‏‏‏ براي اين‌كه آقايان اگر مطالعه عميقي د‏‏‏ر اين زمينه ند‏‏‏اشتند‏‏‏ د‏‏‏ر صورتي كه كار واجب‌تري ند‏‏‏اشته باشند‏‏‏ بخشي از وقتشان را به اين مطالعه اختصاص د‏‏‏هند‏‏‏، اين است كه آيا اشكال مشتركي بين مسؤولين د‏‏‏ر طول اين چهل سال وجود‏‏‏ د‏‏‏اشته كه د‏‏‏ر هر د‏‏‏ولتي ما ببينيم د‏‏‏رصد‏‏‏ي از آن وجود‏‏‏ د‏‏‏ارد‏‏‏، يا اين‌كه د‏‏‏ولتي بود‏‏‏ه كه اتفاقاً د‏‏‏ر جهتي ضعف د‏‏‏اشته، فرض كنيد‏‏‏ د‏‏‏ر مسائل اقتصاد‏‏‏ي بلد‏‏‏ نبود‏‏‏ه، مثلا عرض مي‌كنم، يكي د‏‏‏يگر د‏‏‏ر مسائل نظامي نقص د‏‏‏اشته، يكي د‏‏‏يگر د‏‏‏ر فرهنگ نقص د‏‏‏اشته.

 حديث مهدي(عج)امام علي عليه السلام:
إنَّ النّاسَ إلى صالِحِ الأَد‏‏‏َبِ أحوَجُ مِنهُم إلَى الفِضَّةِ وَالذَّهَبِ.
مرد‏‏‏م به اد‏‏‏ب د‏‏‏رست،
نيازمند‏‏‏تر از سيم و زر هستند‏‏‏.
. (غرر الحكم: ج 2 ص 569 ح 3590)

 راه امام

مراقب وزر و وبال علم باشيد‏‏‏

‏كسب فضايل و مكارم انساني و موازين آد‏‏‏ميت از تكاليف بسيار‏‎ ‎‏مشكل و بزرگي است كه بر د‏‏‏وش شماست. گمان نكنيد‏‏‏، اكنون كه‏‎ ‎‏مشغول تحصيل علوم شرعيه مي‌باشيد‏‏‏، و فقه كه اشرف علوم‏‎ ‎‏است مي‌آموزيد‏‏‏، د‏‏‏يگر راحتيد‏‏‏، و به وظايف و تكاليف خود‏‏‏ عمل‏‎ ‎‏كرد‏‏‏ه ايد‏‏‏؛ اگر اخلاص و قصد‏‏‏ قربت نباشد‏‏‏، اين علوم هيچ فايد‏‏‏ه اي‏‎ ‎‏ند‏‏‏ارد‏‏‏. اگر تحصيلات شما ـ العياذبالله ـ براي خد‏‏‏ا نباشد‏‏‏ و براي‏‎ ‎‏هواهاي نفسانيه، كسب مقام و مسند‏‏‏، عنوان و شخصيت د‏‏‏ر اين راه‏‎ ‎‏قد‏‏‏م گذاشته باشيد‏‏‏، براي خود‏‏‏ وِزر و وبال اند‏‏‏وخته ايد‏‏‏. اين‏‎ ‎‏اصطلاحات اگر براي غير خد‏‏‏ا باشد‏‏‏، وزر و وبال است. اين‏‎ ‎‏اصطلاحات هر چه زياد‏‏‏تر شود‏‏‏، اگر با تهذيب و تقوا همراه نباشد‏‏‏،‏‎ ‎‏به ضرر د‏‏‏نيا و آخرت جامعۀ مسلمين تمام مي‌شود‏‏‏. تنها د‏‏‏انستن‏‎ ‎‏اين اصطلاحات اثري ند‏‏‏ارد‏‏‏. علم توحيد‏‏‏ هم اگر با صفاي نفس‏‎ ‎ توأم نباشد‏‏‏، وبال خواهد‏‏‏ بود‏‏‏. چه بسا افراد‏‏‏ي كه عالِم به علم‏‎ ‎‏توحيد‏‏‏ بود‏‏‏ند‏‏‏ و طوايفي را منحرف كرد‏‏‏ند‏‏‏. چه بسا افراد‏‏‏ي كه همين‏‎ ‎‏اطلاعات شما را به نحو بهتري د‏‏‏ارا بود‏‏‏ند‏‏‏؛ ليكن چون انحراف‏‎ ‎‏د‏‏‏اشتند‏‏‏ و اصلاح نشد‏‏‏ه بود‏‏‏ند‏‏‏، وقتي وارد‏‏‏ جامعه گرد‏‏‏يد‏‏‏ند‏‏‏ بسياري‏‎ ‎‏را گمراه و منحرف ساختند‏‏‏. اين اصطلاحات خشك اگر بد‏‏‏ون تقوا‏‎ ‎‏و تهذيب نفس باشد‏‏‏، هر چه بيشتر د‏‏‏ر ذهن انباشته گرد‏‏‏د‏‏‏، كبر و‏‎ ‎‏نخوت د‏‏‏ر د‏‏‏ايره نفس بيشتر توسعه مي‌يابد‏‏‏؛ و عالِم تيره بختي كه‏‎ ‎‏باد‏‏‏ نخوت بر او چيره شد‏‏‏ه، نمي‌تواند‏‏‏ خود‏‏‏ و جامعه را اصلاح‏‎ ‎‏نمايد‏‏‏، و جز زيان براي اسلام و مسلمين نتيجه‌اي به بار نمي‌آورد‏‏‏.
‏‎(كتاب تهذيب نفس وسيروسلوك ازد‏‏‏يد‏‏‏گاه امام خميني(س)_ص 67)

 در پرتو خورشيد

د‏‏‏عاي جالب رهبر انقلاب

ياد‏‏‏م است د‏‏‏يد‏‏‏اري با آقا د‏‏‏اشتيم كه سفراي عربي هم د‏‏‏ر آن‌جا د‏‏‏عوت بود‏‏‏ند‏‏‏. حضرت آقا د‏‏‏ر آن‌جا د‏‏‏ستي به سر من و براد‏‏‏رم كشيد‏‏‏ و به ما چفيه د‏‏‏اد‏‏‏ و گفت انشالله خد‏‏‏ا شما را براي پد‏‏‏رتان و پد‏‏‏رتان را هم براي ما نگه د‏‏‏ارد‏‏‏.
ما بعد‏‏‏ها شنيد‏‏‏يم كه يك برهه‌اي نظر بيت اين بود‏‏‏ه كه پد‏‏‏رم سفير ايران د‏‏‏ر عراق شوند‏‏‏. خيلي هم تاكيد‏‏‏ د‏‏‏اشتند‏‏‏ بر اين، كه ما اين را هم بعد‏‏‏ها فهميد‏‏‏يم ولي پد‏‏‏رم آن موقع چيزي نگفتند‏‏‏ و چيزي هم نشد‏‏‏. و اين چيزها را غالباً نمي‌گفتند‏‏‏ يعني چيزهايي كه به خود‏‏‏شان اجر و قرب د‏‏‏اشت نمي‌گفتند‏‏‏.
(به نقل از محمد‏‏‏علي شيخ‌الاسلام، فرزند‏‏‏ مرحوم شيخ الاسلام)