صفحه گفته ها و نكته ها

مرزهاي استاندارد جا به جا شد!

استاندار خوزستان كه سوء مديريت او در طول اين سالها مورد اعتراض مردم محلي و كارشناسان بود، با حكم آقاي روحاني "رئيس سازمان ملي استاندارد" شد تا ما با فهم جديدي از استاندارد و استاندارد سازي امور آشنا شويم.

اين اتفاق، حتما مرزهاي فهم انساني از عنوان و ساز و كار "استاندارد" را كيلومترها جا به جا ميكند؛ آنجا كه يك استاندار ناكارآمد و غير استاندارد، مدير سازمان استاندارد ميشود. شايد هم همان حكايت لقمان و ادب آموختن خاص اوست.

جالب اينكه در دولت فعلي بارها ادعا شد كه دولت فعلي، مديريتي فني و مدرن دارد و قبلي ها، از مديريت متعارف علمي سر در نميآورده اند! حكم امروز نشان ميدهد كه آقاي روحاني اتفاقا چه قدر علمي و فني و استاندارد رفتار ميكند!

سخنان عجيب وزير اطلاعات دولت تدبير و اميد!

حجت الاسلام محمود علوي، وزير اطلاعات دولت تدبير و اميد در برنامه گفتوگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما، اظهارات عجيب و نسنجيدهاي را پيرامون ساخت سلاح هستهاي بيان داشت.

او در اين برنامه با اشاره به فتواي مقام معظم رهبري مبني بر حرام بودن سلاح هستهاي عنوان كرد: "مقام معظم رهبري در فتوايشان فرمودند كه توليد سلاح هستهاي حرام و خلاف شرع است و جمهوري اسلامي سراغ آن نميرود اما اگر گربهاي را گوشهاي گير بياندازند ممكن است رفتارش با گربه آزاد فرق كند؛ اگر ايران را به آن سمت هل دهند آن ‏وقت تقصير ايران نيست."

ادعاي علوي در خصوص احتمال ساخت سلاح هستهاي در حالي مطرح ميشود كه تاكنون چندين بار رهبر معظم انقلاب، "حرام بودن" ساخت، نگهداشت و بكارگيري اين قبيل از تسليحات را به صراحت اعلام و در اين خصوص فتوا صادر كردهاند.

رهبر انقلاب در بهمن ماه سال ۸۸ تصريح كردند: "ما اعتقاد به بمب اتم نداريم، به سلاح اتمي نداريم؛ دنبالش هم نخواهيم رفت. برطبق مباني اعتقادي ما، مباني ديني ما، به كار بردن اينگونه وسائل كشتار جمعي اصلاً ممنوع است، حرام است؛ اين، ضايع كردن حرث و نسل است كه قرآن آن را ممنوع كرده؛ ما دنبال اين نميرويم..."

رهبر انقلاب در مهر ماه ۹۸ نيز بار ديگر بر «حرامبودن» سلاح هستهاي تاكيد كرده و اظهار داشتند: "ما با وجود اينكه ميتوانستيم در اين راه قدم برداريم، براساس حكم اسلام عزيز كاربرد اين سلاح را حرام قطعي شرعي اعلام كرديم، بنابراين هيچ دليلي ندارد كه براي توليد و نگهداشت سلاحي كه استفاده از آن مطلقاً حرام است، هزينه كنيم."

عليرغم تاكيدات مؤكد رهبر معظم انقلاب مبني بر حرام بودن ساخت سلاح هستهاي، سالهاست كه دشمنان، با تكيه بر اسناد دروغين و جعلي سعي دارند تا جمهوري اسلامي را به تلاش براي ساخت سلاح هستهاي متهم كنند.

با اين حال اظهارات عجيب وزير اطلاعات فضا را براي آغاز پروپاگانداي عظيم رسانهاي بر عليه برنامه هستهاي ايران مهيا كرده تا جايي كه بلافاصله پس از اين اظهارات نسنجيده-كه كاملا بر خلاف نص صريح بيانات رهبرانقلاب ميباشد- دشمنان جمهوري اسلامي با بهرهبرداري از اين مواضع محمود علوي، مدعي شدند كه فتواي رهبري انعطاف پذير بوده و ايران تحت شرايطي به سمت ساخت سلاح هستهاي حركت خواهد كرد!

اين در حالي است كه فتواي رهبرانقلاب هيچگونه تبصره و استثنايي نداشته و بنابر نظر پژوهشگران، حكمي الهي و ابدي است.

متاسفانه بايد گفت كه علوي با اين اظهارات دقيقا در همان پازلي نقشآفريني كرده كه در روزهاي گذشته توسط رسانههاي آمريكايي -همچون والاستريت ژورنال با اعلام اخباري مبني بر كشف مواد راديواكتيو در سايتهاي اعلام نشده ايران- با هدف ايجاد اجماعي جهاني بر عليه برنامه هستهاي صلحآميز ايران طراحي شده است.

احتمال ساخت بمب هستهاي -كه نخستين بار از زبان يك مقام رسمي جمهوري اسلامي بيان ميشود- ميتواند صدمات جبران ناپذيري را بر حيثيت جمهوري اسلامي ايران در عرصه بينالمللي وارد نمايد؛ اظهاراتي كه بيترديد با سياستهاي كلي نظام در تضاد ميباشد.

به هر حال وزير اطلاعات، اكنون بايد پاسخگوي اظهارات نسنجيده خود كه مورد بهره برداري دشمنان جمهوري اسلامي قرار گرفته، باشد؛

سخنان عجيب وزير اطلاعات دولت تدبير و اميد!

حجت الاسلام محمود علوي، وزير اطلاعات دولت تدبير و اميد در برنامه گفتوگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما، اظهارات عجيب و نسنجيدهاي را پيرامون ساخت سلاح هسته اي بيان داشت.

او در اين برنامه با اشاره به فتواي مقام معظم رهبري مبني بر حرام بودن سلاح هستهاي عنوان كرد: "مقام معظم رهبري در فتوايشان فرمودند كه توليد سلاح هستهاي حرام و خلاف شرع است و جمهوري اسلامي سراغ آن نميرود اما اگر گربهاي را گوشهاي گير بياندازند ممكن است رفتارش با گربه آزاد فرق كند؛ اگر ايران را به آن سمت هل دهند آن ‏وقت تقصير ايران نيست."

ادعاي علوي در خصوص احتمال ساخت سلاح هستهاي در حالي مطرح ميشود كه تاكنون چندين بار رهبر معظم انقلاب، "حرام بودن" ساخت، نگهداشت و بكارگيري اين قبيل از تسليحات را به صراحت اعلام و در اين خصوص فتوا صادر كردهاند.

رهبر انقلاب در بهمن ماه سال ۸۸ تصريح كردند: "ما اعتقاد به بمب اتم نداريم، به سلاح اتمي نداريم؛ دنبالش هم نخواهيم رفت. برطبق مباني اعتقادي ما، مباني ديني ما، به كار بردن اينگونه وسائل كشتار جمعي اصلاً ممنوع است، حرام است؛ اين، ضايع كردن حرث و نسل است كه قرآن آن را ممنوع كرده؛ ما دنبال اين نميرويم..."

رهبر انقلاب در مهر ماه ۹۸ نيز بار ديگر بر «حرامبودن» سلاح هستهاي تاكيد كرده و اظهار داشتند: "ما با وجود اينكه ميتوانستيم در اين راه قدم برداريم، براساس حكم اسلام عزيز كاربرد اين سلاح را حرام قطعي شرعي اعلام كرديم، بنابراين هيچ دليلي ندارد كه براي توليد و نگهداشت سلاحي كه استفاده از آن مطلقاً حرام است، هزينه كنيم."

عليرغم تاكيدات مؤكد رهبر معظم انقلاب مبني بر حرام بودن ساخت سلاح هستهاي، سالهاست كه دشمنان، با تكيه بر اسناد دروغين و جعلي سعي دارند تا جمهوري اسلامي را به تلاش براي ساخت سلاح هستهاي متهم كنند.

با اين حال اظهارات عجيب وزير اطلاعات فضا را براي آغاز پروپاگانداي عظيم رسانهاي بر عليه برنامه هستهاي ايران مهيا كرده تا جايي كه بلافاصله پس از اين اظهارات نسنجيده-كه كاملا بر خلاف نص صريح بيانات رهبرانقلاب ميباشد- دشمنان جمهوري اسلامي با بهرهبرداري از اين مواضع محمود علوي، مدعي شدند كه فتواي رهبري انعطاف پذير بوده و ايران تحت شرايطي به سمت ساخت سلاح هستهاي حركت خواهد كرد!

اين در حالي است كه فتواي رهبرانقلاب هيچگونه تبصره و استثنايي نداشته و بنابر نظر پژوهشگران، حكمي الهي و ابدي است.

متاسفانه بايد گفت كه علوي با اين اظهارات دقيقا در همان پازلي نقشآفريني كرده كه در روزهاي گذشته توسط رسانههاي آمريكايي -همچون والاستريت ژورنال با اعلام اخباري مبني بر كشف مواد راديواكتيو در سايتهاي اعلام نشده ايران- با هدف ايجاد اجماعي جهاني بر عليه برنامه هستهاي صلحآميز ايران طراحي شده است.

احتمال ساخت بمب هستهاي -كه نخستين بار از زبان يك مقام رسمي جمهوري اسلامي بيان ميشود- ميتواند صدمات جبران ناپذيري را بر حيثيت جمهوري اسلامي ايران در عرصه بينالمللي وارد نمايد؛ اظهاراتي كه بيترديد با سياستهاي كلي نظام در تضاد ميباشد.

به هر حال وزير اطلاعات، اكنون بايد پاسخگوي اظهارات نسنجيده خود كه مورد بهره برداري دشمنان جمهوري اسلامي قرار گرفته، باشد؛

تلاش زيبا كلام براي تحريف اهداف انقلاب اسلامي!

در روزهاي گذشته كه مردم درحال جشن گرفتن چهل و دو سالگي پيروزي انقلاب اسلامي بودند، صادق زيباكلام نيز به بهانه سالروز پيروزي انقلاب، در يادداشتي تحت عنوان «انقلاب اسلامي براي چه بود؛ آزادي يا دشمني با غرب و آمريكا؟» به انتقاد از استكبار ستيزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت. يادداشتي كه سراسر تحريف و ذبح تاريخ است.

زيباكلام در يادداشت خود نوشته است: «چهل و دومين سالگرد انقلاب هم آمد و رفت؛ بدون آنكه سخني از چرايي انقلاب به ميان آيد. سالها ميشود، و درستتر گفته باشيم، از همان سالهاي نخستِ انقلاب، مسؤولين، كلامي پيرامون اهداف و آرمانهاي انقلاب نميگويند. درعوض، سخنرانيهايشان پيرامون «استكبارستيزي»، «دشمني با آمريكا»، «نابودي اسرائيل»، «ايستادگي ملّت مسلمان و سازشناپذير ايران در برابر نظام سلطه» و ادبياتي از ايندست، كه هيچ سنخيتي با اهداف و آرمانهاي انقلاب ندارند.»

او در ادامه مينويسد: «چرا چنين شد؟ چرا «استكبارستيزي»، «نظاميگري»، «دشمني با غرب»، و «كرنش در برابر شرق»؛ جاي آرمانهاي انقلاب، همچون «انتخابات آزاد»، «نبود زنداني سياسي»، «استقلال قوۀ قضائيه»، «آزادي بيان» و... را گرفتند؟»

صادق زيباكلام كه بارها سخناني سراسر تحريف تاريخ و به دور از واقعيت را بيان كرده است، اين بار مدعي است كه مبارزه با استكبار كه ايالات متحده رهبرياش را بر عهده دارد و همچنين مقابله با رژيم صهيونيستي در راستاي دفاع از مردم مظلوم فلسطين از اهداف اصلي انقلاب اسلامي نبوده و هيچ سنخيتي با انقلاب اسلامي ندارد!

بايد به صادق زيباكلام يادآور شد كه اتفاقا اساس انقلاب اسلامي بر استكبار ستيزي و نفي سلطه شكل گرفته و از اهداف والاي امام خميني(ره) و انقلاب اسلامي بوده است.

يقيناً صادق زيباكلام كه عنوان پژوهشگر و استاد تاريخ انقلاب را يدك ميكشد، فرمايشات امام خميني(ره) را خوانده است كه ميفرمايند: جنگ ما جنگ عقيده است، و جغرافيا و مرز نميشناسد و ما بايد در جنگ اعتقاديمان بسيج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازيم. ان شاء الله ملت بزرگ ايران با پشتيباني مادي و معنوي خود از انقلاب، سختيهاي جنگ را به شيريني شكست دشمنان خدا در دنيا جبران ميكند. و چه شيريني بالاتر از اينكه ملت بزرگ ايران مثل يك صاعقه بر سر آمريكا فرود آمده است.

و احتمالاً اين سخنان شهيد مظلوم بهشتي را نيز در رابطه با هدف انقلاب خوانده است كه ميگويد: ما مسلمانها روى دو پاى خودمان، بدون تكيه دادن به هيچ غول و غولبچۀ دنيا، ميخواهيم بايستيم و غول‏ها و غولبچهها هم براى ما ترسآور نيستند. نه محاصرۀ اقتصادى و نه محاصرۀ نظامى و نه هيچ چيز ديگر. ما وقتى شعارِ استقلال مىداديم، تا عمق معناى آن را مىفهميديم. بنابراين، ما جنگمان با آمريكا تمامعيار است.

اينها تنها گوشهاي از فرمايشات امام خميني(ره) و بزرگان نهضت در رابطه با اهداف انقلاب اسلامي، از جمله استكبار ستيزي، است. اما گويا زيباكلام، امام خميني را بهعنوان رهبر نهضت قبول ندارد كه اقدام به هدف تراشي براي انقلاب اسلامي ميكند.

باز هم ارسال پالس ضعف!

حسامالدين آشنا مشاور حسن روحاني در جديدترين توييت خود نوشته است: «آيا بالاخره مشخص شد كه «طرح راهبردي براي رفع تحريم» كمكي به « رفع تحريم» كرد يا به ابزاري براي فشار بيشتر و تداوم تحريم تبديل شد؟ آيا كسي مسؤوليتي را برعهده ميگيرد؟

اين ميزان از عجله آشنا براي مشاهده آثار طرح ضدتحريمي مجلس قابل تقدير است اما بايد توجه كرد كه اين توييت را مشاور كسي منتشر كرده كه هفت سال از عمر و وقت يك ملت هشتاد و چند ميليوني را معطل وعدههاي پوچ آمريكا و اروپا كرده و در ماههاي پاياني دولتش نيز همچنان چشم به دست بيگانه دارد.

مشخص نيست در وضعيتي كه بايدن و مقامات وزارت خارجه آمريكا به صراحت از عدم لغو تحريمها سخن ميگويند چرا مقامات و مشاوران دولتي بهجاي تلاش براي بالا بردن موضع مذاكراتي خود، ابزارهاي ديپلماسي خود در عرصه مذاكره را هدف حمله قرار ميدهند. ظاهرا دست رد بايدن به خوشخياليهاي دولت باعث شده به عقدهگشايي داخلي روي آورند.

 گفت ولي نگفت


حجت الاسلام حسن روحاني در سخنراني خود به مناسبت 22 بهمن ضمن طلب عفو از مردم ايران گفت: به مردم مي‌گويم كه اگر توطئه خارجي ها، صهيونيست ها، تندروهاي آمريكا و ارتجاع منطقه و جنگ تحميلي اقتصادي آنها نبود، ما امروز شرايط بهتري را در ايران شاهد بوديم و به همه آرزوهاي خود دست يافته بوديم.
ولي نگفت كه قبل از رئيس جمهور شدن خودشان مي‌فرمودند كه كمتر از 30 درصد مسائل و مشكلات مملكت، مربوط به تحريم و آمريكا و ... است و باقي كمبودها و مشكلات، به سوء مديريت برمي گردد!

 نکته

ما ايستادهايم ...

 دکتر محمد صادق كوشکي

انقلاب اسلامي پابرجاست، به صلابت اين "شيرمرد دهه نودي"! به كوري چشم آنهايي كه امسال منتظر خالي بودن خيابانها و پايين بودن پرچم انقلاب بودند.
امسال راهپيمايي مال بچههايي بود كه وارثان انقلابند!
نفوذيهاي محترم! ببخشيد كه همه طراحيها و برنامههايتان براي تعطيلي مراسم ۲۲ بهمن امسال به ديوار خورد.
وزير محترم ارشاد! ان شاء الله كه وضعيت حجاب و عفاف در جشنواره امسال فيلم فجر و بدآموزيها و مفاسد ناشي از آن، ذخيره "شب اول قبرتان" باشد.
امسال روحاني از "كاخ سعدآباد" يا جايي شبيه آن، براي مراسم ۲۲بهمن سخنراني كرد!! و بماند كه ۲۲بهمن جشن سرنگوني "كاخنشينان سعدآباد" است.
اگر بهجاي وزير اطلاعات يك چهره حزباللهي در رسانه ملي، كشور را به "گربهاي كه در گوشهاي گير كرده" تشبيه ميكرد الان حسام آشنا مشغول چوب و فلك گوينده به جرم "اهانت به كشور" بود و رئيس رسانه ملي هم تا آخر كار دولت روحاني، از نزديك شدن به محل هيات دولت محروم ميشد.

 اعتراف

سخنگوي وزارت خارجه آمريكا:
كمپين فشار حداكثري عليه ايران شكست خورده است

پايگاه خبري «نيوزويك» به نقل از ند پرايس مينويسد: اعتقاد ما بر اين است كه كمپين فشار حداكثري با شكست مواجه شده و ايران برنامه هستهاي و فعاليتهاي منطقهاي خود را افزايش داده است.
سخنگوي وزارت خارجه آمريكا مدعي است: رييس جمهور و وزير خارجه، مصمم به از سرگيري ديپلماسي به عنوان ابزاري موثرتر براي رسيدن به اهدافمان هستند. قصد داريم با كنگره و متحدانمان همكاري نزديكي داشته باشيم.
در همين حال، ند پرايس در جريان نشست خبري خود ادعاهاي بياساسي را درباره ايران مطرح كرد.
وي مدعي شد: هيچ چارچوب زماني درباره تعامل با ايران وجود ندارد و با متحدان و شركاي خود در اين باره همكاري خواهيم كرد.
سخنگوي وزارت خارجه آمريكا ادعا كرد: موضوع ايران را با سرعت دنبال ميكنيم.
در همين حال «جنيفر ساكي»، سخنگوي كاخ سفيد، در نشست خبري خود بار ديگر مدعي شد: در صورتي كه ايران به طور كامل تعهدات خود در برجام را رعايت كند، واشنگتن نيز همين اقدام را انجام خواهد داد.
ماه ميسال ۲۰۱۸ دولت آمريكا به صورت يكجانبه از توافق هستهاي با ايران خارج شد و با احياي تحريمها و راهاندازي كمپين موسوم به فشار حداكثري سعي در كشاندن ايران به پاي ميز مذاكره داشت.
كمپين «فشار حداكثري»، به عنوان نقطه اوج استراتژي ضد ايراني دولت ترامپ نه تنها موفق به تحقق اهدافش نشد بلكه با تغيير در راس هرم، نشان داد كه شكست خورده است.
«جو بايدن»، رييس جمهور آمريكا در دوران مبارزات انتخاباتي خود مدعي شده بود كه در صورت پيروزي در انتخابات، به برجام بازخواهد گشت اما اكنون مقامات دولت اين كشور بازگشت به برجام را مشروط به پايبندي كامل ايران كرده اند.