صفحه بين الملل

جزئياتي از ارسال نامه راهبردي امام خامنه اي به پوتين

اشاره: ۲۰ بهمن ۹۹ پيام رهبر انقلاب به ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه، توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي، تحويل رئيس دوماي روسيه و نمايندهي ويژهي پوتين شد. در همين رابطه گفتاري از آقاي حسين اميرعبداللهيان، دستيار ويژهي رئيس مجلس در امور بينالملل و از همراهان دكتر قاليباف در اين سفر منتشر ميشود.

امروز در مركز توجهات انديشمندان حوزهي روابط بينالملل، ديدگاههاي رهبر انقلاب بهعنوان يكي از صاحبنظراني كه درك درستي از هندسهي روابط بينالملل و سياستهاي جهاني دارند، مورد توجه قرار ميگيرد و نقشههاي راهي كه توسط ايشان در فضاي بينالملل ترسيم ميشود، با عنوان ايدههاي جديد در شكلدهي به نظم جديد جهاني رصد ميشود. ايشان با توجه به تجربهشان در حوزه بينالملل، همواره بر اين مسأله تأكيد دارند كه در سياست خارجي بايد متوازن عمل كرد؛ يعني هم به سياست «نه شرقي، نه غربي» براي حفظ استقلال، حاكميت و تماميت ارضي جمهوري اسلامي عمل كنيم و هم روابط خارجي را با همهي بخشهاي جهان حفظ كنيم. ما در اين نگاه باور داريم كه مركز تحولات جهاني بايد در هر عصر و دورهاي بهخوبي شناخته شود و متناسب با آن سياست خارجي كشورها و مناسبات در روابط خارجي بازتعريف شود.

قرن۲۱، قرن آسيا

بدون ترديد قرن بيستويكم، قرن آسياست. نگاه به آسيا همواره مورد توجه نظام جمهوري اسلامي قرار دارد و ما در كنار حفظ روابط متوازن با كشورهاي جهان بايد نگاهي ويژه به آسيا داشته باشيم. در آسيا و در كشورهايي مثل روسيه، چين، هند، پاكستان، مالزي، اندونزي و مجموعه كشورهاي شبهقاره هنوز ظرفيتهاي بسيار ناشناخته و مهمي وجود دارد كه ميتواند با توجه به مشتركاتي كه ما با اين منطقه از آسيا داريم، از آن استفادهي لازم را بهعمل بياوريم.

همانطور كه رهبر انقلاب هم تاكيد دارند در سياست خارجي، ما براي حفظ منافع ملي كشورمان بايد شرق را به غرب و همسايه را بر كشورهاي دور ترجيح دهيم. مشخص است رابطه با كشورهايي كه با ما منافع مشتركي دارند بر ديگراني كه چهبسا ممكن است با ما تضاد منافع هم داشته باشند ارجحيت دارند.

در همين خصوص با اقدام رهبر انقلاب، نمايندهي ويژهاي از سوي جمهوري اسلامي ايران و متقابلاً از سوي رئيسجمهور چين از حدود دو سال پيش براي شتابدهي بهمناسبات دو كشور تعيين شده است. چندي پيش نيز شاهد بوديم كه رؤساي مجالس شوراي اسلامي ايران و چين بهصورت وبينار بهمدت نود دقيقه جلسهي رسمي و مذاكرات دوجانبه داشتند و تصميماتي در آنجا گرفته شد تا پارلمانهاي دو كشور از نقش خودشان براي سرعتبخشيدن به همكاريها و روابط دو كشور استفاده كنند.

روسها نيز با نگاهي كه به تحولات جهاني و نقش مهم ايران بهعنوان يك قدرت برجستهي منطقهاي دارند، تجربهي خوبي در كنار جمهوري اسلامي ايران داشتهاند. البته نقش سردار سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني در تأمين حداكثري امنيت منطقه غير قابل انكار است. توجه به تجربهي مثبت همكاري ايران و روسيه در كمك به سوريه عليرغم مخالفت آمريكا، يكي از مسائلي است كه نشان ميدهد كه بين ايران و روسيه ميتوان تجربههاي همكاري موفق بيشتري را به ثبت رساند.

بيتاثيربودن تحولات كاخ سفيد بر روابط راهبردي ايران

سفر رئيسمجلس به روسيه نيز با مقدماتي انجام شد. در هفتهي اوّل شروع به كار مجلس يازدهم، آقاي والودين -از افراد نزديك به آقاي پوتين- كه رئيس دوماي روسيه است، فرستادهي ويژهاي براي تبريك شروع به كار مجلس جديد به تهران اعزام كرد و اين فرد دعوتنامهاي رسمي براي انجام سفر رئيس مجلس به مسكو به همراه داشت.

اين سفر با انتخاب اين مقطع زماني حساس؛ يعني مقطعي كه مستأجران جديدي در كاخ سفيد وارد شدهاند اين پيام را به متحدين منطقهاي جمهوري اسلامي ميدهد كه ايران بيش از اين معطل بازي افراد جديد كاخ سفيد و دولت آمريكا يا سه كشور اروپايي درگير در برجام(فرانسه، انگليس و آلمان) نخواهد شد و هرگونه تصميمي در كاخ سفيد، هيچ تغييري در رويكرد جمهوري اسلامي نسبت به حفظ، تقويت، توسعه و تحكيم مناسبات راهبردي تهران با مسكو و پكن و نگاه راهبردي و بلندمدت جمهوري اسلامي ايران به آسيا بهعنوان بازيگر مهم در قرن اخير رخ نخواهد داد؛ و زمان براي آمريكا و اروپا نه روبهپايان كه پايانيافته است.

طرفهاي منطقهاي جمهوري اسلامي بايد اين را بدانند كه تحولات كاخ سفيد رابطهي راهبردي ما را نميتواند تحت تأثير قرار بدهد. اين مقطع زماني بهگونهاي بود كه از سوي رهبر انقلاب ضرورتي احساس شد مبنيبر اينكه پيامي به كشور روسيه منتقل كنند؛ پيامي راهبردي كه با درك از شرايط جديد بينالمللي تنظيم شده بود. اين پيام نكات بسيار مهم و دقيقي داشت كه براي مقامهاي روس -با توجه بهمناسبات جديد بينالمللي در راستاي استحكام روابط راهبردي و پايدار دو كشور- حائز اهميت بود.

شخصاً در جلسهاي كه پيام رهبر انقلاب منتقل شد، حضور داشتم. آقاي والودين، رئيس دوماي روسيه نه بهعنوان رئيس پارلمان، بلكه بهعنوان نمايندهي ويژهي آقاي پوتين مسؤول دريافت اين پيام بود. روسيه از قبل طي يك يادداشت رسمي اعلام كرده بود براي اينكه دريافت پيام رهبر انقلاب بهخاطر پروتكلها به تأخير نيفتد، نمايندهي ويژهاي در مسكو اين پيام را دريافت كند. آقاي والودين هم بهعنوان نمايندهي ويژهي رئيسجمهور روسيه مكلف شد. ساعتي بعد ما مطلع شديم كه آقاي پوتين پيام را خوانده و مورد توجه جدي ايشان قرار گرفته است.

بهروزسازي استراتژيها براساس منافع ملي

اگر نگاهمان فقط سمت برخي كشورهاي غربي نباشد، ميبينيم كشورهايي در دنيا هستند كه ميتوانند به ما كمك كنند و ما هم با موضع برابر به آنها كمك كنيم. بايد به اين نكته توجه كنيم كه جهان در حال تغيير است. بيترديد اوضاع و احوال در عرصهي سياست خارجي ثابت نيست. در عرصهي سياست خارجي تحولات بهصورت سريع، حتي با شيب تند در حال انجام است. درك درست هندسهي روابط بينالملل و منافع راهبردي ايران با توجه به تحولات توأم با شيب تند در عرصهي جهاني نيازمند اين است كه ما دائماً استراتژيهاي خود را بهروزرساني كنيم. بايد در روابط خودمان بر آنچه كه تأمينكنندهي حداكثري منافع ملي، امنيت ملي و پيشرفت كشور است، تمركز كنيم.

روسيهي پوتين، اتحاد جماهير شوروي و بلوك شرق كمونيسم نيست. روسيه پوتين با روسيهي قبل از پوتين هم تفاوت دارد. ما از توسعه و تحكيم همكاريها با كشورهايي مانند روسيه حتماً سود خواهيم برد. حلقهي مفقودهي روابط ايران و روسيه، عدم شناخت نزديك مردم اين دو كشور است. درك جامعهشناختي از ويژگيهاي برجستهي فرهنگي دو كشور ميتواند زمينهساز و بسترساز تقويت و تحكيم همكاريهاي اقتصادي و تجاري در ساير حوزهها نيز باشد. حوزههايي كه امروز شامل بخشهاي مختلفي ميتواند باشد؛ از همكاريهايي كه دو طرف در موضوع توليد واكسن و تبادل تجربيات در مبارزه با شيوع كرونا ميتوانند انجام دهند تا طيف وسيعي از همكاريهاي اقتصادي، بازرگاني، شيلات و همكاريهاي دفاعي-امنيتي، سياسي و تبادلات ريلي، جادهاي مانند كريدور شمال-جنوب، حتي درخصوص نيروگاهها بهويژه در حوزهي نيروگاههاي اتمي و حرارتي ميتوان زمينههاي همكاري جدي و جديدي تعريف كرد.

 خبر بين الملل

بازتاب جشن چهل و دومين سالگرد پيروزي انقلاب در رسانههاي جهان

خبرگزاري اسپوتنيك روسيه با اشارهاي كوتاه به تاريخچه انقلاب اسلامي ايران، از جشن ۲۲ بهمن به عنوان يكي از اصليترين تعطيلات ملي ايران نام برد و افزود: امسال ايرانيان(به دليل محدوديتهاي كرونايي) با خودروهايشان در راهپيمايي ويژه اين روز شركت ميكنند.
اين رسانه همچنين به عفو ۳ هزار و ۸۴۰ زنداني از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي به مناسبت چهل و دومين سالگرد اين پيروزي بزرگ، اشاره كرد.
خبرگزاري آسوشيتدپرس هم در بازتاب اين روز بزرگ، گزارش داد كه ايران امروز چهارشنبه، چهل و دومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي را به جاي راهپيمايي، از طريق رژه خودروها، موتوسيكلتها و دوچرخهها گرامي داشت.
آسوشيتدپرس در توصيف حال و هواي جشن سالگرد پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي افزود: خيابانها با پرچمهاي بزرگ ايران و دريايي از بادكنكها تزئين شده و سرودهاي انقلابي و ميهنپرستانه از بلندگوهايي پخش ميشود كه در سراسر مسير دستههاي خودرويي و موتوري قرار گرفته است.
بي بيسي هم گزارش داد كه بزرگداشت پيروزي انقلاب، امسال به شكلي متفاوت از سالهاي گذشته برگزار شد. اين رسانه همچنين به نمايش موشكهاي ذوالفقار، بصير، دزفول و قيام در مسير راهپيمايي ۲۲ بهمن كه به دليل محدوديتهاي كرونايي به صورت موتوري و خودرويي انجام شد؛ اشاره كرد.
خبرگزاري انگليسي رويترز در بازتاب گراميداشت چهل و دومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران گزارش كرد كه مردم ايران با رعايت فاصلهگذاري اجتماعي، سالروز پيروزي انقلاب اسلامي ۱۳۵۷ را گرامي داشتند و به جاي پيادهروي و راهپيمايي با استفاده از وسايل نقليه رژه رفتند.
اين گزارش در ادامه افزود، عليرغم آنكه امسال گراميداشت پيروزي انقلاب اسلامي ايران به شيوه رژه موتوري و خودرويي برگزار شد، تغييري در حس و حال اين مراسم ايجاد نشد و شركتكنندگان در اين مراسم همچنان پرچم ايران و نوشتههايي را به دست گرفته بودند كه بر روي آن شعارهاي «مرگ بر آمريكا» و «مرگ بر اسرائيل» نوشته شده بود.
رويترز همچنين در بخشي از گزارش خود بازتابي از نمايش موشكهاي بالستيك ايران در ميدان آزادي منتشر كرد و نوشت كه تلويزيون دولتي ايران سه موشك بالستيك ايران با برد بين ۷۰۰ تا يك هزار كيلومتر را در ميدان آزادي نمايش داد.

جنبش انصارالله يمن:
تجاوزها و محاصره يمن را متوقف كنند تا صلح برقرار شود

سخنگوي رسمي جنبش انصارالله يمن ضمن تأكيد بر لزوم برداشتن گام عملي براي پايان دادن به جنگ يمن، تصريح كرد كه تنها در صورت پايان دادن به تجاوزها عليه يمن و محاصره اين كشور صلح محقق خواهد شد.
محمد عبدالسلام گفت: بارها تكرار كرديم كه عملياتهاي نظامي ما كاملا دفاعي است و تا زمان توقف تجاوز متجاوزان و برداشته شدن محاصره ادامه خواهد يافت.
اين اظهارات درست پس از آن است كه سرتيپ «يحيي سريع» سخنگوي نيروهاي مسلح يمن اعلام كرد كه در پاسخ به حملات ائتلاف سعودي عليه يمن و محاصره مردم اين كشور، يك هدف نظامي بسيار مهم در فرودگاه بينالمللي «ابها»(جنوب غرب عربستان) هدف قرار گرفته است.
محمد عبدالسلام ادامه داد: بدون برداشتن گامهاي عملي كه منجر به صلح حقيقي شود، هر گونه اظهارنظر-هرچند مثبت- بيمعناست.
عبدالسلام همچنين تأكيد كرد: تجاوزها را متوقف كنيد و محاصره را از مردم يمن برداريد تا صلح براي همه برقرار شود.
اظهارات سخنگوي انصارالله پس از سخنان «جو بايدن» رئيسجمهور آمريكاست كه در سخنراني اخير خود با انتقاد از اوضاع انساني در يمن ادعا كرد، دولت او تلاش دارد جنگ در اين كشور را متوقف كنند و از تيم ويژه خود در غرب آسيا خواسته براي حصول آتشبس در يمن اقدام كند.
بايدن گفت: جنگ عليه يمن بايد متوقف شود و ما همه حمايتهاي خود از عملياتهاي تهاجمي در آنجا را متوقف ميكنيم.
ادعاي دولت بايدن مبني بر تلاش براي توقف جنگ در يمن در حالي است كه اين جنگ با چراغ سبز دولت «باراك اوباما» رئيسجمهور اسبق آمريكا در زماني كه بايدن معاون او بوده، آغاز شد.
دولت سابق آمريكا به رياست «دونالد ترامپ» رئيسجمهور پيشين آمريكا در جنگ شش ساله ائتلاف عربستان سعودي عليه يمن حمايت نامحدودي از فروش تسليحات مدرن گرفته تا ارائه كمكهاي مستشاري و اطلاعاتي به اين ائتلاف ارائه كرده است كه در نتيجه آن، ۱۶۸۰۲ يمني جانباختهاند كه ۳۷۵۳ نفر آنها كودك هستند.
همچنين ميانگين جمعيت زير خط فقر به ۸۵ درصد رسيده و به دليل حمله و محاصره ائتلاف، ۲۰ ميليون يمني از فقدان امنيت غذايي در رنج هستند.