جستجو
  اشتراك

به منظور اشتراك اين هفته نامه مي‌توانيد اصل فيش واريز وجه اشتراك را به همراه مشخصات و نشاني مورد نظر به دفتر نشريه ارسال و يا به شماره  36632626-025 فکس نماييد. پس از دريافت و انجام اقدامات لازم، نشريه از طريق پست براي شما ارسال خواهد شد.
1) وجه اشتراك به حساب جاري سيبا به شماره 0106464682004 نزد بانك ملي، شعبه موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) قم ، كد 2723 به نام آقايان دهقاني و باقريان واريز شود.
2) مبلغ اشتراك شش ماهه 60,000 تومان و اشتراك يك‌ساله 120.000 تومان است.
3) مشخصات مشترك:
 الف) نام و نام‌خانوادگي يا نام ارگان متقاضي*
 ب)نشاني دقيق و تلفن *
 ج) كد پستي ده رقمي
 د)شروع ارسال از چه شماره‌اي باشد و از هر شماره چند نسخه ارسال شود*
 هـ) سن و سطح تحصيلات
موارد(*) ستاره دار حتما مشخص شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-