جستجو
  اشتراك

به منظور اشتراك اين هفته نامه مي‌توانيد اصل فيش واريز وجه اشتراك را به همراه مشخصات و نشاني مورد نظر به دفتر نشريه ارسال و یا به شماره 2932637-0251 فکس نماييد.پس از دريافت و انجام اقدامات لازم، نشريه از طريق پست براي شما ارسال خواهد شد.
1) وجه اشتراك به حساب جاري سیبا به شماره 0106464682004 نزد بانك ملي، شعبه موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) قم ، كد 2723 به نام آقایان دهقانی و باقریان واريز شود.
2) مبلغ اشتراك شش ماهه 20,000 تومان و اشتراك يك‌ساله 40.000 تومان است.
3) مشخصات مشترك:
 الف) نام و نام‌خانوادگي یا نام ارگان متقاضی*
 ب)نشاني دقيق و تلفن *
 ج) كد پستي ده رقمي
 د)شروع ارسال از چه شماره‌اي باشد و از هر شماره چند نسخه ارسال شود*
 هـ) سن و سطح تحصيلات
موارد(*) ستاره دار حتما مشخص شود.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-